Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība

11.11.2021. 10:28

Izvērtējot iespēju pārcelties uz dzīvi citā valstī kopā ar nepilngadīgiem bērniem, vecāku pienākums ir rūpīgi pārdomāt bērnu aprūpes, izglītības un socializēšanās iespējas ārvalstī. Tā kā citā valstī vispārpieņemtās uzvedības un bērnu audzināšanas normas un tradīcijas var būtiski atšķirties no Latvijā pierastajām, aicinām Latvijas valstspiederīgos, pirms pārcelties uz dzīvi citā valstī, iepazīties ar šīs valsts kultūru, tradīcijām un paražām, kā arī ievērot mītnes zemes likumus.

Bērnu un ģimenes jautājumu uzraudzība un risināšana Dānijā ir pašvaldību sociālo dienestu kompetencē. Ja ir nepieciešama konsultācija ģimenes un bērnu tiesību jautājumos Dānijā, iesakām vērsties attiecīgajā Dānijas pašvaldībā, kur reģistrēta Jūsu dzīvesvieta.

Lūdzam ņemt vērā, ka Dānijā bērnu var nodot ārpusģimenes aprūpē bez vecāku piekrišanas šādos gadījumos (Sociālo pakalpojumu likuma 58. pants):

Ja pastāv tiešs risks tam, ka bērna vai jaunieša veselībai vai attīstībai var tikt nodarīts nopietns kaitējums, kam par iemeslu ir

  1. nepietiekama aprūpe vai nepietiekama uzmanības pievēršana bērna vai jaunieša veselībai,

  2. pret bērnu vai jaunieti vērsta vardarbība,

  3. bērnam vai jaunietim piemītoša atkarība, neadekvāta uzvedība vai citas sociālas grūtības,

  4. bērnam vai jaunietim piemītošas citas uzvedības vai pielāgošanās problēmas.

Ja, atrodoties Dānijā kopā ar bērniem, Jūsu ģimene nonāk sociālo dienestu redzeslokā, aicinām:

  • informējiet Latvijas vēstniecību, tiklīdz ģimene nonāk sociālo dienestu redzeslokā. Vēstniecībai ir nepieciešama atbildīgo sociālo darbinieku kontaktinformācija, lai varētu sazināties un skaidrot lietas apstākļus.
  • meklējiet juridisko palīdzību pēc iespējas agrākā lietas stadijā.  Noskaidrojiet vai ir iespēja saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību (lai nebūtu jāmaksā par advokāta pakalpojumiem) vai arī meklējiet privātu advokātu. Vēstniecība nesniedz juridiskas konsultācijas.
  • neparakstiet nekādus dokumentus/vienošanās, ja tām nepiekrītat vai tās nesaprotat. Nekavējoties konsultējieties ar juristu vai advokātu.
  • ja Jūsu dāņu valodas zināšanas nav pietiekamas, pieprasiet, lai tiktu nodrošināts tulks.
  • saņemot jebkādus dokumentus saistībā ar lietu, īpaši, ja tas ir brīdinājums par tiesas procesa uzsākšanu, tie nekavējoties jāparāda juristam vai advokātam.

Vēršam uzmanību, ka vēstniecība sniedz tikai vispārīga rakstura informāciju. Lai saņemtu juridisku konsultāciju, ir jāvēršas pie profesionāliem juristiem vai advokātiem. Vēstniecība nevar iejaukties ārvalsts tiesībsargājošo iestāžu darbībā, ietekmēt tiesnešu lēmumus, kā arī panākt pieņemamāku tiesas procesuālo kārtību.

2017.gada 1.aprīlī stājās spēkā grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā un Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumi Nr.165 “Noteikumi par finansiālā atbalsta pieprasīšanas un izmaksāšanas kartību”, kas paredz finansiālā atbalsta piešķiršanu un nodrošināšanu Latvijas valstspiederīgajiem aizskarto vai apstrīdēto personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai, kas saistītas ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstī. Detalizēta informācija par šo pakalpojumu pieejama Juridiskās palīdzības administrācijas tīmekļa vietnē: Finansiālā atbalsta nodrošināšana Latvijas valstspiederīgajiem jautājuma par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu risināšanai ārvalstī

Vadlinijas DK