Latvijas un Krievijas robežlīguma ratifikācija (Francijas Ārlietu ministrija)

02.12.2014. 19:09


"Francija izsaka prieku par to, ka 17. maijā Latvijas parlaments ir ratificējis Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas noslēgto robežlīgumu, kas tika parakstīts 27. martā Maskavā.

Šis līgums, kas dos stingru juridisko pamatu robežas iezīmēšanai starp Latviju un Krieviju, liecina par vēlēšanos veidot uz nākotni vērstas attiecības un par auglīgas sadarbības attīstību starp Krievijas un Latvijas tautām. Šis ir visai Eiropas Savienībai būtisks notikums.

Francija izsaka vēlēšanos, lai šis process tiktu pabeigts, līgumu ratificējot arī Krievijas pusei."

RATIFICATION DU TRAITE FRONTALIER LETTO-RUSSE

"La France salue la ratification par le Parlement letton, le 17 mai, du traité frontalier entre la Fédération de Russie et

la République de Lettonie qui avait été signé le 27 mars à Moscou.

Ce traité, qui donnera une base juridique ferme au tracé de la frontière entre la Lettonie et la Russie, traduit la

volonté d'établir une relation tournée vers l'avenir et le développement de relations fructueuses entre les peuples russe et letton. C'est une étape importante pour l'Union européenne toute entière.

La France souhaite que ce processus puisse être conduit à son terme avec la ratification du traité par la partie russe". 

Francijas Ārlietu ministrija