Rejestracja przedstawicielstwa firmy zagranicznej

23.11.2018. 13:02

Zezwolenie na otwarcie przedstawicielstwa firmy zagranicznej wydaje Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej. W celu jego otrzymania, firma powinna złożyć do wymienionego wyżej Rejestru następujące dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz,
 • decyzję firmy (organizacji) zagranicznej o otwarciu przedstawicielstwa wraz z wykazem władz przedstawicielstwa,
 • poświadczony notarialnie dokument potwierdzający rejestrację firmy zagranicznej,
 • poświadczony notarialnie statut firmy zagranicznej lub odpowiadający mu inny dokument,
 • poświadczony notarialnie list rekomendacyjny z banku obsługującego firmę zagraniczną,
 • poświadczone notarialnie pełnomocnictwo dla osoby występującej w imieniu firmy zagranicznej wraz z kopią paszportu i dwoma zdjęciami tej osoby,
 • dokumenty potwierdzające adres przedstawicielstwa na terenie Łotwy,
 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do złożenia wniosku i odebrania dokumentów rejestracyjnych,
 • potwierdzenie z banku dotyczące uiszczenia opłaty skarbowej,

Wszystkie dokumenty wydane za granicą powinny być przetłumaczone na język łotewski i potwierdzone notarialnie.

Zagraniczne firmy mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Republiki Łotewskiej również przez filie (oddziały). Filia powinna być zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej oraz jako płatnik podatków.

W celu utworzenia nowej spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej), do Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej powinny zostać przedłożone następujące dokumenty:

 • zgłoszenie wpisania spółki do Rejestru Handlowego,
 • dokumenty założycielskie (umowa założycielska, statut),
 • zaświadczenie bankowe o wniesieniu kapitału zakładowego (jeżeli kapitał zakładowy lub jego część została opłacona gotówką),
 • dokumenty, które potwierdzają wartość każdego wkładu rzeczowego (jeżeli został dokonany wkład rzeczowy),
 • pisemną zgodę każdego członka rady nadzorczej na wybór do rady nadzorczej (jeżeli w spółce jest rada nadzorcza) lub/i do zarządu,
 • notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu,
 • powiadomienie przez zarząd o prawnym adresie (siedzibie) spółki,
 • potwierdzenie z banku o dokonaniu opłaty skarbowej za rejestrację spółki,
 • potwierdzenie z banku o uiszczeniu opłaty za publikację ogłoszenia w gazecie „Latvijas Vestnesis

Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 2,8 tys. Euro. W przypadku Spółek Akcyjnych kapitał zakładowy powinien wynosić minimum 35 tys. Euro.