Instytucje wspierające działalność gospodarczą

29.11.2018. 15:34

Agencja Inwestycji i Rozwoju na Łotwie LIAA
Celem działalności LIAA jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na Łotwie, wzrost inwestycji zagranicznych oraz zwiększenie konkurencyjności łotewskich przedsiębiorców w kraju i na rynkach międzynarodowych. Agencja prowadzi działania, których priorytetem jest przyciągnięcie bezpośrednich inwestorów zagranicznych, a także wspieranie handlu międzynarodowego. Świadczy również szereg usług związanych z poszukiwaniem partnerów na rynku łotewskim, udostępnianiem informacji odnośnie podstaw i wymagań prawnych, realizacją państwowych oraz europejskich programów wsparcia działalności oraz współdziałanie w zakresie integracji europejskiej (poprzez współpracę z siecią EEN - Enterprise Europe Network).

Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Celem którego jest wsparcie długotrwałego i zrównoważonego rozwoju łotewskich wsi, zapewnienie krótko - oraz długoterminowych pożyczek przedsiębiorcom wiejskim, wspieranie efektywności produkcji rolnej, a także poprawa jakości produkcji i wzrost wartości eksportu.

Sieć łotewskich aniołów biznesu „Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls, która zrzesza doświadczonych przedsiębiorców chętnych do inwestowania w nowe projekty.

Specjalne Strefy Ekonomiczne działające na Łotwie:

Łotewskie inkubatory przedsiębiorczości, które podobnie jak ich polskie odpowiedniki wspierają działalność nowoutworzonych przedsiębiorstw. Oferują dodatkowe przywileje podatkowe, korzystne lokalizacyjnie i cenowo siedziby, doradztwo prawno-ekonomiczne oraz możliwość networkingu.  (Biznes Inkubator TechHub Riga ukierunkowany na rozwój firm działających w segmencie wysokich technologii).  Ogólne informacje o inkubatorach przedsiębiorczości znaleźć można na stronie Agencji Inwestycji i Rozwoju LIAA.

Łotewskie akceleratory przedsiębiorczości, które pełnią funkcję podobną do inkubatorów przedsiębiorczości. Różnicą jest położenie nacisku na mentoring oraz możliwość wsparcia finansowego realizowanych projektów. Przykładowe akceleratory to:

Bałtycka Akademia Międzynarodowa (Ryga), posiadająca znacznie doświadczenia współpracy między sektorem biznesu i nauki, potencjał badawczy i analityczny, dobre rozeznanie w łotewskich środowisku gospodarczym, wieloletnie tradycje współpracy z polskimi instytucjami.

 

 Instytucje i narzędzia wsparcia eksportu na Łotwę

Rozważając eksport na rynek łotewski, warto zapoznać się z możliwościami jego wsparcia. Będą to wskazane wcześniej informacje związane z pozyskiwaniem partnerów, targi branżowe czy też działania podejmowane przez instytucje zaangażowane w rozwój polsko-łotewskiej wymiany handlowej. Dodatkowo warto się zapoznać z ofertą takich instytucji, jak:

Centra Informacyjne Funduszy Europejskich, które mogą udzielić informacji m.in. o możliwościach finansowania ekspansji na rynki zagraniczne z wykorzystaniem funduszy unijnych (np. PO IR Priorytet 3.2. Internacjonalizacja – dawniej „Paszport do eksportu”)

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.; realizuje m.in. program rządowy pn. „Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.” poprzez oferowanie instrumentów finansowanych)

Ministerstwo Gospodarki, które w celu wspierania eksporterów utworzyło m.in. Portal Promocji Eksportu. Na Portalu można znaleźć przydatne informacje dotyczące eksportu na Łotwę. Ministerstwo oferuje także możliwość wsparcia finansowego pozyskania przez eksportera niezbędnych certyfikatów, a także organizacji wydarzeń promocyjnych. Dodatkowo finansowanie obejmuje różnego typu publikacje związane z tematyką eksportową.

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji przy jednostkach konsularnych oferują instrumenty wsparcia eksportu związane z pozyskiwaniem szerokiej informacji o rynku, w tym m.in. o rynku rosyjskim (Ambasada RP w Rydze ma swoją strukturę informacyjną: http://www.ryga.msz.gov.pl/pl/).

Klastry i in. instytucje otoczenia biznesu – oferują możliwość uczestniczenia w wydarzeniach branżowych, także tych, które są organizowane poza granicami kraju, w tym np. na Łotwie: Centrum Business in Małopolska (www.businessinmalopolska.pl), Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (www.coie.gov.pl).

 

 

Możliwości poszukiwania partnerów gospodarczych

Powodzenie wejścia na rynki zagraniczne często zależy od współpracy z właściwym partnerem, którego cele i wartości będą zgodne z celami przedsiębiorstwa. Znalezienie odpowiedniego kooperanta nie jest zadaniem łatwym, a ponadto wymaga czasu. Niestety, zdarzają się sytuacje, w których z powodu zbyt dużego zaufania do współpracownika i pominięcia podstawowych zasad biznesu (tj. zawarcie poprawnej legislacyjnie umowy oraz sprawdzenie prawnych uwarunkowań działalności na rynku zagranicznym), przedsiębiorstwo ponosi straty i, w konsekwencji, zaprzestaje działalności na danym rynku. Dlatego warto zdać sobie sprawę, że proces poszukiwania i sprawdzenia partnera wymaga poniesienia nakładów czasowych oraz finansowych. Efektem rzetelnego podejścia do sprawy wyboru partnera jest minimalizacja ryzyka działalności na nowym rynku.

W celu poszukiwania firmy partnerskiej na Łotwie można się posłużyć kilkoma metodami, m.in.:

Przeprowadzenie badania rynku w celu określenia potencjału oraz głównych lokalnych przedsiębiorstw – konkurentów i potencjalnych kooperantów. Rynek łotewski jest znacznie mniejszy niż polski, charakteryzuje się opisaną w poprzednich działach specyfiką i chłonnością. Podczas badania możemy określić, jaka jest konkurencja w interesującym nas segmencie, zbadać i porównać warunki działania oraz określić potencjalne ryzyka związane z działalnością inwestycyjną.

Uczestnictwo w imprezach tematycznych i branżowych (tj. targi i wystawy odbywające się na Łotwie). Wydarzenia oraz ich terminy można sprawdzić z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Przykładowe strony to:

Uczestnictwo w misjach i wyjazdach na Łotwę organizowanych zarówno przez Izby Handlowe, organizacje rządowe (Ministerstwo Gospodarki, urzędy miast i województw), jak i podmioty komercyjne.

Korzystanie z pomocy instytucji zajmujących się wspieraniem polskich przedsiębiorców w ekspansji na rynki zagraniczne:

Korzystanie z pomocy agencji rozwoju i innych organizacji instytucjonalnych, wspierających rozwój polskich podmiotów na rynkach zagranicznych:

Korzystanie z bazy danych firm prowadzonej przez Łotewską Agencję Inwestycji i Rozwoju LIAA (portal Exim Latvian Export Import Directory – http://www.exim.lv)

Samodzielne poszukiwanie partnerów w dostępnych katalogach internetowych oraz umieszczenie własnych ofert współpracy (np. https://www.lursoft.lv/en/data-bases-of-companies, http://latvia.importers.com, http://latvia.go4worldbusiness.com i inne)

Uczestnictwo w przetargach organizowanych na Łotwie; informacja o przetargach dostępna jest m.in. na stronach tenders.hellotrade.com/latvia/ oraz http://www.tendersinfo.com/global-latvia-tenders.php

Zlecenie poszukiwania i sprawdzenia partnera wyspecjalizowanej firmie doradczej.