Latvijas attīstības sadarbības politika

08.06.2020. 10:54

Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritātes un pamatnostādnes

Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. gadā Latvija no palīdzības saņēmējas ir kļuvusi par donorvalsti, pildot uzņemtās starptautiskās saistības globālās attīstības veicināšanā un atbalsta sniegšanā attīstības valstīm. Latvija tiecas izpildīt Dienaskārtību ilgtspējīgai attīstībai 2030 jeb Ilgtspējīgas attīstības mērķus un ES mērķus attīstības sadarbības politikas ietvaros.

Latvijas īstenotās attīstības politikas mērķi, uzdevumi un rīcības virzieni balstās Latvijas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēs (2016-2020). (Pielikums nr. 1; Pielikums nr. 2)

Pamatojoties uz pamatnostādnēm, Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķis ir sniegt ieguldījumu Dienaskārtības 2030 ieviešanā attīstības valstīs, jo īpaši Latvijas prioritārajās partnervalstīs, veicinot ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu, tiesiskumu un labu pārvaldību.

Pamatnostādnes arī nosaka, ka Latvija, īstenojot attīstības sadarbību – kā divpusēji, tā daudzpusēji – vadās pēc sekojošiem principiem – partnervalstu galvenā atbildība pār to nacionālo attīstību; koordinācija un partnerība; rezultātu ilgtspēja un atbalsta paredzamība; caurskatāmība un politikas saskaņotība ilgtspējīgai attīstībai. Kā viens no principiem ir horizontālo jautājumu – labas pārvaldības, demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas, dzimumu līdztiesības un vides ilgtspējas – īstenošana visās attīstības sadarbības aktivitātēs.

Galvenās Latvijas attīstības sadarbības jomas visos attīstības sadarbības formātos ir publiskās pārvaldes attīstība un spēju stiprināšana, uzņēmējdarbības attīstība un eksportspējas stiprināšana, valsts drošības struktūru pārvaldība un reformas, demokrātiskas līdzdalības veicināšana un pilsoniskās sabiedrības attīstība un izglītība.

Latvija divpusējā attīstības sadarbībā īpaši uzsver atbalstu ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīm, pamatojoties uz Latvijas ārpolitikas prioritātēm, partnervalstu pieprasījumu, Latvijas ekspertīzes priekšrocībām un donoru koordinācijas principiem efektīvai atbalsta sniegšanai.

Divpusējā sadarbība

Aptuveni 10% no Latvijas sniegtās attīstības palīdzības veido divpusējā palīdzība, kas ietver Ārlietu ministrijai piešķirtā attīstības sadarbības politikas budžeta ietvaros īstenotos projektus, humāno palīdzību un finansējumu divpusējai attīstības sadarbībai, kas tiek maksāta no attiecīgo valsts iestāžu budžetiem. Divpusējā sadarbība tiek īstenota, pamatojoties gan uz Latvijas politikas prioritātēm un iespējām, gan uz partnervalstu nacionālajiem attīstības plāniem. Projektu īstenotāji divpusējās sadarbības ietvaros var būt ne tikai valsts un pašvaldību institūcijas un to pārstāvji, bet arī NVO, privātais sektors. Divpusējā attīstības sadarbība ir arī būtisks instruments valsts starptautiskās redzamības veicināšanai, ekspertu pieredzes stiprināšanai, kā arī kontaktu veidošanai privātajam sektoram.

Daudzpusējā sadarbība

Latvija sniedz savu ieguldījumu globālās attīstības veicināšanā, atvēlot finansējumu starptautisko organizāciju attīstības sadarbības programmām, projektiem un palīdzības fondiem, kā arī veicot regulāras iemaksas starptautiskajās institūcijās. Obligāto iemaksu veikšana galvenokārt izriet no Latvijas dalības attiecīgajā starptautiskajā institūcijā. Ņemot vērā, ka lielākā daļa no Latvijas sniegtās attīstības palīdzības tiek novirzīta caur ES attīstības politikas instrumentiem, programmām utt., Latvijai ir īpaši būtiski aktīvi iesaistīties daudzpusējās attīstības politikas plānošanā. Kopumā 90% no Latvijas sniegtās attīstības palīdzības veido daudzpusējā palīdzība.

Normatīvie akti

Starptautiskās palīdzības likums

Par attīstības sadarbības projektu izdevumiem

Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus

Deleģētās sadarbības īstenošanas kārtība

Prioritārās valstis 2016. gadā

Latvijas divpusējās attīstības sadarbības prioritārās valstis 2016. gadā ir Gruzija, Moldova un Ukraina. Vienlaikus arī Centrālāzijas reģions saglabājas kā prioritāte Latvijas attīstības sadarbības politikā – Kirgizstāna, Tadžikistāna, Uzbekistāna.

Sadarbībā ar Latvijas vēstniecībām partnervalstīs, nevalstisko sektoru un saskaņā ar Latvijas ārpolitikas prioritātēm katrai no Latvijas partnervalstīm ir izvirzītas konkrētas sadarbība jomas. Latvijas divpusējā attīstības sadarbība galvenokārt tiek īstenota kā tehniskā palīdzība un ir fokusēta uz labu pārvaldību, likuma varas stiprināšanu, ekonomisko un reģionālo attīstību, izglītību, pilsoniskās sabiedrības attīstību un sociālo aizsardzību.

Latvijas īstenotā sadarbība ar citām valstīm

Latvijas palīdzības saņēmējvalstis un īstenotie projekti