Notariālās darbības

27.06.2023. 14:02

Latvijas pārstāvniecību konsulārās amatpersonas var veikt tikai šādas notariālās darbības:

  • apliecināt paraksta īstumu;
  • apliecināt noraksta un tulkojuma pareizību;
  • apliecināt to, ka persona ir dzīva;  
  • taisīt pilnvaras un piekrišanas notariālo aktu formā bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju pārstāvībai vai konsulārās palīdzības ietvaros;
  • apliecināt notariālo aktu izrakstus un norakstus.

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu ārvalstīs. Latvijas valstspiederīgajiem, kuri pastāvīgi nedzīvo pārstāvniecības konsulārajā apgabalā, notariālās funkcijas var tikt veiktas tikai konsulārās palīdzības ietvaros.

Apmeklētāji pārstāvniecībās pakalpojuma saņemšanai tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā. Informāciju par pieteikšanās kārtību lūdzam skatīt pārstāvniecības mājas lapā.

Lai saņemtu pakalpojumu, pārstāvniecībā jāierodas personīgi, jāuzrāda sava Latvijas pase/eID karte (Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļauja) un jāveic samaksa par pakalpojumu. Apmaksu veic uz vietas pārstāvniecībā ar maksājumu karti. 

Cenrādis notariālo darbību veikšanai pārstāvniecībās (EUR)

 

Notariālā darbība

 

Maksa par pakalpojumu (valsts nodeva un konsulārā atlīdzība; EUR)

Pilnvaras noformēšana un pirmā izraksta izsniegšana par dokumentu uz vienas lappuses

60

otrā un turpmāko izrakstu izsniegšana (par dokumentu uz vienas lappuses)

50

Apliecinājums par to, ka persona dzīva

60

Paraksta īstuma apliecinājums par vienu dokumentu

50

Dokumenta noraksta pareizības apliecinājums par dokumentu uz vienas lappuses

50

par otro un katru nākamo lappusi vai parakstu

10

Citos gadījumos notariālās darbības veicamas, izmantojot attālinātos Latvijas zvērinātu notāru pakalpojumus (www.latvijasnotars.lv) vai pie ārvalstu notāriem.

Ja pie ārvalsts notāra taisīts notariālais akts (piemēram, pilnvara) paredzēts iesniegšanai Latvijā, lūdzam savlaicīgi noskaidrot tā sagatavošanas un noformēšanas prasības gan Latvijas iestādē, kurā paredzēts pilnvaru iesniegt, gan Latvijas Zvērinātu notāru padomē.

Ja ārvalstī sagatavotu dokumentu paredzēts izmantot Latvijā, papildus lūdzam pārliecināties par dokumenta īstuma apliecināšanas, kā arī tulkojuma valsts valodā nepieciešamību.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Notariāta likumu.