Pilsoņu tiesības

30.01.2020. 13:47

Par pilsoņu tiesībām Izstāšanās līgums paredz, ka uz visu atlikušo personas mūžu:

  • ES 27 dalībvalstu pilsoņi, kuri līdz pārejas perioda beigām ieradīsies un būs tiesiski uzturējušies AK, varēs turpināt uzturēties AK. Šiem pilsoņiem būs jāreģistrējas AK iestādē (Home office), iegūstot apliecinājumu uzturēšanās tiesiskumam;

NB! Uz ES 27 dalībvalstu pilsoņiem, kuri AK ieradīsies pēc pārejas perioda beigām, Izstāšanās līgums neattieksies. Viņu tiesības AK noteiks ES – AK nākotnes attiecību vienošanās vai, ja tāda netiek panākta, AK vienpusēji lēmumi par imigrācijas politiku.

  • persona, kas līdz pārejas perioda beigām būs uzturējusies AK ilgāk par 5 gadiem, varēs pieteikties uz pastāvīgo statusu (settled statuss), savukārt, persona, kas būs AK tiesiski uzturējusies mazāk par 5 gadiem, varēs pieteikties uz pagaidu statusu (pre-settled statuss). Abos gadījumos persona tiks aizsargāta ar Izstāšanās līgumu;
  • ES pilsoņu ģimenes locekļiem, kuri likumīgi dzīvoja kopā ar ES pilsoni AK vai ES 27 valstīs pārejas perioda beigās, varēs palikt valstī saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi pastāvēja pirms breksita. Personām AK iestādē (Home Office) būs jāiegūst apliecinājums uzturēšanās tiesiskumam un jāpiesakās settled vai pre-settled statusam. Ģimenes locekļus uzskatīs par likumīgiem rezidentiem un aizsargās ar Izstāšanās līgumu, neatkarīgi no viņu valstspiederības;
  • ES pilsoņi saglabās tiesības uz pensiju un pabalstu koordinēšanu, kārtībā kā to šobrīd paredz ES tiesību akti.

NB! Izstāšanās līgums paredz sekojošu pabalstu pārnesi: vecuma pensijas, invaliditātes pensijas, apgādnieka zaudējuma pensijas, priekšlaicīgās pensijas, atlīdzības sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, bezdarbnieka pabalstus, slimības pabalstus, maternitātes un paternitātes pabalstus, apbedīšanas pabalstus (t.i., pabalsti, kas aizstāj ienākumus), kā arī pabalsti, kuri tiek saņemti papildus tiem pabalstiem, kuri aizstāj ienākumus – bērnu pabalsti, aizbildņu pabalsti (guardians allowance), pabalsts par apgādībā esošu bērnu (child tax credit), kā arī vecuma pabalsts apkures izdevumu segšanai ziemas laikā (winter fuel allowance).

  • ES pilsoņi varēs turpināt izmantot veselības aprūpes izmaksu atlīdzināšanas mehānismu, ko paredz Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) un S1 veidlapa, kas paredzēta nodarbinātajiem;
  • ES 27 dalībvalstu pilsoņi, kas līdz pārejas perioda beigām būs uzsākuši studēt AK augstskolās:

- varēs noslēgt studijas, saglabājot studiju maksu, kas noteikta studijas uzsākot;

- baudīs tās pašas tiesības kā AK pilsoņi attiecībā uz studiju kredītiem;

- studiju kārtība AK reģionālās pārvaldībās, piemēram, Velsā un Skotijā, turpināsies saskaņā ar reģionālo pārvaldību noteikto kārtību.

 

Informācijai pieejama Eiropas Komisijas sagatavotā faktu lapa, kurā jautājumu un atbilžu veidā izklāstīti pilsoņu tiesību aspekti. Aspekti iestrādāti Izstāšanās līgumā un, ja tas stāsies spēkā līdz AK izstāšanās brīdim, tie kļūs juridiski saistoši.

Sīkāka informācija par Latvijas pilsoņu, kas atrodas AK, tiesībām kontekstā ar breksitu pieejama Latvijas vēstnieces AK Baibas Bražes atklātajā vēstulē par Latvijas pilsoņu informēšanu breksita  procesā.