Vīzas un pierobežas satiksmes atļaujas atteikuma, anulēšanas vai atcelšanas apstrīdēšana

15.09.2023. 12:53

Ārvalstniekam, kuram Latvijas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī ir atteikta, anulēta vai atcelta īstermiņa vīza, ilgtermiņa vīza vai pierobežas satiksmes atļauja, saskaņā ar Latvijas Imigrācijas likuma 4. un 17.panta trešo daļu, ir tiesības šo lēmumu apstrīdēt Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktoram (turpmāk - ĀM KD direktors).

Lēmuma par vīzas vai pierobežas satiksmes atļaujas atteikumu, anulēšanu vai atcelšanu apstrīdēšana neaptur tā darbību.

Iesnieguma iesniegšanas kārtība

Lēmumu par vīzas vai pierobežas satiksmes atļaujas atteikumu, anulēšanu vai atcelšanu ir tiesīgs apstrīdēt tikai pats ārvalstnieks, kuram vīza vai pierobežas satiksmes atļauja atteikta, anulēta vai atcelta. Ielūdzējiem un/vai trešajām personām, uz kurām pieņemtais lēmumus attiecas pastarpināti, šādu tiesību nav.

30 dienu laikā pēc lēmuma par vīzas vai pierobežas satiksmes atļaujas atteikumu, anulēšanu vai atcelšanu saņemšanas rakstveidā jāiesniedz pašrocīgi parakstīts iesniegums latviešu, krievu vai angļu valodā (turpmāk – iesniegums):

  • tajā Latvijas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā, kurā vīza vai pierobežas satiksmes atļauja ir atteikta, anulēta vai atcelta, vai
  • Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (adrese:  Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments Elizabetes iela 57 Rīga, LV-1050, Latvijas Republika). 

Iesniegumu var iesniegt:

  • personīgi;
  • pa pastu;
  • elektroniski, ja šādi iesniegts iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Latvijas Republikas Elektronisko dokumentu likuma 26. panta prasībām.    

Iesnieguma iesniegšana ar pilnvarotās personas starpniecību

Ja ārvalstnieka intereses pārstāv viņa pilnvarota persona, pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kas jāpievieno iesniegumam.

Ja pilnvara nav izsniegta Latvijā, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs vai Šveices Konfederācijā, nepieciešams:

  • pilnvaru legalizēt Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai Latvijas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī, vai
  • pilnvaras īstumu apliecināt ar apliecinājumu "Apostille" attiecīgās ārvalsts, kura izdevusi dokumentu, kompetentajā iestādē.

Informācija par dokumentu īstuma apliecināšanu pieejama šeit.

Ja ārvalstnieku pārstāv Latvijā praktizējošs zvērināts advokāts, tas jāapliecina ar rakstveida pilnvaru bez notariāla apliecinājuma; pilnvara jāpievieno iesniegumam.

Iesnieguma izskatīšanas kārtība

30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas ĀM KD direktors pieņem lēmumu par pārstāvniecības amatpersonas lēmuma atstāšanu spēkā, atcelšanu vai atcelšanu kādā daļā.

ĀM KD direktora lēmums tiek izsniegts latviešu valodā, un tam tiek pievienota izskaidrojoša informācija angļu valodā.

ĀM KD direktora lēmumu var pārsūdzēt Latvijas Republikas tiesā. Tiesas lēmums vīzas vai pierobežas satiksmes atļaujas lietā ir galīgs un nav pārsūdzams apelācijas kārtībā.