Attīstības sadarbība

10.08.2018. 15:24

Kas ir attīstības sadarbība?

Attīstības sadarbība (development cooperation) ir palīdzības sniegšana trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm, veicinot šo valstu un to sabiedrību ilgtermiņa sociālo un ekonomisko attīstību, samazinot nabadzību un nodrošinot mieru un drošību pasaulē. Attīstības sadarbība pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Attīstības palīdzības komitejas (DAC) klasifikācijas neietver komerciālas un militāras aktivitātes (taču, piemēram, karā sagrautu skolu vai ūdens apgādes sistēmas atjaunošana tiks uzskatīta par attīstības sadarbību).

Vārds „attīstība” nosaka palīdzības mērķi, savukārt „sadarbība” – donorvalstu vai organizāciju sadarbību ar saņēmējvalstīm, savstarpēji vienojoties par attīstības mērķiem un uzdevumiem, kā arī pušu pienākumiem un atbildību.

Attīstības sadarbības politika ir daļa no Latvijas Ārlietu un drošības politikas. Latvijas valsts kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona, kā arī atvasinātas publiskas personas (pašvaldības, valsts dibinātās augstskolas u.c.) un to iestādes, kā arī personu apvienības (biedrības, nodibinājumi u.c. sabiedriskas organizācijas) ir Latvijas attīstības sadarbības īstenotāji.

Latvijas attīstības sadarbības politikas pamatā ir 2015.gada septembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālajā asamblejā apstiprinātais jaunais globālās attīstības ietvars: Dienaskārtība 2030 un tajā ietvertie 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM). Tos visas ANO valstis apņēmušās ieviest līdz 2030.gadam. Dienaskārtība sekmēs ne tikai nabadzības izskaušanu, bet arī ilgtspējīgas attīstības (visās tās dimensijās – ekonomiskajā, sociālajā un vides) sasniegšanu. Ietvars paredz rīcību visos līmeņos – pašvaldību, nacionālā un starptautiskā – un plašu valstu, privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības iesaisti, kā arī uzraudzības un pārskata mehānismus.

 

Svarīgāko jēdzienu skaidrojums

Atsaistītā palīdzība (untied aid) – palīdzības sniegšana, atsakoties no donorvalsts prasībām, tādām kā donorvalsts resursu izmantošana, donorvalsts pakalpojumu vai produktu iegāde. (Sk. arī “saistītā palīdzība”)

Attīstības sadarbības politikas konsultatīvā padome – konsultatīva institūcija, kas piedalās ar attīstības sadarbības politiku saistīto jautājumu risināšanā ar mērķi stiprināt Latvijas kā divpusēja donora lomu un tās iesaisti Eiropas Savienības (ES) un globālās attīstības sadarbības politikas plānošanā un īstenošanā, veicināt sabiedrības izpratni par attīstības sadarbības politiku un sniegt atbalstu to īstenošanā.

Attīstības sadarbības politika (development cooperation policy) – politikas dokumentos noteikto principu kopums (vadlīnijas, palīdzības saņēmējvalstis, sadarbības jomas utt.) attīstības sadarbības īstenošanai.

Attīstības sadarbības projekts – nekomerciāla aktivitāte vai aktivitāšu kopums ar definētiem īstenošanas rezultātiem, īstenotājiem un izpildes termiņu.

Attīstības valsts (developing country) – pēc OECD/DAC klasifikācijas tās ir visas valstis, kas iekļautas DAC sarakstā, piemēram, Afganistāna, Haiti, Kirgizstāna, Zambija. Pamatojoties uz attīstības valstu nacionālo kopienākumu uz vienu iedzīvotāju, tās tiek iedalītas šādās kategorijās: vismazāk attīstītās valstis, citas zemu ienākumu valstis, zemāko vidējo ienākumu valstis, augsti vidēju ienākumu valstis.

Ar jaunākā DAC saraksta 2018., 2019. un 2020.gadam pieņemšanu tika izslēgtas tādas valstis kā, piemēram, Urugvaja, Seišelu salas un Čīle. Saraksts pieejams šeit.  

Daudzpusējā palīdzība (multilateral assistance) – palīdzības sniegšana saņēmējvalstīm, veicot iemaksas starptautiskās organizācijās. Saņemto finansējumu starptautiskās organizācijas izmanto atbilstoši savām vai donorvalsts noteiktajām prioritātēm.

Divpusējā palīdzība (bilateral assistance) – vienas valsts palīdzības sniegšana citai valstij tās attīstībai un labklājībai. Piemēram, Latvijas palīdzība Gruzijai publiskās pārvaldes attīstīšanā.

Donorvalsts jeb starptautiskās palīdzības finansētājs – valsts, kura sniedz oficiālo attīstības palīdzību (sk. arī “oficiālā attīstības palīdzība”). 89% no Latvijas OAP veido nacionālās iemaksas ES budžetā, Eiropas Attīstības fondā, ANO aģentūrās un citās starptautiskās institūcijās un iniciatīvās, 11% sastāda divpusējās palīdzības nodrošināšana.

Globālā izglītība – aktīvs mācīšanās process, ko, balstoties uz solidaritātes, vienlīdzības, iekļaušanas un sadarbības principiem, veido sabiedrības izpratni par attīstības procesiem pasaulē, veicina indivīdu un organizāciju līdzdalību aktuālu vietējo un globālo jautājumu risināšanā.

Grants –maksājums attīstības sadarbības projekta īstenotājam, lai realizētu projektu, kas palīdz sasniegt izvirzītos Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķus un kuru finansēšanai apstiprinājusi Ārlietu ministrija (kurš uzvarējis grantu projektu konkursā).

Humānā palīdzība (humanitarian assistance, humanitarian aid) – palīdzība, kuras mērķis ir glābt cilvēku dzīvības, atvieglot to ciešanas un sniegt aizsardzību krīzes situācijās, kas radušās cilvēku radītu konfliktu rezultātā vai dabas katastrofu, vai klimata pārmaiņu ietekmē attīstības valstīs.

Ilgtspējīga attīstība – attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai. To raksturo trīs savstarpēji saistītas dimensijas: ekonomiskā, sociālā un vides.

Kopīga (trīspusēja vai daudzpusēja) starptautiskās palīdzības (attīstības sadarbības) aktivitāte – attīstības sadarbības projekts vai aktivitāšu programma, kurā atsevišķas projekta vai programmas aktivitātes īsteno divi vai vairāki finansētāji, no kuriem viens pārstāv Latvijas Republiku.

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) – biedrība, kura apvieno vairāk nekā trīsdesmit nevalstiskajās organizācijās, kas darbojas vai plāno uzsākt darbību attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā. Vairāk informācijas: http://lapas.lv/lv/par-mums/

Oficiālā attīstības palīdzība (official development assistance, ODA) – resursu plūsmas uz tām valstīm un teritorijām, kas iekļautas DAC sarakstā (sk. pie “Attīstības valsts”), lai veicinātu šo valstu ekonomisko attīstību un labklājību.

Saistītā palīdzība (tied assistance) – divpusējās palīdzības veids, kas paredz saņēmējvalstij, izmantojot donorvalsts resursus, iegādāties donorvalsts pakalpojumus vai produktus. (Sk. arī “nesaistītā palīdzība”)

Saņēmējvalsts jeb partnervalsts – valsts, kura saņem oficiālu palīdzību tās attīstībai.

Vismazāk attīstītās valstis (least developed country, LDC) [pašlaik] 47 valstu grupa, kura pēc ANO skaidrojuma sastāv no viszemāk attīstītajām valstīm. Tām raksturīgi vāji cilvēkresursi un institucionālo kapacitāte, nestabila ekonomika un nacionālo finanšu līdzekļu trūkums. Vairāk informācijas šeit: http://unohrlls.org/about-ldcs/