Latvijas prioritātes 2016. gadam

06.02.2018. 13:08

Galvenie jautājumi ES ietvaros, kuros Latvijai ir svarīgi panākt virzību un/vai pievērst īpašu uzmanību tās interešu aizstāvībai 2016. gadā

  • Enerģētikas Savienības kontekstā redzam nepieciešamību strādāt pie konkrētām iniciatīvām, kas vērstas uz energodrošību, īpaši gāzes tirgum, kā arī enerģētisko neatkarību. Klimata un enerģētikas ietvara ieviešanai Latvijai būtiski panākt godīgu un solidāru 2030. gada siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas saistību pārdali starp ES dalībvalstīm jomās, kas nav iekļautas Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (turpmāk – ne-ETS), īpaši attiecībā uz transporta, lauksaimniecības un mežsaimniecības jomām. Vienošanās jāatspoguļo dalībvalstu dažādās situācijas un īpašie apstākļi, kur Latvijas gadījumā ne-ETS sektors sastāda vairāk nekā 75% no visām emisijām. Turklāt būtu jāņem vērā arī potenciāla ietekme uz tautsaimniecību.
  • Iekšējā tirgus stratēģijas ietvaros uzsveram nepieciešamību veicināt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, vienlaikus veicinot nodarbinātības kvalitāti. Lai īstenotu brīvu preču un pakalpojumu apriti, nepieciešams veicināt savstarpējās atzīšanas principa stiprināšanu un uzņēmumu pārrobežu darbības iespēju pilnveidošanu ne tikai preču jomā, bet jo īpaši pakalpojumu sektorā. Tāpat sagaidām aktīvu Eiropas Komisijas darbu Iekšējā tirgus noteikumu piemērošanas uzraudzībā. Savukārt darbaspēka mobilitātes kontekstā atbalstīsim tādus risinājumus, kas nerada diskriminējošus nosacījumus darba meklētājiem un šķēršļus pakalpojumu sniedzējiem.
  • Vienotā Digitālā tirgus ietvaros saredzam nepieciešamību veicināt turpmāku barjeru nojaukšanu un standartu pilnveidošanu, sagaidām drīzu audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas pārskatu, virzību uz Eiropas mākoņdatošanu un datu apriti, autortiesību regulējuma pārskatu, kā arī rūpīgi izvērtētu un pārdomātu pieeju turpmākajām reformām telekomunikāciju jomā.
  • Eiropas migrācijas un patvēruma politikas jomā ir nepieciešams īstenot līdzsvarotu, pārdomātu un visaptverošu politiku, kas adekvāti reaģētu uz globālajiem izaicinājumiem un vienlaikus atbilstu dalībvalstu vajadzībām un iespējām, kā arī sekmētu Eiropas ārējo robežu drošību un nelegālās migrācijas novēršanu un samazināšanu. Uzskatām, ka ir būtiski pievērsties migrācijas cēloņu risināšanai un sniegt nepieciešamo atbalstu gan izcelsmes, gan tranzīta valstīm. Ir svarīgi saskaņoti attīstīt migrācijas politikas iekšējo un ārējo dimensiju, kā arī nodrošināt migrācijas un attīstības politiku sinerģijas.
  • Daudzgadu finanšu shēmas starpposma pārskatā kohēzija un lauksaimniecība būs Latvijai prioritārās izdevumu kategorijas. ES struktūrfondiem ir jāturpina veicināt izaugsmi, nodarbinātību un konverģenci Eiropas Savienībā.
  • Atbalstām tādas ES Globālās stratēģijas ārpolitikā un drošības politikā izstrādi, kas sekmētu vienotāku un saskaņotāku ES darbību pasaulē. Svarīgi, lai ES vienotos par būtiskākajiem drošības riskiem, tai skaitā, hibrīddraudiem, un identificētu atbilstošus ārējo attiecību instrumentus šo risku novēršanai. Uzskatām, ka svarīgi piešķirt prioritāru nozīmi drošības un stabilitātes sekmēšanai Eiropas kaimiņu reģionā, kā arī turpināt strādāt pie Transatlantisko attiecību nostiprināšanas (ES-ASV, ES-NATO).