Dzīvesvietas norādīšana ārvalstīs

03.12.2023. 09:19
  • Latvijas vēstniecības Konsulārā nodaļa Pekinā sniedz konsulāros pakalpojumus (piemēram, pase, izziņas u.c.) tikai personām, kuras norādījušas Fizisko personu reģistrā, ka dzīvo Ķīnas Tautas Republikā. To nosaka Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likums.
  • Personām, kurām ir Latvijas valstiskā piederība un kuras uzturas ārpus Latvijas, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī. To nosaka Fizisko personu reģistra likuma 14. pants.
  • Personai ir tiesības papildus dzīvesvietas adresei ārvalstī norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstīs.

Dzīvesvietas paziņošana:

Lai paziņotu par dzīvesvietas adresi ārvalstī un/ vai norādītu papildu adresi Latvijā vai ārvalstīs, personai ir divas iespējas - iesniegums elektroniskā veidā vai iesniegums papīra veidā, ko nosūta uz PMLP Rīgā.

2018 E dari digitali apmacibas

    • Elektroniskā veidā: portālā latvija.lv, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.
  • Papīra veidā: jāaizpilda noteikta parauga iesniegums vai jāuzraksta brīvas formas iesniegums, kurā norāda datus par sevi vai savu bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī. Aizpildīts iesniegums un pases vai personas apliecības kopija jānosūta pa pastu uz Latviju: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP), Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, Latvija.

Par iesnieguma iesniegšanu valsts nodeva nav jāmaksā. Pēc iesnieguma saņemšanas PMLP aktualizē ziņas Latvijas Fizisko personu reģistrā un par to paziņo personai, nosūtot jums paziņojumu uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi. Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā Fizisko personu reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

Papildu informācija PMLP mājaslapā: Dzīvesvietas deklarēšana

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 22.06.2021. noteikumiem Nr. 412 „Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā”.