Dokumentu legalizācija

02.06.2021. 17:10

Dokumentu legalizācija nozīmē amatpersonas paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, lai vienā valstī sastādīti publiski dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī.

Dokumentu legalizēšanas kārtību nosaka Dokumentu legalizācijas likums un 18.06.2019 Ministru kabineta noteikumi Nr.264 «Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi».

IESNIEDZOT DOKUMENTUS, PERSONAI IEPRIEKŠ JĀNOSKAIDRO ATTIECĪGĀS VALSTS IESTĀDĒS, VAI NEPIECIEŠAMS LEGALIZĒT:

1) dokumenta oriģinālu / notariāli apliecināta dokumenta kopiju;

2) dokumenta tulkojumu;

3) gan dokumenta oriģinālu / notariāli apliecināta dokumenta kopiju, gan dokumenta tulkojumu.

Dokumenti nav legalizējami, ja Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta rīcībā nav amatpersonas paraksta parauga un iestādes zīmoga nospieduma parauga vai ja tie neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām (piemēram, tulkojumi vai kopijas nav cauršūtas un apzīmogotas, dokuments ir laminēts utt.).

Apmeklētāju pieņemšana dokumentu legalizācijai Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (adrese Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050) notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Dokumentu iesniegšanai pieteikties šeit.

 

Dokumentu legalizācija tiek veikta 2 darba dienu laikā vai 2 stundu laikā no dokumenta iesniegšanas brīža. Ja nepieciešama amatpersonas paraksta parauga un spiedoga parauga izprasīšana no Latvijas vai ārvalsts iestādes, dokumentu legalizācija tiek veikta 2 darba dienu laikā vai 2 stundu laikā no attiecīgo paraugu saņemšanas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

 

Valsts nodeva dokumentu legalizācijai:

- 2 darba dienu laikā 15 EUR par vienu dokumentu;

- 2 stundu laikā 30 EUR par vienu dokumentu.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai eID) un jāiesniedz aizpildīta dokumentu legalizācijas veidlapa. Ja tiek iesniegti vairāki dokumenti, tad nepieciešams aizpildīt papildus veidlapas. Samaksa par dokumentu legalizēšanu jāveic uz vietas Konsulārajā departamentā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu (VISA, VISA Electron, Maestro, Master) vai jāiesniedz apliecinājums par valsts nodevas samaksu.

Saņēmējs:
Reģistrācijas nr.
Konta nr.
Saņēmējiestāde
Saņēmēja BIC
Maksājuma mērķis

Valsts kase
90000050138
LV81TREL1060110919100
Valsts kase
TRELLV22
Valsts nodeva par dokumentu īstuma apliecināšanu

 
 

Valsts nodevas samaksai par dokumentu legalizāciju, izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus, maksājuma uzdevumā jānorāda šādi rekvizīti:

Ja pakalpojuma apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, jāņem vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Pakalpojums tiks sniegts tikai pēc maksājuma pārbaudes Valsts kasē.

 

Legalizācijai iesniegtos dokumentus var saņemt šādos laikos:

Pirmdiena 13:00-17:00

Otrdiena 9:00-12:00

Ceturtdiena 9:00-12:00

Piektdiena 9:00-12:00

Dokumentu iesniegšana legalizācijai notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Dokumentu iesniegšanai pieteikties šeit.

! Lūdzam apmeklētājus izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus un lietot apmeklētāju pieņemšanas telpā pieejamo roku dezinfekcijas līdzekli.