Ārlietu ministrijas rīcības plāns

02.12.2014. 19:09
Valdības rīcības plāns
Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai
Rīga
2004

Ārlietu ministrija

Valdības deklarācijas uzdevums: I. Iekļauties Eiropas Savienībā un NATO, pilnībā izmantojot to dotās iespējas un sekmīgi aizstāvot savas nacionālās intereses

Darbības virzieni:

  1. Latvijai jaunajā starptautiskajā vidē paaugstināsim Latvijas ārlietu dienesta spējas īstenot Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošu ārpolitiku.
  2. Īstenosim Latvijas nacionālās intereses Eiropas Savienībā.
  3. Veiksim nepieciešamos pārkārtojumus ārējās ekonomiskās dimensijas efektīvākai izmantošanai nacionālo interešu īstenošanai.
  4. Stiprināsim valsts drošību, aktīvi darbojoties NATO, ES un, nostiprinot divpusējo sadarbību ar ASV.
  5. Pilnveidosim sadarbību Baltijas jūras reģionā, to pārveidojot atbilstoši jaunajai stratēģiskai situācijai Eiropā
  6. Atbalstīsim ārvalstīs dzīvojošo latviešu vēlmi veidot ciešas saites ar Latvijas kultūras, politisko un ekonomisko vidi.

1. Latvijai jaunajā starptautiskajā vidē paaugstināsim Latvijas ārlietu dienesta spējas īstenot Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošu ārpolitiku.

Nr. p.k.

Veicamais pasākums

Atbilstošais deklarācijas punkts

Izpildes termiņš

Iesaistītās institūcijas

Sagaidāmais rezultāts

Informācija par izpildi

1.1.

Virzīt apstiprināšanai MK un Saeimā Latvijas ārpolitikas pamatvirzienu dokumentu, kas ietver valsts ES un eiroatlantiskās politikas pamatprincipus

Izstrādāsim Latvijas ārpolitikas efektivitātes uzlabošanai nepieciešamos konceptuālos dokumentus (1.4)[a1]

12.2004.

Valsts kanceleja,

Saeima

Tiks nodrošināta valsts ārpolitikas atbilstība nacionālajām interesēm

1.2.

Esošo ĀM apmācības programmu realizēšana:

- pirms un pēc rotācijas nodarbības;

- kursi jaunajiem diplomātiem;

- lekcijas un nodarbības diplomātu zināšanu paaugstināšanā;

un

priekšlikumu sagatavošana Ministru Kabinetam par plānotajām ĀM apmācības programmām un to finansiālo nodrošinājumu

Paaugstināsim Latvijas ārlietu resorā strādājošo zināšanu un praktisko iemaņu līmeni (1.1.)

Pastāvīgi, izstrādājot priekšlikumus konkrēta budžeta gada ietvaros

Finanšu ministrija,

Valsts kanceleja

Tiks paaugstināts ārlietu dienestā strādājošo zināšanu un praktisko iemaņu līmenis

Tiks iekļauts budžeta pieprasījumā

1.3.

Konsulārajām amatpersonām LR vēstniecībās un konsulātos tiks nodrošināta Šengenas vīzu izsniegšanai nepieciešamā kvalifikācija

1.1.

pastāvīgi - līdz Latvijas pievienošanās Šengenas līgumam

Tiks paaugstināta valsts konsulāro amatpersonu kvalifikācija, līdz ar to - valsts drošība pret nelegālās migrācijas apdraudējumiem

1.4.

Koncepcijas par diplomātisko pārstāvniecību attīstību iesniegšana izskatīšanai Ministru Kabinetā

Paplašināsim Latvijas diplomātisko pārstāvniecību tīklu (1.2.)

12.2004.

Finanšu ministrija

Tiks sekmēta valsts interešu aizstāvība jaunos Latvijai politiski un ekonomiski nozīmīgos reģionos un valstīs

Tiks ieļauts ĀM budžeta pieprasījumā

1.5.

Atbilstoši Kopējās konsulārās instrukcijas prasībām nodrošināt Šengenas vīzu izsniegšanu LR diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās

1.2.

līdz Latvijas pievienošanās Šengenas līgumam

Finanšu ministrija

Tiks nodrošināta Latvijas pievienošanās Šengenas konvencijai

1.6.

Paaugstināt vēstniecību atskaišu un ieteikumu lomu Latvijas interešu formulēšanā un īstenošanā un veikt starpresoru institūciju rekomendāciju ieviešanu vēstniecību darba plānošanā

Latvijas vēstniecībām ārvalstīs prasīsim ievērojamāku iesaisti sava darba plānošanā un veikšanā (1.3.)

pastāvīgi

LIAA, Ekonomikas ministrija, nozaru ministrijas, uzņēmēju apvienības

Tiks paaugstināta Latvijas politisko un ekonomiski interešu ārzemēs aizstāvības kvalitāte

1.7.

LR ĀM Konsultatīvās padomes darba nodrošināšana, tiešu darba kontaktu veicināšana ar Latvijas un ārzemju akadēmiskajām aprindām

Uzlabosim Latvijas spējas veikt analītiskus pētījumus par valsts nacionālajām interesēm būtiskiem ārpolitikas jautājumiem. Nostiprināsim ārlietu resora tiešu dialogu ar Latvijas un ārvalstu pētniecisko vidi (1.5.)

pastāvīgi

NVO

Latvijas valdībai tiks nodrošināta pieeja ārzemju un Latvijas ekspertu rekomendācijām valstij būtiskos ārpolitikas jautājumos

1.8.

Priekšlikumu iesniegšana MK par nepieciešamību atbalstīt nevalstisku pētniecības darbu Latvijā ārpolitikas jautājumos

1.5.

10.2005.

Tiks paaugstināta Latvijas ekspertu darba kvalitāte valstij būtiskos ārpolitikas jautājumos

Tiks iekļauts ĀM budžeta pieprasījumā

1.9.

Informatīvu un analītisku materiālu gatavošana ārlietās iesaistītajām valsts augstajām amatpersonām

Atjaunosim regulāras ārpolitikas debates Saeimā (1.6.)

pastāvīgi

Tiks veicinātas ekspertu viedokļos balstītas diskusijas par ārpolitikas jautājumiem valstī un stiprināta valdības un Saeimas sadarbības nostiprināšana šajos jautājumos

1.10.

Tiesību aktu sagatavošana Latvijas institūta nodošanai ĀM pārraudzībā

Pārņemsim Latvijas institūtu Ārlietu ministrijas pārraudzībā un būtiski palielināsim tā finansējumu. Izstrādāsim un īstenosim efektīvu Latvijas tēla veidošanas programmu (1.7.)

10.2004.

Latvijas institūts,

Finanšu ministrija,

Tiks radīti priekšnoteikumi Latvijas tēla ārzemēs uzlabošanai saskaņā ar valsts ilgtermiņa interesēm

Tiks iekļauts ĀM budžeta pieprasījumā

2. Īstenosim Latvijas nacionālās intereses Eiropas Savienībā.

2.1.

ES jautājumu koordinācijas sistēmas izvērtēšana un papildināšana, ņemot vērā pieredzi ES lēmumu pieņemšanas procesā novērotāju statusā un dalībvalsts statusā, t.sk. MK noteikumu "Pagaidu kārtība, kādā tiek koordinēta Latvijas nacionālo pozīciju ES jautājumos izstrāde, apstiprināšana un pārstāvēšana" un citu tiesību aktu izvērtēšana un nepieciešamo grozījumu izstrāde

Vislielāko uzmanību pievērsīsim pašreiz galvenajam Latvijas uzdevumam Eiropas Savienībā - iespējami īsā laikā apgūt prasmi valsts nacionālo interešu īstenošanai izmantot dalības ES dotās iespējas (2.1.)

09.2004. - 12.2004.

Tiks paaugstināta nacionālo pozīciju koordinēšanas sistēmas kvalitāte, lai spētu efektīvāk aizstāvēt nacionālās intereses ES

2.2.

Valsts aktīvas iesaistīšanās nodrošināšana ES Kopējā Ārējā un drošības politikā, īstenojot Latvijas intereses, pamatojoties uz valsts ārpolitikas pamatnostādnēm un prioritātēm

Iestāsimies par efektīvu Eiropas Savienību, kuras spēj vienoties par kopēju nostāju ārpolitikas un drošības politikas jautājumos, līdz ar to spēj aktīvi iesaistīties pasaules politikas veidošanā (2.2.)

pastāvīgi

Tiks veicināta lēmumu pieņemšanu saskaņā ar Latvijas interesēm visās svarīgās ES KĀDP jomās

2.3.

LR nacionālās pozīcijas izstrādāšana Starpvaldību konferencei ES Konstitucionālā līguma sagatavošanā

Atbalstīsim tādu Eiropas Savienības turpmāko attīstību, kurā galvenais princips ir solidaritāte un kuras pamats ir vienlīdzīgu valstu savienība (2.3.)

Līdz SVK beigām

Tiks nodrošināta Latvijas interešu aizsardzība, veidojot nākotnes ES likumdošanas pamatu

2.4.

Iesaistīties Lisabonas stratēģijas ieviešanā

Aktīvi iesaistīsimies turpmāko ES politiku un iniciatīvu veidošanā un īstenošanā. Vienlaikus uzstāsim, ka Eiropas Savienības galvenais uzdevums ir labklājības nodrošināšana tās dalībvalstu iedzīvotājiem, tādēļ iestāsimies par to, lai ES pastiprina centienus paaugstināt savas ekonomikas konkurētspēju (2.4.) Rūpēsimies par to, lai Latvija uz vienlīdzīgiem pamatiem varētu efektīvi saņemt un izmantot ES Strukturālo fondu, Kohēzijas fondu un Kopējās Lauksaimniecības politikas līdzekļus (2.5.)

pastāvīgi

Eiropas lietu birojs, nozaru ministrijas

Tiks aizstāvētas Latvijas intereses ekonomikas konkurētspējas, nodarbinātības, sociālas kohēzijas un ilgtermiņa attīstības jautājumos

2.5.

Iesaistīties nākamā ES finanšu ietvara izstrādē

2.4.

pastāvīgi

Eiropas lietu birojs, Finanšu ministrija, citas nozaru ministrijas

Tiks definētas un aizstāvētas Latvijas intereses, lai nodrošinātu sabalansētas Latvijas iemaksas un maksājumus no ES budžeta.

2.6.

Iesaistīties ES dialogā ar Krieviju par enerģētikas jautājumiem

Eiropas Savienības ietvaros stiprināsim Latvijas enerģētisko drošību (2.6.)

pastāvīgi

nozaru ministrijas

Tiks aizstāvētas valsts intereses enerģētikas nozarē, t.sk. enerģētikas drošībā

2.7.

Izmantot ES Kaimiņu politikas prioritātes, lai īstenotu Latvijas interešu aizstāvību ES tuvajos reģionos, piedaloties politiskajās diskusijās, kā arī rīcības plānu sagatavošanā un apspriešanā

Aktīvi veicināsim paplašinātās ES lomas pieaugumu jaunajās kaimiņvalstīs. īpašu uzmanību pievērsīsim ES attiecībām ar Austrumeiropas valstīm - Baltkrieviju, Ukrainu, Moldovu, Kaukāza reģionā ar Gruziju. Veicināsi šo valstu integrāciju ES ekonomiskajā un politiskajā telpā (2.7.)

pastāvīgi

Tiks veicināta ES Jauno kaimiņu politikas efektivitāte un atbilstoši tam - valsts interešu aizstāvība šajos reģionos

2.8.

Apzināt un sagatavot priekšlikumus Latvijas atbalsta projektu īstenošanai jaunajās kaimiņvalstīs

2.7.

Saskan arī ar 3.6.

09.2004.

Tiks izmantots ES jauno kaimiņu politikas mehānisms, lai sekmētu valsts intereses

Tiks sagatavots ĀM budžeta pieprasījums

2.9.

Latvijas nostājas paušana un aizstāvēšana, gatavojoties ES - Krievijas galotņu tikšanām, kā arī izmantojot Latvijas divpusējo un daudzpusējo dialogu ar ES dalībvalstīm un valstīm ārpus ES

Aktīvi iesaistīsimies ES - Krievijas partnerības veidošanā. Iestāsimies par cieša ES - ASV dialoga nepieciešamību šajā jautājumā, kas veicinās tādas ES Krievijas partnerības veidošanos, kura balstīta uz kopīgu interešu un vērtību līdzsvaru. (2.8.), 2.9.

pastāvīgi

Eiropas lietu birojs, nozaru ministrijas

Tiks aizstāvētas Latvijas intereses ES - Krievijas dialoga ietvaros

2.10.

Veicināsim individuālu ES dalībvalstu atbalstu jautājumos, kas skar Latvijas kopējās ES un eiroatlantiskās politikas intereses

Īstenosim aktīvu politiku ar ES dalībvalstīm (2.9.)

pastāvīgi

Tiks veicināts to ES dalībvalstu atbalsts, kuru intereses konkrētos jautājumos saskan ar Latvijas ārpolitiskajām interesēm;

3. Veiksim nepieciešamos pārkārtojumus ārējās ekonomiskās dimensijas efektīvākai izmantošanai nacionālo interešu īstenošanai.

3.1.

2002. gada 18. oktobrī parakstītās " Trīspusējās vienošanās par sadarbību starp LR Ekonomikas ministriju, LR Ārlietu ministriju un Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūru, pārstāvot ekonomiskās intereses ārvalstīs" izpilde.

Izmantosim ārējā ekonomiskajā sadarbībā gūto pieredzi un ES iekšējā tirgus sniegtās iespējas uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veicināšanai, efektīvas un konkurētspējīgas Latvijas ekonomiskās struktūras radīšanai, kā arī sabiedrībā eksistējošo sociāli ekonomisko atšķirību un risku samazināšanai (3.1.)

pastāvīgi

Ekonomikas ministrija, LIAA

Tiks uzlabota valsts ārējo ekonomisko politiku veidojošo institūciju sadarbība efektīvai valsts ekonomisko interešu pārstāvēšanai ārzemēs

3.2.

Konsultatīvās padomes Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijai darbības turpināšana

3.1.

pastāvīgi

nozaru ministrijas, LIAA, LTRK

Tiks uzlabota valsts ārējās ekonomiskās politikas jautājumu koordinēšana

3.3.

LR vēstniecību ekonomisko diplomātu kvalifikācijas paaugstināšanas programmas īstenošana, ikgadējo ekonomisko diplomātu apmācības organizēšana

3.1.

pastāvīgi

LIAA, LTRK, nozaru asociācija

Tiks paaugstināta Latvijas vēstniecību ekonomisko diplomātu kvalifikācija un darba kvalitāte

3.4.

Izstrādāt un iesniegt izskatīšanā MK LR un OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) sadarbības politikas pamatnostādnes.

Veiksim nepieciešamos pasākumus dalībai OECD (3.8); 3.1.

01.07.2004.

OECD konsultatīvā padome

Tiks izveidota ilgtermiņa LR un OECD sadarbības politika

3.5.

Noslēgt ieguldījumu veicināšanas un savstarpējas aizsardzības līgumus ar Krievijas Federāciju, Kazahstānu, Indiju, Ķīnu, Slovēniju

Uzlabosim eksporta iespēju apzināšanu Latvijai gan tradicionālos, gan netradicionālos eksporta tirgos (3.2.)

Izmantojot ES dalībvalsts sniegtās priekšrocības, veicināsim ekonomiskās attiecības ar Krieviju un citām NVS valstīm (3.4.)

2004/2005

Tiks radīts tiesisks pamats investīciju drošībai Latvijā, kā arī aizsargātas Latvijas investoru intereses ārzemēs

3.6.

Starpvaldību komisiju tirdznieciski - ekonomiskajos jautājumos darbības nodrošināšana ar sekojošām valstīm : Baltkrieviju, Ķīnu, Kazahstānu, Ukrainu, Uzbekistānu,

3.2.; 3.4.

regulāri

nozaru ministrijas

Tiks valstiski sekmētas divpusējās ekonomiskās attiecības ar vairākām ārpus ES esošajām valstīm

3.7.

Ekonomiskās sadarbības darba grupu turpināšana ar Itāliju, Izraēlu, Grieķiju, Flandriju, Ēģipti, Poliju (starpvaldību komisijas reģionālajos jautājumos ietvaros)

3.2.; 3.4.

regulāri

nozaru ministrijas

3.8.

Izstrādāt LR Attīstības sadarbības politikas programmu pieciem gadiem, ņemot vērā Latvijas salīdzinošās priekšrocības un palīdzības sniegšanas veidus

Attīstīsim Latvijas atbalsta sniegšanas stratēģiju partnervalstīm (3.3.)

06.2004

Konsultatīvā padome Attīstības sadarbības politikas jautājumos

Tiks izveidota ilgtermiņa LR Attīstības sadarbības politika

3.9.

Tiks izstrādāta valsts attīstības sadarbības politikas koncepcija, normatīvie akti, procedūras un metodoloģija projektu vadībai, kā arī apzināti un apmācīti eksperti šajos jautājumos.

3.3.

2004./2005.

ANAP; Konsultatīvā padome Attīstības sadarbības politikas jautājumos

Tiks paaugstinātas Latvijas institucionālās kapacitātes attīstības sadarbības jautājumos

3.10.

Nodot EK divpusējo sarunu par tirgus pieejamību vešanas procesu ar PTO kandidātvalstīm, ar kurām iesāktās divpusējās sarunas vēl nav pabeigtas, kā arī pabeigt divpusējās sarunas ar Krieviju sadaļā, kas attiecas uz tirdzniecību ar precēm

Atbalstīsim Krievijas uzņemšanu PTO (3.5.)

Saskaņā ar Krievijas iestāšanās sarunu grafiku

Tiks izmantots Krievijas un citu valstu iestāšanās process PTO, lai veicinātu to tirgus pieejamību Latvijas uzņēmējiem un diskriminējošas politikas novēršanu attiecībā pret Latviju.

3.11.

Izmantosim ES, PTO un reģionālo ekonomisko forumu sniegtās iespējas veicināt ekonomiskās reformas ES kaimiņvalstīs

Veicināsim uzņēmējdarbības vides sakārtošanu Latvijas ekonomiskajām interesēm svarīgās ES kaimiņvalstīs (3.6.)

pastāvīgi

nozaru ministrijas

Latvijas interešu aizstāvība kaimiņvalstīs.

3.12.

Sadarbībā ar LIAA sagatavot priekšlikumus ekonomisko pārstāvju tīkla paplašināšanai

Izvērsīsim un nostiprināsim Latvijas ekonomisko pārstāvju tīklu ārvalstīs (3.7.)

09.2004.

LIAA

Latvijas ekonomisko interešu aizstāvēšana

4. Stiprināsim valsts drošību, aktīvi darbojoties NATO, ES un, nostiprinot divpusējo sadarbību ar ASV.

4.1.

NATO likumdošanas pārņemšana pēc Latvijas iestāšanās Aliansē

Izmantojot savu dalību NATO, paaugstināsim Latvijas iedzīvotāju un valsts drošību un aizsargātību pret jauna veida apdraudējumiem kā starptautiskais terorisms un masu iznīcināšanas līdzekļu izplatīšana (4.1.)Tai pašā laikā neaizmirsīsim par vecajiem draudiem valsts drošībai. Dalība NATO reāli mazina šos draudus (4.2.)

12.2004.

Aizsardzības ministrija

Tiks nodrošināt valsts efektīva funkcionēšanu NATO ietvaros

4.2.

Turpināt darbu pie pretterorisma pasākumu uzlabošanas Latvijā; veicināt valsts iestāžu darba koordināciju par starptautiskajās organizācijās izskatāmajiem pretterorisma jautājumiem

4.1.

pastāvīgi

Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, SAB

Tiks paaugstinātas Latvijas kapacitātes un iesaiste cīņā ar terorisma novēršanā un apkarošanā

4.3.

Latvijas un starptautiskās sabiedrības informēšanas par Latvijas drošības politikas prioritātēm un NATO lomu tajā (plašsaziņas līdzekļu pārstāvji; NATO Contact Point Embassy; LR vēstniecību iesaistīšana)

4.2.

pastāvīgi

Aizsardzības ministrija , NVO

Tiks veicināta izpratne par NATO lomu Latvijā un stiprināts Latvijas tēlu NATO valstīs

4.4

Sagatavot un parakstīt klasificētās informācijas aizsardzības līgumus ar Norvēģiju, Islandi, Rumāniju, Slovākiju, Slovēniju, Austriju, Franciju, Spāniju, Turciju, Portugāli, Šveici;

4.2.

2004./2005.

Aizsardzības ministrija, SAB

Tiks nodrošināta klasificētās informācijas aizsardzība

4.5.

Tiks veidota tāda politika, kas veicina ESDP un NATO uzdevumu precizēšanu, izvairoties no to darbības dublēšanās

4.2.

pastāvīgi

Tiks īstenota Latvijas interesēm un kapacitātēm atbilstoša drošības politika

4.6.

Izmantot starptautiskus forumus un divpusējās tikšanās, lai veicinātu tādu lēmumu pieņemšanu, kas stiprina NATO centrālo lomu Eiropas drošībā

Aktīvi stiprināsim NATO kā eiroatlantiskās telpas drošības pamatu. Mūsu interesēs ir veicināt Alianses efektivitāti, saliedētību un rīcībspēju (4.3.)

pastāvīgi

Tiks politiski un praktiski stiprināts NATO

4.7.

Koncepcijas izstrāde par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās krīžu noregulējuma operācijās, datu bāzes par Latvijas civilo ekspertu starptautiskajām operācijām vaidošana

Atbalstīsim NATO lomas pieaugumu drošības un stabilitātes nodrošināšanā Alianses interesēm svarīgos reģionos un valstīs (4.4.)

Iestāsimies par Latvijas līdzdalību starptautiskās NATO, ES un ANO vadītās miera nodrošināšanas misijās. Aktīva sadarbība ar mūsu sabiedrotajiem stiprina Latvijas drošību (4.5.)

12.2004.

Aizsardzības ministrija, nozaru ministrijas

Tiks paaugstināta Latvijas darbības efektivitāte starptautiskajā operācijās

4.8.

Piedalīties ES Drošības Stratēģijas īstenošanā, īpašu uzmanību pievēršot rīcības plānu izstrādei par:

(a) efektīvo multilateriālismu un ES-ANO attiecībām;

(b) cīņu ar terorismu;

(c) stratēģiju Tuvajos Austrumos;

(d) Bosniju-Hercogovinu.

Atbalstām un iesaistīsimies Eiropas Savienības Drošības un aizsardzības politikas (EDAP) veidošanā, uzsverot, ka tā nav alternatīva NATO. Dosim savu ieguldījumu Eiropas drošības stratēģijas rīcības plānu izstrādāšanā (4.6.)

pastāvīgi

Tiks formulētas un aizstāvētas Latvijas intereses ES Drošības stratēģijas īstenošanā

4.9.

Koncepcijas par nepieciešamajām izmaiņām Latvijas likumos, it īpaši saistībā ar finanšu aktīvu un ekonomisko resursu iesaldēšanu, pilnveidošana un iesniegšana MK.

4.1.; 4.6.

12.2004.

Saeima

Tiks nodrošināta starptautisko organizāciju noteikto sankciju režīmu pilnīgu realizāciju Latvijā.

4.10.

Sadarbības padziļināšana ar ASV aizsardzības un valsts iekšējās drošības nostiprināšanā. Jaunu projektu iniciēšana šajos jautājumos

Stiprināsim divpusējo sadarbību drošības jautājumos ar ASV (4.7.)

2004./2005.

Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, SAB

Tiks turpināta ASV politisko un tehnisko resursu piesaistīšana valsts drošības stiprināšanai

5. Pilnveidosim sadarbību Baltijas jūras reģionā, to pārveidojot atbilstoši jaunajai stratēģiskajai situācijai Eiropā.

5.1.

Analizēt situāciju Baltijas jūras reģionā pēc ES un NATO paplašināšanās un dažādo reģionālā eksistējošos institucionālās sadarbības modeļu pilnveidošanas iespējas, nodrošināt līdzdalību un valsts ekonomisko interešu pārstāvību pasākumos par ES Ziemeļu dimensijas iniciatīvu un BJVP ekonomiskajā darba grupā.

Izvērtēsim un izmantosim iespējas sadarbību Baltijas jūras reģionā attīstīt atbilstoši situācijai, kuru rada ES un NATO paplašināšanās (5.1.)

Iestāsimies par to, lai ES un NATO paplašināšanās neradītu šķēršļus vienotas un nedalītas Eiropas idejas īstenošanai Baltijas jūras reģionā (5.7.)

pastāvīgi

Tiks definētas un aizstāvētas Latvijas reģionālās intereses

5.2.

Iniciēt sarunas un kopīgas aktivitātes Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības stiprināšanai un saskaņotu nostāju veidošanai kopīgi interesējošos jautājumos

Veicināsim Ziemeļeiropas valstu sadarbības nostiprināšanos, īpašu nozīmi pievēršot sadarbībai Baltijas valstu starpā, Baltijas/Ziemeļvalstu ES dalībvalstu starpā pēc formāta 3+3, kā arī 8 Ziemeļvalstu - Baltijas valstu sadarbībai (5.2.)

pastāvīgi

Tiks nostiprināta Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbība un politikas koordinācija

5.3.

Konsultāciju veikšana ar Baltijas un Ziemeļvalstu pārstāvjiem par iespējām izveidot optimālāku Baltijas un Ziemeļvalstu institucionālās sadarbības modeli

Izvērtēsim konceptuālās un praktiskās iespējas, kas pastāv ciešākai Baltijas Asamblejas un Baltijas Ministru padomes sadarbībai ar Ziemeļu padomes un Ziemeļu Ministru padomes struktūrām (5.3.)

2004./2005.

Saeima

Tiks nostiprināta institucionālā sadarbība starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm

5.4.

Iniciēt reģionālo sadarbības forumu iesaisti ES jauno kaimiņu politikas īstenošanā

Veicināsim diskusiju starp Baltijas jūras reģiona valstīm jautājumā par iespējamu reģionālās sadarbības struktūru iesaisti ES Kaimiņu politikas ietvaros. (5.4.)

2004./2005.

nozaru ministrijas

Tiks piesaistīti papildus politiskie un tehniskie resursi Latvijas austrumu politikas īstenošanai

5.5.

Jaunu projektu izstrāde E-PINE saturiskajam piepildījumam

E-PINE iniciatīvas ietvaros atbalstīsim sadarbības attīstīšanu starp 8 Baltijas/Ziemeļvalstīm un ASV. (5.5.)

2004./2005.

nozaru ministrijas

Tiks nodrošināts, ka projektu izstrāde un to kvalitāte kļūst par pamatu E-PINE nostiprināšnai

5.6.

Izmantojot Latvijai pieejamās starptautiskās organizācijas un divpusējos kontaktus, lai novērstu riskus kuģošanai un apkārtējai videi Baltijas jūrā

Aktīvi iestāsimies par kuģošanas drošības paaugstināšanu Baltijas jūrā. (5.6.)

2004./2005.

Satiksmes ministrija, Vides un reģionālās attīstības ministrija

Tiks veicināta kuģošanas un vides drošības paaugstināšana Baltijas jūrā

6. Atbalstīsim ārvalstīs dzīvojošo latviešu vēlmi veidot ciešas saites ar Latvijas kultūras, politisko un ekonomisko vidi.

6.1.

Sadarbībā ar Izglītības ministriju un Kultūras ministriju izstrādāt priekšlikumus konkrētu pasākumu veikšanai ārvalstīs dzīvojošo latviešu iesaistei valstī notiekošajos procesos

Rūpēsimies par to, lai ārvalstīs dzīvojošo latviešu kopienām būtu iespējams uzturēt ciešu saiti ar Latviju. Pievērsīsim lielāku uzmanību ilgtermiņa programmai " Latvijas diaspora" . Izmantosim dažāda veida iespējas ārvalstu latviešu iespēju atbalstīšanai gan latviešu skolās ārvalstīs, gan Latvijā (6.1.)

12.2004.

Izglītības ministrija, Kultūras ministrija

Tiks sekmētas ārzemēs dzīvojošo latviešu iespējas gūt izglītību un informāciju par Latvijas kultūras dzīves notikumiem dzimtajā valodā

6.2.

Veikt nepieciešamās izmaiņas tiesību aktos, kā arī regulāri informēt sabiedrību par iespējām saņemt konsulāro palīdzību

Attīstīsim mūsu spējas nodrošināt Latvijas pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju tiesisko aizsardzību ārvalstīs (6.2.)

pastāvīgi

Tiks optimizēta konsulārās palīdzības sniegšana

6.3.

Eiropas Savienības acquis communautaire ietvaros panākt bezvīzu režīma ieviešanu pilsoņu pasu turētājiem ar Salvadoru, Gvatemalu, Brazīliju, Paragvaju, Brunejas Darusalamas valsti, Bolīviju, Malaiziju, Meksikas Savienotajām valstīm

6.2.

Visas 8. Saeimas darbības laikā

Iekšlietu ministrija

Tiks veicināta pilsoņu legālas pārvietošanās iespējas, tūrisma un biznesa kontaktu attīstība

6.4.

Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības līgums par Latvijas Republikas valdības Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par konsulāro sadarbību un palīdzību piemērošanu Meksikas Savienoto Valstu teritorijā

6.2.

12.2004.

Iekšlietu ministrija

Tiks sekmēta divpusējā sadarbība konsulārajos jautājumos

6.5.

Virzīt saskaņošanai un noslēgšanai grozījumus LR valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pilsoņu savstarpējiem braucieniem saskaņā ar konsulārajās konsultācijās nolemto

6.2.

12.2004.

Iekšlietu ministrija

Tiks regulēti pilsoņu savstarpējie braucieni ar KF

6.6.

Turpināt strādāt pie jautājuma par pārstāvību Šengenas vīzu izsniegšanā saskaņā ar Kopējo konsulāro instrukciju tajās valstīs, kurās Latvijai nav pārstāvniecības (vietu apzināšana, kurās vēlamies būt pārstāvēti, rīcības plāns konsultācijām ar ES un Šengenas līguma dalībvalstīm par pārstāvības līgumu noslēgšanu utt.)

6.2.

Visā 8. Saeimas darbības laikā

Iekšlietu ministrija

Tiks ievesta Šengenas acquis communautaire

LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

NVO - Nevalstisko organizāciju centrs

LTRK - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

ANAP - Apvienoto nāciju Attīstības programma

SAB - Satversmes aizsardzības birojs