Atvieglota vīzu izsniegšana Krievijas Federācijas pilsoņiem no 2007. gada 1. jūnija

02.12.2014. 19:09

2007. gada 1. jūnijā stājās spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem.

Nolīguma mērķis ir abpusēji atvieglot vīzu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem paredzētajam uzturēšanās laikam, kas nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikposmā.

Nolīgumā ir noteiktas vairākas vienkāršotas vīzu izsniegšanas procedūras (atvieglojumi). Tās attiecas uz šādiem jautājumiem. 

1. Dokumentāri pierādījumi par brauciena mērķi, kas noteiktām personām jāiesniedz vīzas saņemšanai.

Turpmāk uzskaitītajām personu kategorijām brauciena mērķa pamatošanai ir jāiesniedz tikai minētie dokumenti. Tas tomēr neatbrīvo viņus no vispārējās prasības iesniegt vīzas pieprasījumu un apstiprinošos dokumentus personīgi, kura saglabājas līdztekus prasībai sniegt pierādījumus par uzturēšanās ilgumam un mērķim samērīgiem iztikas līdzekļiem.  

Ja kāds konkrēts gadījums rada šaubas par brauciena patieso mērķi, personu, kura pieprasījusi vīzu, var izsaukt papildu padziļinātām individuālām pārrunām uz vēstniecību/konsulātu, kur viņu var iztaujāt par brauciena faktisko mērķi vai par pieprasījuma iesniedzēja nolūkiem atgriezties. Šādos atsevišķos gadījumos persona, kas vēlas saņemt vīzu, var iesniegt papildu dokumentus vai konsulārās amatpersonas īpaši pieprasītus dokumentus. 

 • Tuviem radiniekiem (dzīvesbiedram(-ei), bērniem, vecākiem, vecvecākiem un mazbērniem), kas apmeklē Krievijas Federācijas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā, jāiesniedz
  • uzaicinātāja rakstisks lūgums (oriģināls);
 • Darījumu cilvēkiem jāiesniedz
  • rakstisks lūgums (oriģināls) no uzaicinātāja uzņēmuma, organizācijas, iestādes vai rīkotājas komitejas;  
 • Oficiālo delegāciju pārstāvjiem jāiesniedz
  • vēstule (oriģināls) no Krievijas iestādes ar apliecinājumu, ka vīzas pieprasītājs ir oficiālās delegācijas pārstāvis, un
  • ES institūcijas vai dalībvalsts nosūtītā oficiālā ielūguma kopija;
 • Skolu audzēkņiem, studentiem un skolotājiem, kuri viņus pavada mācību braucienā, jāiesniedz
  • rakstisks uzaicinājums (oriģināls) vai
  • apliecinājums (oriģināls) par to, ka viņš/viņa ir uzņemts(-a) uzaicinātājā mācību iestādē, vai
  • studentu apliecības vai apliecinājumi par kursiem, kurus ir paredzēts apmeklēt;
 • Zinātnes, kultūras un mākslas pasākumu, universitāšu vai citu apmaiņas programmu un sporta pasākumu dalībniekiem jāiesniedz
  • uzaicinātājas organizācijas rakstisks lūgums (oriģināls);
 • Žurnālistiem jāiesniedz
  • profesionālas organizācijas izsniegts apliecinājums (oriģināls) par to, ka viņš/viņa ir žurnālists(-e), un 
  • darba devēja izsniegts dokuments, kurā norādīts žurnālista darba mērķis;
 • Personām, kuras apmeklē militārās un civiliedzīvotāju apbedījuma vietas, jāiesniedz
  • oficiāls dokuments (oriģināls), kas apstiprina kapa vietu un tās saglabāšanos un radniecību/saistību starp vīzas pieprasītāju un apbedīto personu;
 • Starptautisko kravu un pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļu vadītājiem un uz dalībvalstīm ceļojošo starptautisko vilcienu apkalpes locekļiem jāiesniedz
  • rakstisks lūgums (oriģināls) no pārvadātāju nacionālās asociācijas (autotransporta līdzekļu vadītājiem) un no dzelzceļa uzņēmuma (vilciena apkalpes locekļiem), kurā norādīts braucienu mērķis, ilgums un biežums;  
 • Sadraudzības pilsētu rīkoto apmaiņas programmu dalībniekiem jāiesniedz
  • pilsētas mēra/administrācijas vadītāja rakstisks uzaicinājums (oriģināls).

Ko norāda rakstiskajā lūgumā?

 • Uzaicinātās personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, dzimumu, pilsonību, personu apliecinošā dokumenta numuru, ieceļošanas laiku, uzturēšanās ilgumu, brauciena mērķi, ieceļošanas reižu skaitu un nepilngadīgo bērnu, kuri pavada uzaicināto personu, vārdus;
 • Uzaicinātājas personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi;
 • Ja uzaicinātājs ir juridiska persona, - tās pilnu nosaukumu un adresi, lūguma parakstītājas personas pilnu vārdu un amatu, kā arī reģistrācijas numuru, ja uzņēmums ir reģistrēts dalībvalstīs.

2.  Maksa par vīzas pieprasījuma izskatīšanu

Maksa par vīzas pieprasījuma izskatīšanu ir 35 eiro. 

Šī maksa attiecas uz visiem ES un Krievijas pilsoņiem (tostarp tūristiem) un visiem vīzu veidiem, t.i., kā tranzīta, tā īstermiņa uzturēšanās vīzām neatkarīgi no ieceļošanas reižu skaita.  

Steidzamu pieprasījumu gadījumā (trīs dienas pirms izbraukšanas) var prasīt papildu maksu 70 eiro. Tas neattiecas uz gadījumiem, kas ir saistīti ar humāniem un veselības apsvērumiem, radinieku nāves gadījumiem, kā arī uz oficiālo delegāciju pārstāvjiem.

Tā kā maksa atbilst vīzas pieprasījuma izskatīšanas administratīvajām izmaksām, to nomaksā, iesniedzot pieprasījumu, un atteikuma gadījumā tā netiek atmaksāta.

3.  Atbrīvojums no maksas par vīzas pieprasījuma izskatīšanu

Dažas personu kategorijas ir atbrīvotas no maksas par vīzas pieprasījuma izskatīšanu.

 • Tuvi radinieki (dzīvesbiedrs(-e), bērni, vecāki, vecvecāki un mazbērni), kas apmeklē Krievijas Federācijas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas dalībvalstu teritorijā.
 • Skolu audzēkņi, studenti un skolotāji, kuri viņus pavada. 
 • Personas, uz kurām attiecas humānie apsvērumi (invalīdi un vajadzības gadījumā personas, kas viņus pavada, personas, kas steidzami izbrauc ārstēties, uz bērēm vai apmeklēt smagi slimu tuvu radinieku, t.i., dzīvesbiedru(-i), bērnus, vecvecākus un mazbērnus). 
 • Personas, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp apmaiņas programmās. 
 • Personas, kas piedalās jaunatnes starptautiskos sporta pasākumos, un personas, kas viņus pavada.
 • Sadraudzības pilsētu rīkoto apmaiņas programmu dalībnieki.
 • Bērni, kas jaunāki par 6 gadiem.
 • Pētnieki, kas atbilst noteiktiem nosacījumiem.
 • Oficiālo delegāciju pārstāvji.

Turklāt atsevišķos gadījumos diplomātiskās misijas un konsulāti var atbrīvot pieprasītāju no maksas par vīzas izskatīšanu vai to samazināt.

4. Kritēriji daudzkārtējo ieceļošanas vīzu izsniegšanai (uzturēšanās laikam līdz 90 dienām 180 dienu posmā) ar garu derīguma termiņu.

a) Daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz 5 gadiem dzīvesbiedriem(-ēm) un bērniem, kas apmeklē Krievijas Federācijas pilsoņus, kuri legāli uzturas dalībvalstīs, un valstu un reģionālo valdību locekļiem, parlamentu deputātiem, konstitucionālo un augstāko tiesu locekļiem vai uz laiku, kurā ir spēkā viņiem izsniegtā likumīgās uzturēšanās atļauja vai pilnvara, ja tā nepārsniedz piecus gadus.

b) Daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz 1 gadam oficiālo delegāciju pārstāvjiem, uzņēmējdarbības pārstāvjiem, zinātnes, kultūras, mākslas pasākumu, tostarp universitāšu un citu apmaiņas programmu un sporta pasākumu dalībniekiem, žurnālistiem un profesionāliem autovadītājiem un vilcienu apkalpes locekļiem ar noteikumu, ka iepriekšējo 12 mēnešu laikā vīzas pieprasītājam ir piešķirta vismaz viena vīza, kuru viņš/viņa ir izmantojis(-usi) saskaņā ar tiesību aktiem, kuri nosaka ieceļošanu un uzturēšanos valstī(-s), un ir pamats prasīt daudzkārtējo ieceļošanas vīzu.

c) No 2 līdz 5 gadiem b) punktā minētajām kategorijām ar noteikumu, ka iepriekšējo 24 mēnešu laikā attiecīgā persona ir izmantojusi daudzkārtējo iebraukšanas vīzu 1 gadam saskaņā ar tiesību aktiem, kuri nosaka ieceļošanu un uzturēšanos valstī(-s), un vēl aizvien ir pamats prasīt daudzkārtējo ieceļošanas vīzu.

5. Vīzas pieprasījuma izskatīšanas laiks  

Lēmumu par vīzas pieprasījumu pieņem 10 kalendāro dienu laikā pēc pilnīgi aizpildīta vīzas pieprasījuma anketas un apstiprinošo dokumentu saņemšanas datuma. Ja diplomātiskā misija vai konsulāts pieņem apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta, gaidīšanas laiku neieskaita vīzas pieprasījuma izskatīšanas laikā.

Ja ir vajadzīga papildu izpēte, šo laiku var pagarināt līdz pat 30 dienām. Steidzamos gadījumos lēmuma pieņemšanas laiku var saīsināt līdz 3 dienām vai vēl īsākam laika posmam.     

6. Izbraukšanas dokumentu nozaudēšanas vai zādzības gadījumā

Attiecīgās personu kategorijas var izbraukt no teritorijas bez vīzas ar diplomātisko misiju vai konsulātu izsniegtiem derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem.

7.  Vīzas pagarināšana ārkārtas apstākļos  

Iestājoties nepārvaramai varai, vīzas pagarina bez maksas uz laiku, kas vajadzīgs, lai atgrieztos.

8.  Atbrīvojumi no vīzas

Prasība par vīzu laikam, kas nepārsniedz 90 dienas 180 dienu posmā, neattiecas uz Krievijas diplomātisko pasu turētājiem.