Ārlietu ministrija organizē Konsulāro amatpersonu reģionālās mācības

09.02.2010. 18:39

Ārlietu ministrija, izmantojot Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Ārējo robežu fonda finanšu līdzekļus, ir radusi iespēju turpināt veikt konsulāro darbinieku apmācību arī samazināta budžeta un cilvēkresursu apstākļos. Apmācību mērķis ir panākt vienveidīgu vīzu izsniegšanu atbilstoši Šengenas acquis prasībām visās diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, veicot nepieciešamo ieguldījumu Eiropas Savienības ārējās robežas nodrošināšanā, jo jautājumi, kas saistīti ar vīzu izsniegšanu pārstāvniecībās ārvalstīs, tieši ietilps Eiropas Savienības ārējo robežu drošības garantēšanas lokā. Tāpat svarīgi ir veikt katram reģionam specifisku jautājumu kompetentu un kompleksu analīzi kopā ar pieredzes apmaiņu starp Eiropas Savienības un Šengenas līguma dalībvalstu ekspertiem. Tāpat apmācība nepieciešama, lai nodrošinātu profesionālu konsulāro amatpersonu darbību un uzturētu efektīvu klientu apkalpošanu gan Šengenas līguma dalībvalstu, gan ārpus Šengenas līguma dalībvalstu reģionos.

Šīs mācības notiek Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda projekta Nr. ĀRF/2008/3 "Konsulāro amatpersonu reģionālo apmācību nodrošināšana par ES vienoto vīzu izsniegšanas politika, atbilstoši Eiropas Robežu kodeksa, Kopīgās konsulārās instrukcijas un Rekomendāciju kataloga prasībām" ietvaros. Minētās aktivitātes tiek finansētas no Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo robežu fonda līdzekļiem un valsts budžeta līdzekļiem (līdzfinansējums saskaņā ar fonda prasībām). Reģionālās konsulārās mācības Šengenas līguma dalībvalstu reģionā norisināsies 22. - 25. 10. 2009. Reģionālās konsulārās mācības ārpus Šengenas līguma dalībvalstu reģionā norisināsies 26. - 29. 11. 2009.

Kopumā abās mācībās piedalīsies 60 darbinieki no Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un Ārlietu ministrijas, kuri veic konsulārās funkcijas, kā arī mācībspēki no Ārlietu ministrijas, Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un pārstāvji no Ungārijas Republikas Konsulārā departamenta un Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Azerbaidžānas Republikā.

Papildus augstāk minētajam, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, izmantojot šīs pašas programmas Ārējo robežu fonda līdzekļus, ir uzsākusi Konsulārās amatpersonas rokasgrāmatas aktualizāciju, izveidojot to elektroniskā formā un padarot pieejamu on-line režīmā. Konsulārās amatpersonas rokasgrāmatas mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību un Ārlietu ministrijas darbiniekus ar vispusīgu, precīzu, operatīvu un drošu pieeju visjaunākajiem tiesību instrumentiem un citai aktuālajai informācijai, kas nepieciešama konsulāro funkciju veikšanai un prakses harmonizēšanai.

Abi projekti šobrīd ir īpaši aktuāli, ņemot vērā krasi samazināto darbinieku skaitu un konsulāro funkciju pieaugumu visās Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās.