Latvijas pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās

23.12.2020. 10:23

Latvijas pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās īsteno Latvijas interešu pārstāvību Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju izpildes uzraudzības mehānismu ietvaros. Pārstāvja darbību regulē 2017. gada 7. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 121 „Pārstāvības kārtība starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās”. Saskaņā ar šiem noteikumiem pārstāvja funkcijas ir:

  • īstenot Latvijas interešu pārstāvību Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Apvienoto Nāciju Organizācijas individuālo sūdzību izskatīšanas procesā;
  • nacionālo ziņojumu sagatavošana par ANO 1965. gada Konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu, 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, 1966. gada Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, 1979. gada Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu, 1984. gada Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem, 1989. gada  Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijā un to prezentēšana attiecīgajam ANO konvencijas izpildes uzraudzības mehānismam.