Dzīvesvietas norādīšana ārvalstīs

27.06.2023. 16:34

Latvijas vēstniecība Dānijā konsulāros pakalpojumus (piemēram, pase, eID karte, izziņas u.c.) sniedz tikai personām, kuras Latvijas Fizisko personu reģistrā norādījušas, ka dzīvo Dānijā. To nosaka Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likums.

Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir paziņot par savu, savu nepilngadīgo bērnu un personu, kuras atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā, dzīvesvietas adresi ārvalstīs:

  • triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs;
  • 30 dienu laikā pēc ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas.

Iesniegumu var iesniegt:

  • elektroniski portālā latvija.lv, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti;
  • klātienē vai nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļaiIesniedzot iesniegumu klātienē, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Nosūtot iesniegumu pa pastu, tam jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija;
  • klātienē vai nosūtot pa pastu Latvijas pārstāvniecībai ārvalstīsIesniedzot iesniegumu klātienē, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Nosūtot iesniegumu pa pastu, tam jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija.

Vēršam uzmanību, ka par dzīvesvietas ziņu aktualizēšanu ar vēstniecības starpniecību ir jāmaksā konsulārā nodeva 40,00 EUR apmērā.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 22.06.2021. noteikumiem Nr.412 „Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā”.