Sadarbības piedāvājumi

28.02.2018. 11:13

Par līdzdarbības līguma slēgšanu

Ārlietu ministrija 2018.gada martā plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar Eiropas Latviešu apvienību, kurai šogad deleģēs valsts pārvaldes tiesības organizēt Eiropas latviešu jauniešu pasākumus. Pasākumi tiks organizēti ar mērķi veicināt sadarbību starp latviešu jauniešiem Latvijā un ārvalstīs, kā arī stiprināt diasporas jauniešu piederības apziņu un saikni ar Latviju. Īpašs uzsvars tiks likts uz jauniešu pašorganizēšanās, sabiedriskās līdzdalības un aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanu atbilstoši Ārlietu ministrijas noteiktajām prioritātēm diasporas atbalsta projektiem 2018. gadā. Eiropas Latviešu apvienība ir aktīvi iesaistījusies diasporas jauniešu jautājumos un tai ir pieredze, organizējot līdzīgus pasākumus

Līguma projekts (2018 gada 27. februāris)

Ārlietu ministrija 2017.gada februārī plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar Eiropas Latviešu apvienību, kurai 2017.gadā deleģēs valsts pārvaldes tiesības organizēt Eiropas latviešu jauniešu pasākumus un iniciatīvas ar mērķi veicināt Latvijas diasporas jauniešu aktivitātes un uzturēt dialogu starp diasporas jauniešiem un Latviju. Eiropas Latviešu apvienība ir aktīvi iesaistījusies diasporas jauniešu jautājumos, un tai ir pieredze, organizējot līdzīgus pasākumus.

Līguma projekts (2017. gada 7. februāris)

Ārlietu ministrija 2015. gada 7. jūlijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību „JAUNATNES KOMPETENCES CENTRS” saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo daļu, 41. panta pirmo daļu un 49. panta pirmo daļu, kā arī Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”, kā arī ievērojot Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018. gadam īstenošanas plāna laika periodam līdz 2016. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015. gada 25. februāra rīkojumu Nr.102) 2.4.4. mērķa „Uzturēt dialogu starp Latviju un ārzemju latviešiem” 2.4.4.1. uzdevumu „Dažāda mēroga un dažādu nozaru konferenču, forumu organizēšana un atbalstīšana ar diasporas piedalīšanos, tostarp Pasaules Latviešu jauniešu saieti Latvijā un mītņu zemēs”.

Ar līdzdarbības līgumu Ārlietu ministrija biedrībai „JAUNATNES KOMPETENCES CENTRS” deleģē organizēt Pasaules latviešu jauniešu saietus Latvijā 2015. gadā ar mērķi veicināt Latvijas diasporas jauniešu aktivitātes un uzturēt dialogu starp diasporas jauniešiem un Latviju.

Līdzdarbības līgums (2015.gada 7.jūlijs)


Ārlietu ministrija 2015.gada jūlijā plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību „JAUNATNES KOMPETENCES CENTRS”, kurai 2015.gadā deleģēs organizēt Pasaules latviešu jauniešu saietus Latvijā ar mērķi veicināt Latvijas diasporas jauniešu aktivitātes un uzturēt dialogu starp diasporas jauniešiem un Latviju. Biedrība „JAUNATNES KOMPETENCES CENTRS” aktīvi iesaistījusies diasporas jauniešu jautājumos, un tai ir pieredze, organizējot līdzīgus pasākumus.

Publiskā līdzdarbības līguma projekts (publicēts 2015.gada 26.jūnijā)

 


Par ārpakalpojumu sniedzēju piesaistes vīzu pieteikumu pieņemšanai tendera rezultātiem

Ir noslēdzies Ārlietu ministrijas izsludinātais tenderis ārpakalpojumu sniedzēju piesaistei vīzu pieteikumu pieņemšanai. Par uzvarētāju tika atzīta kompānija „VF Worldwide Holdings Ltd” un tai tika piešķirtas līgumslēgšanas tiesības ar Ārlietu ministriju par ārpakalpojumu sniegšanu. Minētā kompānija nodrošinās vīzu pieteikumu pieņemšanu un pārsūtīšanu uz Latvijas vēstniecībām 9 valstīs: Ķīnā, Indijā, Turcijā, Gruzijā, Azerbaidžānā, Uzbekistānā, Libānā, Dienvidkorejā, Lielbritānijā. Plānots, ka ārpakalpojumu sniedzējs uzsāks vīzu pieteikumu pieņemšanu tuvāko mēnešu laikā pēc sadarbības līguma noslēgšanas un tehnisko jautājumu atrisināšanas.