Konsulārā informācija

20.02.2024. 08:26

Uzmanību!

No 2024.gada 3.janvāra vīzu pieteikumus var iesniegt VFS Global vīzu centrā Vitebskā un Minskā: Посетить Визовый Центр | vfsglobal

 Vīzu centra adrese Vitebskā: Yanki Kupaly iela 2-1, Vitebska, Baltkrievija, 210026: Витебск | vfsglobal

Vīzu centra adrese Minskā :  Bobruiskaja iela  6, Tirdzniecības centrs "Galileo", 6.stāvs, Minska, Baltkrievija, 220006: Minsk | vfsglobal

 

 Uzmanību!

Ņemot vērā Baltkrievijas teritorijas iesaisti pilna mēroga Krievijas karadarbībā pret Ukrainu, Krievijas un Baltkrievijas bruņoto spēku pastiprināto aktivitāti Baltkrievijas teritorijā, ievērojamiem drošības riskiem un šobrīd neprognozējamu drošības situācijas attīstību tuvākajā nākotnē, stingri aicinām neceļot uz Baltkrieviju un Baltkrievijā esošos Latvijas valstspiederīgos pamest valsti.

Vairāk: šeit

 

Uzmanību!

Konsulāts Vitebskā pieņem no Baltkrievijas pilsoņiem dokumentus vīzu pieteikumiem uz Latviju tikai sekojošos gadījumos:

-       nacionālo vīzu saņemšanai (D kategorija);

-       no Latvijas valstspiederīgo un ES pilsoņu, ja tie pastāvīgi uzturas Latvijas Republikā, ģimenes locekļiem (laulātie, bērni, vecāki, vecvecāki, mazbērni, brāļi, māsas);

-       no starptautisko kravu pārvadātājiem, starptautisko pasažieru pārvadātājiem, jūrniekiem;

-       tuva radinieka smagas, akūtas slimības gadījumā;

-       lai apmeklētu bēres;

-       neatliekamas ārstniecības nolūkos (SPA un viesnīcas nav medicīniskas iestādes).

Vīzas pieprasīšanai nepieciešamie obligātie dokumenti  standarta paketei Baltkrievijas pilsoņiem (izņemot nepilngadīgus bērnus un D1 vīzas saņemšanai) uzskaitīti šeit

Informācija par Krievijas pilsoņu ieceļošanu Latvijā un vīzu pieteikumu pieņemšanu atsevišķām izņēmuma kategorijām no 19.09.2022. pieejama šeit

Informācija par dokumentu paketi Krievijas Federācijas pilsoņiem pieejama šeit.

Šengenas vīzu pieteicējiem tiek veikta biometrisko datu iegūšana (pirkstu nospiedumi). Personām, kuras sasniegušas 12 gadu vecumu, iesniedzot vīzu pieteikumus, vizu centrā  jāierodas personīgi. Iesniedzot dokumentus vīzas pieteikumam, jāizmanto Šengenas vīzas pieteikuma elektroniskā anketa.

Personas, kurām  nepieciešams ieceļot Latvijā humānu apsvērumu dēļ (tuva radinieka bēres vai smaga slimība), dokumentus var iesniegt konsulātā, iepriekš sazinoties pa tālruni: +375 212 614 482. 

 ***

Vīzas pieteikumu Latvijas pārstāvniecībās pieņem ne agrāk kā 6 mēnešus pirms plānotā brauciena sākuma, bet no jūrniekiem, kuri veic amata pienākumus - ne agrāk kā 9 mēnešus pirms plānotā apmeklējuma sākuma.  Vīzas pieteikumu iesniedz ne vēlāk kā 15 kalendārās dienas pirms plānotā apmeklējuma sākuma.

Ja ārzemniekam iepriekš ir izsniegta daudzkārtēja vīza, pieteikumu jaunas vīzas saņemšanai var iesniegt pirms tādas vīzas beigu datuma, kas derīga vismaz 6 mēnešus, t.i., daudzkārtējas vīzas turētājam ir tiesības vērsties pēc jaunas vīzas arī tad, kad iepriekšējās vīzas derīguma termiņš vēl nav beidzies.

Saskaņā ar Vīzu kodeksa 23. pantu pārstāvniecībās vīzas pieteikumu izskata 15 kalendāro dienu laikā no vīzas pieteikuma iesniegšanas dienas. Atsevišķos gadījumos vīzas pieteikuma izskatīšanu var pagarināt līdz 45 kalendārajām dienām.

Vīzu pieteikumu datu apstrādei un lēmuma par pieteikumu pieņemšanai Latvijas pārstāvniecībās izmanto Vīzu informācijas sistēmu.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Regula) 13.panta nosacījumiem, informējam par personas datu apstrādi vīzas pieteikuma iesniegšanas un apstrādes procesā. Plašāka informācija pieejama šeit.

 Vīzas esamība negarantē personas tiesības ieceļot attiecīgajā valstī. Ja persona ir saņēmusi vīzu ieceļošanai Šengenā, uz Šengenas zonas ārējās robežas var tikt lūgts uzrādīt papildus informāciju par personas atbilstību ieceļošanas nosacījumiem, kā tas paredzēts Šengenas Robežu kodeksa 6. pantā.

***

Informācija par Privātuma politiku personas datu apstrādei, veicot vīzu pieteikumu pieņemšanu un izskatīšanu, kā arī nodrošinot pieņemto lēmumu pārsūdzību.

 

Latvijas vēstniecība Baltkrievijā uz nenoteiktu laiku ir pārtraukusi konsulāro funkciju veikšanu.

Latvijas valstspiederīgos, kuri nokļuvuši ārkārtas situācijā Baltkrievijā un kuriem nepieciešama konsulārā palīdzība (piemēram, ir nozudis personu apliecinošs dokuments), lūdzam sazināties ar jebkuras ES dalībvalsts vēstniecību Minskā vai ar Latvijas konsulātu Vitebskā, vai ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu pa diennakts tālruni ārkārtas situācijām +371 26337711.

Par iespējām saņemt konsulāros pakalpojumus (pases/ID, izziņas, uzturēšanās atļaujas u.c.) lūdzam sazināties ar jebkuru Latvijas pārstāvniecību.