Eiropas Savienība

13.07.2021. 09:09

2021. gada otrajā pusgadā Eiropas Savienības (ES) Padomē prezidē Slovēnija. Šī ir Slovēnijas otrā prezidentūra kopš pievienošanās ES 2004. gadā.

Slovēnijas prezidentūra izvēlējusies četrus prioritārus virzienus, kas ietver jautājumus par ES atveseļošanos un noturību, Eiropas nākotni, tiesiskumu un Eiropas vērtībām, kā arī drošības un stabilitātes vairošanu Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs.

1.    Eiropas Savienības noturība, atveseļošana un stratēģiskā autonomija.

Uzsvars tiks likts uz ES gatavību krīzēm un noturību pret tām, jo īpaši veselības un kiberdrošības jomās. Prioritāte tiks veltīta darbam pie Eiropas Veselības savienības un Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādes (HERA) izveides. Kiberdrošības jomā īpaša uzmanība tiks pievērsta kritiskās infrastruktūras un digitālā Vienotā tirgus kibernoturības stiprināšanai.

2.    Eiropas Savienības ekonomikas atjaunošana, pamatojoties uz digitālu un zaļu pāreju.

Uzmanība tiks pievērsta ES Atveseļošanas instrumenta (NextGen) un Atveseļošanas un noturības mehānisma efektīvai īstenošanai. Tas sekmēs ES dalībvalstu ekonomikas atveseļošanas plānu pieņemšanu un paātrinās zaļo un digitālo pāreju.

3.    Eiropas Savienība, kuras pamatā ir tiesiskums un Eiropeisks dzīvesveids.

Liela uzmanība tiks veltīta diskusijām par kopīgām ES vērtībām, lai veicinātu pēc iespējas lielāku savstarpējo izpratni dalībvalstīs. Īpaša uzmanība tiks veltīta arī Konferencei par Eiropas nākotni, kuras mērķis ir nodrošināt Eiropas pilsoņu diskusijas par dzīves aspektiem Eiropā šobrīd un nākotnē.

4.    Uzticama un droša Eiropas Savienība, kas spēj nodrošināt drošību un stabilitāti kaimiņvalstīs.

Akcents tiks likts uz Rietumbalkānu valstu nākotni Eiropā un ticamu ES paplašināšanās procesa turpinājumu. Īpašas pūles tiks ieguldītas reģiona noturības, tostarp kibernoturības uzlabošanai. Domājot par nākoties perspektīvām jauniešiem, rudenī tiks rīkots ES un Rietumbalkānu samits. Tāpat tiks meklēts kompromiss dalībvalstu diskusijās par Migrācijas un patvēruma paktu, kā arī strādāts pie Šengenas zonas stiprināšanas.

Detalizētāka informācija par Slovēnijas prezidentūras prioritātēm angļu valodā pieejama šeit.

 

Latvijai būtiskākie jautājumi Slovēnijas prezidentūras ietvaros:

·        COVID-19 krīzes gūto mācību visaptverošs izvērtējums ES līmenī.

·        ES Atveseļošanas instrumenta (NextGen) un Atveseļošanas un noturības mehānisma efektīva īstenošana.

·        .Vienota un ambicioza klimata politika.

·        Godīga ES konkurētspējas politika un funkcionējošs Vienotais tirgus un tā digitalizācija. Ambiciozi priekšlikumi digitālajā jomā.

·        Tiesiskums un demokrātisko sistēmu aizsardzība.

·        Ciešas attiecības ar Apvienoto Karalisti (AK) un ES-AK noslēgto līgumu izpilde.

·        ES globālā loma un multilaterālisma stiprināšana, īpaši ES kaimiņu reģionos. Drošības stiprināšana sadarbībā ar NATO.