Eiropas Savienības attīstības sadarbības politika

01.07.2015. 16:29

 

ES attīstības sadarbība

Eiropas Savienība ir jaunattīstības valstu galvenais partneris palīdzības, tirdzniecības un tiešo investīciju jomā. ES dalībvalstis kopā sniedz vairāk nekā 50% no visas pasaulē sniegtās attīstības palīdzības, 2013. gadā šim mērķim atvēlot aptuveni 55,2 miljardus euro.

ES attīstības sadarbības politikas ietvaru veido ANO Tūkstošgades deklarācija. Lai veicinātu TAM sasniegšanu, ES dalībvalstis apņēmās palielināt sniegto finansējumu attīstības mērķiem līdz 0,7 % no nacionālā kopienākuma (NKI) līdz 2015. gadam. Finansējuma mērķi ir diferencēti atkarībā no valsts dalības ilguma Eiropas Savienībā. ES15 – 0,7% no NKI, ES13 (ieskaitot Latviju) – 0,33% līdz 2015. gadam.

Attīstības sadarbība ir viena no galvenajām ES ārējās politikas jomām līdz ar drošības un tirdzniecības politiku, kā arī vides un klimata pārmaiņu jautājumiem. ES attīstības politikas izstrādi un palīdzības sniegšanu, īstenojot programmas un projektus visā pasaulē, veic attīstības sadarbības ģenerāldirektorāts EuropeAid. Ģenerāldirektorātu vada Fernando Frutozo de Melo (Fernando Frutuoso de Melo). Savukārt pašreizējais Eiropas starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs ir Nevens Mimica (Neven Mimica).

Vairāk par ES attīstības sadarbību (EuropeAidšeit.

 

ES attīstības sadarbības politikas dokumenti

ES attīstības sadarbība un palīdzība balstās uz Lisabonas līgumu (Treaty of Lisbon; 2009), ANO Tūkstošgades deklarāciju, Eiropas vienprātību par ES attīstības politiku un Pārmaiņu programmu. Tāpat ES ir uzņēmusies saistības globālās palīdzības efektivitātes veicināšanai, pievienojoties tādām deklarācijām kā Parīzes deklarācija, Akras Rīcības programma un Busanas partnerība. Šo deklarāciju ietvaros ES ir izveidojusi divas iniciatīvas: caurspīdības garantiju ES sniegtajai attīstības palīdzībai; kopīgu ES un tās dalībvalstu attīstības palīdzības programmēšanu.

Eiropas vienprātība par ES attīstības politiku

ES attīstības politika balstās uz 2005. gadā apstiprināto Eiropas vienprātību par ES attīstības politiku (European Consensus on Development), kas uzskatāma par pirmo visaptverošu dokumentu, kas nodrošina vienotu pamatu mērķiem, vērtībām un principiem EK un 28 dalībvalstu īstenotajai attīstības politikai.

Vienotā pieeja attīstības politikai ietver:

 • Nabadzības samazināšanu pasaulē kā ES attīstības sadarbības virsmērķi;
 • Attīstības valstis un sabiedrības nabadzīgā daļa zemu un vidēju ienākumu valstīs ir galvenās ES palīdzības saņēmējas (īpašs uzsvars uz Āfrikas valstīm, kurām ir jāvelta vismaz puse no ES kopējās palīdzības);
 • Attīstības politikai ir jātiek īstenotai saskaņā ar Parīzes deklarācijas efektivitātes principiem;
 • Politiku savstarpējās saskaņotības ievērošana attiecībā pret attīstības valstīm;
 • ES palīdzībai ir jāietver tādi principi kā dzimumu līdztiesība, līdzdalība, partnerība un dialogs.

ES Attīstības politikas ietekmes palielināšana jeb Pārmaiņu programma

2012. gadā ES dalībvalstis apstiprināja Pārmaiņu programmu (Agenda for Change). Līdz ar to ES ieviesa jaunus principus attīstības sadarbības politikas īstenošanā:

 • Koncentrēties uz mazāku palīdzības sektoru skaitu (katrā reģionā, valstī palīdzība ir vērsta uz ne vairāk kā trīs centrālajām nozarēm), tādējādi palielinot finansējumu visakūtākajās jomās;
 • Fokusēt attīstības palīdzību uz tām valstīm, kur attīstības palīdzība ir īpaši nepieciešama;
 • piešķirot finansējumu attīstības valstīm, nepieciešams apzināt attiecīgās valsts spēju un progresu iekšējo resursu mobilizācijā;
 • ES vairs nesniedz attīstības palīdzību valstīm, kas sasniegušas atbilstošu attīstības līmeni;
 • ES granti tiek apvienoti ar publisko un/vai privāto finansējumu lielākiem investīciju projektiem.

Eiropas Vienprātība par humāno palīdzību

2007. gadā apstiprinātā Eiropas Vienprātība par humāno palīdzību (European Concensus for Humanitarian Aid) nosaka ES politiku un darbību humānās palīdzības jomā saskaņā ar principiem, ko jau 2003. gadā kopīgi definējušas donorvalstis, ANO aģentūras, NVO, Starptautiskais Sarkanais Krusts un organizācija „Sarkanais Pusmēness”:

 • humānā palīdzība tiek sniegta, ievērojot objektivitāti un neitralitāti, kā arī diskriminācijas aizliegumu;
 • sniegtajai palīdzībai ir jābūt neatkarīgai no jebkuriem politiskiem, ekonomiskiem, militāriem dienaskārtības mērķiem;
 • palīdzība tiek sniegta, balstoties uz vajadzību izvērtējumu, lai glābtu cilvēku dzīvības, atvieglotu ciešanas un saglabātu krīzes skarto iedzīvotāju pašcieņu.

 

ES finanšu instrumenti un finansējuma iespējas

Eiropas Savienības palīdzība tiek sniegta, izmantojot Eiropas Komisijas ārējām darbībām paredzētos noteiktus finanšu instrumentus. Svarīgākais ES instruments attīstības palīdzības finansēšanai ir Attīstības sadarbības instruments, kas aptver Latīņameriku, Centrālāziju, Āziju, Līča reģionu un Dienvidāfriku. Šis instruments fokusējas uz divām tematiskajām programmām - nevalstiskais sektors un vietējā pārvalde; globālās preces un izaicinājumi -, kas ietver tādas jomas kā ilgtspējīga enerģija, pārtikas drošība un nodrošinājums; migrācija u.c..

 

Otrs finanšu instruments, kas ir īpaši būtisks ES palīdzības nodrošināšanai, ir Eiropas Attīstības Fonds, kas aptver Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstis (ĀKK) un ES dalībvalstu aizjūras teritorijas. ES sadarbību ar ĀKK valstīm regulē Kotonū nolīgums, kas ir visaptverošs partnerattiecību nolīgums starp ES un ĀKK reģionu valstīm par politisko dialogu, attīstības sadarbības un tirdzniecības jautājumiem. Līgums ir spēkā līdz 2020. gada februārim. Tā budžeta apjoms 2014.-2020. gadam ir 30, 5 miljardi euro.

Latvijas reģionālo prioritāšu ietvaros būtisks ir Eiropas Kaimiņu un partnerības instruments (Alžīrija, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Ēģipte, Gruzija, Izraēla, Jordānija, Krievija, Libāna, Lībija, Moldova, Maroka, Palestīna, Sīrija, Tunisija, Ukraina).

Vairāk par ES finanšu instrumentiem un programmām šeit.

ES piešķir finansējumu dažādos veidos: granti projektiem un organizācijām; līgumi; budžeta atbalsts; nozares atbalsts. Vairāk informācijas šeit.

 

Projektu konkursi ES finansējuma apgūšanai

Šeit atrodama tiešā saite uz Eiropas Komisijas projektu konkursu atsevišķo mājaslapu, kurā publicēta informācija par plānotajiem, uzsāktajiem un noslēgtajiem projektu konkursiem.

Praktiska informācija tiem, kuri interesējas par ES izsludinātajiem projektu konkursiem:

 • PRAG – Rokasgrāmata par līgumslēgšanas procedūrām ES ārējās palīdzības līgumiem;
 • PADOR – Informācija par potenciālo pieteikumu tiešsaistes datu bāzi, kas ietver informāciju par organizācijām, kas piesakās EK grantiem ārējās palīdzības nodrošināšanai.

Par Eiropas Komisijas delegāciju Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu mājas lapās pieejamajiem tenderu un grantu konkursiem

Katras delegācijas mājas lapā var atrast informāciju par tenderiem un grantu konkursiem sadaļā "Grants & Tenders", kur izdalīti vietējie un starptautiskie projektu konkursi.

Austrumu partnerības valstis

Centrālāzijas valstis
ES delegācija Armēnijā ES delegācija Afganistānā
ES delegācija Azerbaidžānā ES delegācija Kazahstānā
ES delegācija Baltkrievijā ES delegācija Kirgizstānā
ES delegācija Gruzijā ES delegācija Tadžikistānā
ES delegācija Moldovā ES māja Turkmenistānā
ES delegācija Ukrainā ES delegācija Uzbekistānā