Humānā palīdzība

06.05.2016. 10:46

ES un ANO loma

Eiropas Savienība (ES) kolektīvi ar tās dalībvalstīm ir lielākais humānās palīdzības sniedzējs pasaulē. Humānā palīdzība ir finansējums, preces vai pakalpojumi, vai tehniska palīdzība, un tās mērķis ir sniegt palīdzību un atvieglot cilvēku ciešanas krīzes situācijās trešajās valstīs, kas radušās pēc dabas katastrofām vai cilvēku radītiem konfliktiem.

ES, un tostarp Latvijas rīcība, sniedzot humāno palīdzību, balstās uz humānisma pamatprincipiem, kā noteikts Eiropas Vienprātībā par humāno palīdzību, un to veido trīs instrumenti: ārkārtas palīdzība, pārtikas atbalsts un palīdzība bēgļiem un pārvietotām personām. Eiropas Komisijas Humānās palīdzības ģenerāldirektorāts (ECHO) koordinē šo rīcību un cieši sadarbojas ar dažādiem partneriem, kuri sniedz humāno palīdzību, jo īpaši ar Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) Humanitāro lietu koordinācijas biroju (UN OCHA) un nevalstiskajām organizācijām.

Situācija Latvijā

Latvijā humānās palīdzības sniegšanai nav atvēlēta atsevišķa budžeta līnija, bet tā balstās uz kārtību, kura noteikta 2009. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.659 “Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība”. Latvija sniedz palīdzību, pamatojoties uz pienācīgu vajadzību novērtējumu un atbilstoši katastrofā vai konfliktā cietušās valsts vajadzībām. Pārsvarā humānā palīdzība (finansējums vai materiālā palīdzība) tiek piešķirta, balstoties uz Ministru kabineta lēmumu, piešķirot finansējumu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Lai piešķirtais finansējums nodrošinātu visaugstāko iespējamo kvalitāti visefektīvākajā veidā, Latvija novirza finansējumu galvenokārt caur starptautiskajām organizācijām - ANO aģentūrām vai Sarkano Krustu, tādējādi nodrošinot ātru un efektīvu līdzekļu izmantošanu. Atsevišķos gadījumos finansiālā palīdzība tiek sniegta tieši saņēmējvalstīm.

 

Latvijas sniegtā humānā palīdzība 2004.-2016. gadā

 

Vairāk informācijas par ES dalībvalstu sniegtās humānās palīdzības apjomu šeit