Valsts nodeva par dokumenta legalizāciju

02.07.2019. 10:34

Dokumentu legalizācija tiek veikta 2 darba dienu laikā vai 2 stundu laikā no dokumenta iesniegšanas brīža un valsts nodevas samaksas un saņemšanas Valsts kasē. Ja nepieciešama amatpersonas paraksta parauga un spiedoga parauga izprasīšana no Latvijas vai ārvalsts iestādes, dokumentu legalizācija tiek veikta 2 darba dienu laikā vai 2 stundu laikā no attiecīgo paraugu saņemšanas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

Saskaņā ar 2019. gada 18. jūnija MK noteikumiem Nr.264 „Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi” valsts nodeva par dokumentu legalizāciju divu dienu laikā ir noteikta 15.00 EUR apmērā, bet 2 stundu laikā 30.00 EUR.

Par Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā veiktajiem konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu – pārskaitījumu kārtība.

Apmeklētājiem ir iespēja norēķināties ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master) vai izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus.

Valsts nodevas samaksai par dokumentu legalizāciju, izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus, maksājuma uzdevumā jānorāda šādi rekvizīti:

Saņēmējs:
Reģistrācijas nr.
Konta nr.
Saņēmējiestāde
Saņēmēja BIC
Maksājuma mērķis

Valsts kase
90000050138
LV81TREL1060110919100
Valsts kase
TRELLV22
Valsts nodeva par dokumentu īstuma apliecināšanu

 
 

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu.

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts. Vienīgais pakalpojuma apmaksas apliecinājums ir informācija budžeta elektroniskajā norēķinu sistēmā "eKase".

Iesakām pakalpojuma apmaksu veikt Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā ar bankas norēķinu karti.

No 1.jūlija dokumentu apliecināšanu ar apostille veic zvērināti notāri.

www.latvijasnotars.lv