Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas pamatnostādnes

02.12.2014. 19:09

2011. gada 11. oktobrī valdība apstiprināja Kultūras ministrijas izstrādātās Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas pamatnostādnes 2012. - 2018. gadam.

Pamatnostādņu virsmērķis ir stipra, saliedēta Latvijas tauta - nacionāla un demokrātiska kopiena, kura nodrošina tās vienojošā pamata - latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūrtelpas - saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas nacionālas demokrātiskas valsts līdzsvarotai attīstībai. Pamatnostādnēs sabiedrības integrācija tiek skaidrota kā visu Latvijā dzīvojošo cilvēku iekļaušana sabiedrībā, neraugoties uz to nacionālo piederību un pašidentifikāciju.

Kā galvenie rīcības virzieni tiek noteikti pilsoniskās izglītības attīstīšana; pilsoniskās līdzdalības formu stiprināšana; sociāli atstumto grupu diskriminācijas mazināšana un to iekļaušanas sabiedrībā veicināšana; sabiedrisko mediju lomas palielināšana integrācijā, atbalstot daudzveidīgu, mūsdienīgu un kvalitatīvu žurnālistiku; latviešu valodas prasmju nostiprināšana mazākumtautību, nepilsoņu, jauno imigrantu un latviešu diasporas vidū.