Prioritātes

02.12.2014. 19:09

2007. gada 1. jūlijs – 2008.gada 30.jūnijs

Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) 1. pusgadā paveiktais un plānotie darbi 2. pusgadā

Latvija ir ieinteresēta, lai Baltijas jūras reģions turpinātu attīstīties par vienu no viskonkurētspējīgākajiem reģioniem gan Eiropas, gan globālā mērogā. Tādēļ svarīgi ir koncentrēties uz tām sadarbības jomām, kas sekmētu reģiona konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību, un pilnveidot  līdzšinējo reģionālās sadarbības mehānismu darbību, lai maksimizētu to ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā.

1. Izglītība

Mērķis:

 • Reģionālo izglītības iestāžu konkurētspējas celšana Eiropas un globālā līmenī

Uzdevumi:

 • Sekmēt ES Boloņas procesu reģionā, paplašinot Ziemeļu Padomes Reikjavīkas protokola (par diplomu un kredītpunktu savstarpējo atzīšanu) darbības joslu (aizvietot ar atzī reģionā un NordPlus programmas izmantošanu studentu apmaiņas un mobilitātes veicināšanā (sadarbībā ar Ziemeļu ministru padomi);
 • Sekmēt specializētas datu pārraides infrastruktūras izveidi starp visām universitātes ap Baltijas jūru - Baltijas zinātnes un izglītības pamattīklu, pievienojoties jau eksistējošiem Skandināvijas tīkliem (NorduNet);
 • Veicināt inovatīvu ideju apmaiņu izglītības, zinātnes un pētniecības līmeņos, piemēram, veidojot inovāciju klāsterus un parkus;
 • Veicināt izglītību ilgtspējīgai attīstībai un izglītību par ilgtspējīgu patēriņu;
 • Slēgt Eirofakultātes projektu Kaļiņingradā, atvērt jaunu Eirofakultāti Pleskavā;
 • Veicināt efektīvu pieaugušo izglītības politikas plānošanu un realizāciju, ieskaitot profesionāli orientētas neformālās izglītības atzīšanu un attīstību;
 • Nodrošināt aktīvu BJVP atbalstu reģionāla mēroga izglītības iniciatīvām.

Instrumenti:

 • Ad hoc darba grupa, kas veidota no reģiona izglītības un inovāciju ekspertiem
 • BJVP Izglītības un zinātnes ministru sanāksme

2. Enerģija

Mērķi:

 • Brīvs un konkurētspējīgs enerģijas tirgus, atjaunojamo energoresursu    veicināšana, energoefektivitātes veicināšana

Uzdevumi:

 • Ieviest ES Enerģētikas paketes principus Baltijas jūras reģionā;
 • Veicināt reģiona enerģijas infrastruktūras integrāciju un enerģijas starpsavienojumu attīstību;
 • Dalīties pieredzē par atjaunojamās enerģijas ražošanu un patēriņu;
 • Veicināt kopējas koordinētas pozīcijas veidošanu Baltijas jūras reģionā attiecībā uz EK likumdošanas aktivitātēm.
 • Instrumenti:
 • BASREC (Baltijas jūras reģiona enerģētiskās sadarbības grupa)
 • Baltic 21 enerģijas sektors

3. Civilā drošība

Mērķi:

 • Demokrātisko vērtību un cilvēktiesību veicināšana reģionā, stabilitātes, sociālās drošības un ilgtspējas nodrošināšana

Uzdevumi:

 • Attīstīt ciešāku sadarbību starp valsts, nevalstiskām un privātām organizācijām cīņā pret cilvēktirdzniecību un palīdzot riska grupu bērniem;
 • Stiprināt visu BJVP ietvaros esošo institūciju un projektu aktivitātes, lai pasargātu reģiona iedzīvotājus no cilvēku darbību rezultātā radītas vides degradācijas sekām;
 • Vērst BJVP uzmanību nepieciešamībai veidot ciešu sadarbību starp starptautiskām, ES un reģionālām institūcijām, lai mazinātu kuģniecības nodarīto kaitējumu videi;
 • Atbalstīt jaunas iniciatīvas reģionālā mērogā korupcijas apkarošanā

Instrumenti:

 • Ad hoc darba grupa ekspertu līmenī jūras kuģniecības drošības un vides tīrības jomā
 • Speciālā vienība cilvēktirdzniecības apkarošanai
 • Speciālā vienība organizētās noziedzības apkarošanai
 • Riska grupu bērnu darba grupa
 • Demokrātisko institūciju darba grupa
 • Baltijas jūras reģiona ģenerālprokuroru ikgadējā sanāksme
 • Katastrofu centru direktoru ikgadējās sanāksme
 • Darba grupa radiācijas un nukleārās drošības jautājumos
 • Baltic 21

4. Citi prioritārie darbības virzieni

Blakus šīm prioritātēm Latvijas prezidentūra saglabās un turpinās vēl citas aktivitātes, kuras kļuvušas būtiskas līdzšinējā BJVP darbībā:

 • Tirdzniecības un investīciju šķēršļu novēršana reģionā (ziņojuma gatavošana 2008. gada BJVP samitam);
 • Reģionālās identitātes, piederības un "Balticness" idejas veicināšana sabiedrībā, īstenojot publisku aktivitāšu sēriju visās 11 BJVP metropolēs (ceļojoša dokumentālā foto izstāde, apaļā gada diskusijas reģiona universitātēs, džeza koncerti);
 • NVO sadarbības stiprināšana Baltijas jūras reģionā, īpaši civilās drošības, integrācijas, vides aizsardzības, izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstības jautājumos;
 • Labvēlīgu priekšnosacījumu radīšana jauniešu uzņēmējdarbībai un brīvprātīgajam darbam;
 • BJVP sadarbības stiprināšana ar novērotājvalstīm (Franciju, Itāliju, Nīderlandi, Slovākiju, Ukrainu, Apvienoto Karalisti, Amerikas Savienotajām Valstīm). Latvijas prezidentūras laikā tiks attīstīta sadarbība arī ar Baltkrieviju tajās jomās, kuras neietver sevī tiešu vai netiešu atbalstu pašreizējam režīmam (piemēram, vides aizsardzības jomā);
 • Efektīvākas sadarbības un aktivitāšu koordinācijas veicināšana ar citām reģionālām organizācijām, īpašajiem dalībniekiem un stratēģiskajiem partneriem;
 • Ilgtspējīga tūrisma attīstības tīkla izveide;
 • Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma atpazīstamības un pieejamības veicināšana;
 • Reģionu, pašvaldību un citu vietējo organizāciju sadarbības stiprināšana, veicinot pieredzes apmaiņu un kopēju projektu īstenošanu.