Izziņas no Fizisko personu reģistra

24.05.2022. 17:27

Vēstniecība var izsniegt izziņas par datiem, kas redzami Fizisko personu reģistrā, piemēram, ģimenes stāvokli, datiem par laulībām un otru laulāto, dzīvesvietas datiem.

Izziņu ir iespējams saņemt gan personīgi ierodoties vēstniecībā, gan ar pasta starpniecību.

 

Lai saņemtu izziņu no Latvijas Fizisko personu reģistra (par ģimenes stāvokli un citām reģistrā iekļautām ziņām) uz vēstniecību pa pastu jānosūta:

1.    iesniegums izziņas izsniegšanai;

2.    pases vai eID kopija ar uzrakstu "Kopija pareiza" un savu parakstu;

3.    apliecinājums par konsulārās nodevas samaksu (izdruka no bankas);

4.    ja vēlaties saņemt izziņas oriģinālu pa pastu Dānijas robežās, papildus jānosūta iesniegums, aploksne ar markām 96 Dānijas kronu vērtībā ierakstītam sūtījumam ar Jūsu adresi vai jāsamaksā konsulārā nodeva 20 EUR apmērā.

Izziņa tiek izsniegta angļu valodā.

Valsts nodeva 5,00 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Valsts kase
IBAN: LV81 TREL 1060 1109 1910 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: VD1, vārds, uzvārds, izziņa

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "VD1"

Konsulārā nodeva 40,00 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Ārlietu ministrija
IBAN: LV20 TREL 2110 0360 3600 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: VD1, vārds, uzvārds, pakalpojums

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "VD1"

Konsulārā nodeva par pastu 20 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Ārlietu ministrija
IBAN: LV20 TREL 2110 0360 3600 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: VD1, vārds, uzvārds, pakalpojums

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "VD1"

 

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 17.08.2021. noteikumiem Nr. 563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.