ES fondi un finanšu programmas

07.04.2015. 16:06

Šengenas līdzekļu saņēmējas dalībvalstis ir atbildīgas par konkrētu darbības veidu izvēli un īstenošanu, par līdzekļu izmantojuma koordinēšanu ar palīdzību no citiem Kopienas finanšu instrumentiem, kā arī par to, lai būtu nodrošināta Kopienas politikām un pasākumiem un atbilstība Finanšu regulai, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013.gadam mērķis ir cilvēka plūsmu pārvaldībā ievērot solidaritātes principu, panākot taisnīgu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm attiecībā uz finansiālo slogu, kas saistīts ar Eiropas Savienības ārējo robežu integrētas pārvaldības sistēmas ieviešanu, kā arī ar kopējo patvēruma un imigrācijas politiku īstenošanu.

No pagājušā gada 6.maija līdz 2012.gada 31.decembrim iropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros notiek Vienotās ārlietu dienesta dokumentu vadības sistēmas uzlabošana un papildināšana. Šī projekta mērķis ir Ārlietu ministrijā un Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs izveidot un ieviest vienotu ārlietu dienesta dokumentu un procesu pārvaldības sistēmu, kas uzlabotu saziņu ar sabiedrību un veicinātu Latvijas un ārvalstu institūciju sadarbību.