Latviešu valodas apguves programma

27.07.2018. 15:15

Latviešu valoda ir vienīgā oficiālā valsts valoda, un Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kur latviešu valoda var attīstīties un pildīt savas funkcijas. Ņemot vērā politiskos un demogrāfiskos procesus reģionā, Latvija ir viena no tām valstīm, kur konsekventa valodas politikas principu ieviešana ir būtiska valodas saglabāšanai.

Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ir realizēta pēctecīga latviešu kā valsts valodas politika, kā rezultātā ir būtiski pieaudzis latviešu valodas pratēju īpatsvars starp mazākumtautību pārstāvjiem.

Ja 1989. gadā tikai 23% mazākumtautību pārstāvju prata latviešu valodu, tad 2000. gadā latviešu valodu prata jau 53% un 2009. gadā jau aptuveni 92%, savukārt 2014. gadā latviešu valodu zināmā līmenī pārvalda jau vairāk nekā 94% mazākumtautību pārstāvju. Šādu latviešu valodas prasmes līmeni apliecina 2014. gada 26. augustā publicētā Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā pētījuma „Piederības sajūta Latvijai” rezultāti. Pētījuma rezultāti liecina par īpašu latviešu valodas prasmju uzlabošanos mazākumtautību jauniešu vidū. Mazākumtautību jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem vairāk nekā 3/4 atbildēja, ka teicami (39%) vai labi (38%) zina latviešu valodu. Arī Latviešu valodas aģentūras pētījums „Valodas situācija Latvijā: 2010–2015” (2016) liecina, ka turpmāk valsts valodas prasme iedzīvotāju vidū pieaugs. Uz to norāda Latvijas jauniešu valsts valodas prasmes dažādi rādītāji: visi jaunieši vecumgrupā no 15 līdz 24 gadiem un gandrīz visi vecumgrupā no 25 līdz 34 gadiem prot latviešu valodu.

Šobrīd visplašākās iespējas apgūt latviešu valodu ir skolā. Citām mērķa grupām ir pieejami valsts un ES fondu finansēti latviešu valodas kursi. 1995. gadā valdība izveidoja Latviešu valodas apguves valsts programmu. Ar tās administrēšanu kopš 2004. gada oktobra nodarbojās Latviešu valodas aģentūra (LVA). LVA nodrošina atbalstu latviešu valodas apguvi dažādos aspektos: pedagogu sagatavošana, mācību un metodisko līdzekļu sagatavošana, valodas kursu organizēšana konkrētām mērķauditorijām (piem., skolēnu vecāki, patvēruma meklētāji, trešo valstu valstspiederīgie u. tml.), elektronisko valodas apguves resursu izveide, mācību programmu izveide, atbalsts latviešu valodas apguvei ārzemēs – diasporā un ārzemju augstskolās utt.

No valsts budžeta līdzekļiem bezmaksas valodas apmācības papildus Latviešu valodas aģentūrai organizē arī Sabiedrības integrācijas fonds un Nodarbinātības valsts aģentūra.

Precīzāka informācija par LVA darba uzdevumiem un īstenoto valodas politikas, latviešu valodas apguves, pedagogu profesionālās pilnveides un citās jomās atrodama Latviešu valodas aģentūras mājaslapā.