Eiropas gads attīstībai

01.07.2015. 16:31

Katru gadu Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija pasludina tematisko gadu, lai pievērstu uzmanību Eiropas Savienības ietvaros aktuālai problēmai. 2015. gads tiek veltīts attīstības sadarbības politikas jautājumiem, un tādējādi ir pasludināts par Eiropas gadu attīstībai.

Eiropas gads attīstībai ir pirmais tematiskais gads, kas veltīts ar ES ārpolitiku saistītai jomai. Eiropas Savienība ir lielākais palīdzības sniedzējs pasaulē (vairāk nekā 50% no globālās palīdzības nodrošina ES), un ir svarīgi, lai sabiedrība ir ieinteresēta un informēta par sasniegtajiem rezultātiem un abpusējiem ieguvumiem. Tāpat 2015. gadā attīstības sadarbība ir globālās politikas dienaskārtībā, jo noslēdzas līdzšinējais attīstības sadarbības globālais ietvars – ANO Tūkstošgades attīstības mērķi.

Eiropas gada attīstībai mērķi:

  1. informēt ES iedzīvotājus par ES un tās dalībvalstu īstenoto attīstības sadarbību, uzsverot sasniegtos rezultātus;
  2. sekmēt ES iedzīvotāju tiešu iesaisti, analītisku domāšanu un aktīvu ieinteresētību attīstības sadarbībā;
  3. veicināt informētību par abpusējiem ieguvumiem no ES attīstības sadarbības; plašāku izpratni par dažādu politiku (piemēram, tirdzniecība, lauksaimniecība) ciešo sasaisti ar attīstības sadarbību; atbildības sajūtu par savu rīcību un tās ietekmi uz pasauli.

Ar mērķi informēt par ES un attiecīgās valsts attīstības sadarbību un tās rezultātiem gan nacionālā, gan ES līmenī tiks īstenotas plaša mēroga aktivitātes, piemēram, filmu mēneši, semināri, konkursi u.c.. Nacionālās programmas aktivitātes līdzfinansēs Eiropas Komisija.

Attīstības gads Latvijā

Latvija ir izstrādājusi nacionālo darba programmu plaša mēroga aktivitātēm Eiropas gada attīstībai ietvaros. Nacionālā programma ir veidota sadarbojoties ĀM, nevalstiskajām organizācijām, akadēmiskajam un privātajam sektoram un valsts un pašvaldību institūcijām. Attīstības gada aktivitāšu plānošanas koordinēšanai tika izveidota darba grupa Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās padomes ietvaros.

Galvenais mērķis Attīstības gada aktivitātēm Latvijā ir palielināt dažādu mērķa grupu iesaisti Latvijas attīstības sadarbībā, veicinot viņu informētību par ES un Latvijas sniegtās palīdzības rezultātiem un nodrošinot iespējas iesaistīties Attīstības gada aktivitātēs.

Latvijas nacionālās programmas apakšmērķi:

  • Veicināt sabiedrības izpratni par globālo attīstības sadarbību, uzsverot ES un Latvijas īstenotās attīstības sadarbības rezultātus un panāktās pozitīvās pārmaiņas;
  • Sekmēt iedzīvotāju padziļinātāku izpratni par viņu darbību ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību Latvijā un tās partnervalstīs, tādējādi veicinot arī sabiedrības analītisko domāšanu, tiešu iesaisti attīstības sadarbībā, tostarp politikas veidošanā un īstenošanā.

Eiropas gads attīstībai (ENG)