Starptautiskās organizācijas

24.02.2021. 12:17

Latvija īsteno savas ārpolitikas prioritātes arī caur aktīvu dalību starptautiskajās organizācijās. Iesaiste starptautiskās organizācijās ir bijusi dabīga izvēle, jo nelielas valstis var sasniegt vēlamo rezultātu, sadarbojoties ar citām valstīm. Latvijas interesēs ir, lai starptautiskās organizācijas un to dalībvalstis saglabātu, sargātu un atbalstītu valstu attiecību ietvaru, kas balstīts starptautisko tiesību normās, kopīgās diskusijās un kompromisos. Latvija kopš neatkarības atgūšanas ir izmantojusi starptautisko organizāciju ietvaru, lai veicinātu savu interešu panākšanu, tai skaitā, atbalstot starptautisko tiesību normu īstenošanu pasaulē.

Starptautiskajām organizācijām ir nozīmīga loma efektīvas daudzpusējās sadarbības (multilaterālisma) veidošanā, reaģējot uz globāliem izaicinājumiem un iesaistoties konfliktu novēršanā un risināšanā. Multilaterālisms ir viena no prioritātēm arī Eiropas Savienības Globālajā stratēģijā ārpolitikas un drošības politikas jautājumos. 2019. gada 17. jūnijā ES Padome pieņēma secinājumus par multilaterālisma stiprināšanu (“EU action to strengthen rules-based multilateralism”), kuros uzsver, ka sadarbība efektīvu daudzpusējo attiecību ietvaros aizvien ir labākais veids, kā sekmēt gan valstu atsevišķās, gan arī kolektīvās intereses. Latvija ir pievienojusies Francijas-Vācijas izveidotajai neformālajai valstu aliansei par multilaterālisma stiprināšanu.

Saskaņā ar Ārlietu ministrijas kompetenci vai dalītu kompetenci ar citām Latvijas institūcijām tiek nodrošināta dalība šajās starptautiskajās organizācijās. Vairākās starptautiskajās organizācijās Latvijas pārstāvību un interešu aizstāvību nodrošina Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības – ANO Ņujorkā, ANO un PTO Ženēvā, ANO Vīnē, ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijā (FAO) Romā, Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijā (OPCW) Hāgā, Ziemeļatlantijas aliansē (NATO) Briselē, ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā (UNESCO) Parīzē, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) Parīzē, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (OSCE) Vīnē un Eiropas Padomē (Council of Europe) Strasbūrā.

Latvija Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO)
Latvija ANO dalībvalsts ir kopš 1991.gada 17.septembra. ANO tika izveidota, lai nodrošinātu starptautisko mieru un drošību, veicinātu valstu miermīlīgas attiecības, īstenotu starptautisko sadarbību un kalpotu par nāciju rīcības saskaņošanas centru. Šobrīd ANO ir 193 dalībvalstis.

Latvija Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO)

EDSO mērķis ir konfliktu novēršana ar tā saucamās ātrās reaģēšanas instrumentu palīdzību, krīžu noregulējums un pēc-konfliktu reabilitācija Eiropā. EDSO ir 57 dalībvalstis, Latvija par dalībvalsti kļuva 1991.gada 10.septembrī.

Eiropas Padome

Eiropas Padomes mērķis ir veidot kopēju demokrātisku un tiesisku telpu Eiropā, nodrošinot tās pamatvērtību –cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma – ievērošanu un aizsardzību. Eiropas Padomē ir 47 dalībvalstis, Latvija par dalībvalsti kļuva 1995.gada 10.februārī.

Latvija un Starptautiskā Frankofonijas organizācija

Frankofonija ir valstu grupa, kas apvieno valstis vai federālo teritoriju valdības, kurās ikdienā lieto franču valodu vai kuras vēlas stiprināt tās klātbūtni sabiedrībā, un kuras ir apņēmušās savstarpēji sadarboties demokrātijas un universālo vērtību nostiprināšanai pasaulē. Šobrīd Starptautiskajā Frankofonijas organizācijā ir 80 valstis: 57 dalībvalstis un valdības, kā arī 23 valstis ar novērotāja statusu. Latvija kļuva par Starptautiskajā Frankofonijas organizācijas dalībvalsti ar novērotāja statusu 2008. gada 19. oktobrī.

Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO)

PTO ir starptautiska organizācija un dalībvalstu daudzpusējo sarunu forums par globālās tirdzniecības noteikumiem, to administrēšanu un piemērošanu. Galvenokārt PTO sistēma tiek saprasta kā noteiktu ārējās tirdzniecības normu kopums jeb "ceļu satiksmes noteikumi" ārējā tirdzniecībā, kas attiecas uz visām dalībvalstīm.