System podatkowy obowiązujący na Łotwie

23.11.2018. 16:38

Podstawy prawne systemu podatkowego

Obowiązujący system podatkowy w Republice Łotewskiej funkcjonuje jest zgodny z zaleceniami międzynarodowych organizacji finansowych. Ogólne przepisy i zasady podatkowe określa ustawa o podatkach i opłatach.

Rodzaje podatków

W łotewskim systemie podatkowym stosowanych jest 15 rodzajów podatków:

 1. podatek dochodowy od osób fizycznych (ustawa)
 2. podatek dochodowy od osób prawnych (ustawa)
 3. podatek od nieruchomości (ustawa)
 4. podatek od towarów i usług (ustawa)
 5. akcyza (ustawa)
 6. podatek celny (ustawa)
 7. podatek środowiskowy (ustawa)
 8. podatek od gier i loterii (ustawa)
 9. składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (ustawa)
 10. podatek od energii elektrycznej (ustawa)
 11. podatek mikroprzedsiębiorstwa (ustawa)
 12. podatek od eksploatacji środka transportu (ustawa)
 13. podatek od osobowych środków transportu przedsiębiorstwa (ustawa)
 14. podatek od energii subsidijnej elektrycznej (ustawa)
 15. podatek solidarnosci (ustawa)

Zadania związane z administrowaniem podatkami realizowane są przez Państwową Służbę Dochodów. W realizacji działań związanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od nieruchomości i podatkiem od zasobów naturalnych, biorą również udział samorządy terytorialne.

Łotwa jest krajem o najbardziej liberalnym ustawodawstwie podatkowym w Unii Europejskiej. Jednocześnie system ten jest klarowny. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą najważniejsze podatki są:

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

Podatnik:

podmioty gospodarcze rezydenci oraz zagraniczne podmioty prawne i fizyczne (o ile ich dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych).

Przedmiot opodatkowania:

przychody pomniejszone o poniesione koszty ich uzyskania.

Ogólna stawka podatku – 15%

 • Podatek od wypłat dokonanych na rzecz nierezydentów:

dywidendy - 0 % / 15 % / 30 % (stawka podatkowa w wysokości 15% stosowana jest jedynie do dywidend, które rezydent Łotwy wypłaca nierezydentowi z krajów uznanych za stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Stawka podatkowa w wysokości 30% jest stosowana do dywidend nadzwyczajnych, które rezydent Łotwy wypłaca nierezydentowi z krajów uznanych za stosujących szkodliwą konkurencję podatkową).

wynagrodzenie za usługi zarządcze lub konsultingowe – 10 %

wypłaty oprocentowania – 0% / 15% (Stawka podatkowa w wysokości 15% jest stosowana do wypłat, które rezydent Łotwy wypłaca nierezydentowi z kraju uznanego za stosujący szkodliwą konkurencję podatkową).

Dochody z tytułu własności intelektualnej – 0% / 15 % (stawka podatkowa w wysokości 15% jest stosowana do wynagrodzenia, które rezydent Łotwy wypłaca nierezydentowi z kraju uznanego za stosujący szkodliwą konkurencję podatkową).

Dochody od sprzedaży nieruchomości na Łotwie – 2%.

Podatek VAT

Przedmiot opodatkowania:

Sprzedaż na terenie Łotwy towarów i usług. 

 Stawka podatku VAT – 21%

stawka obniżona – 12 %

Podatek VAT – 0% dotyczy m.in. eksportu towarów i dostaw w UE, dostaw towarów i usług transportem międzynarodowym i statkami ratunkowymi, międzynarodowego przewozu osób i inne.

Podatek od majątku

Przedmiot opodatkowania:

majątek ruchomy i nieruchomy.

Podstawą do obliczenia podatku jest wartość kadastralna majątku.

Podatek od nieruchomości ustalony jest w wysokości od 0,2% do 3% od wartości kadastralnej nieruchomości
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatnik:

Osoby fizyczne, rezydenci podatkowi Łotwy oraz osoby, które otrzymują dochody z źródeł na Łotwie i nie są rezydentami Łotwy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 24 %.
Podatki socjalne

Podatnik:

Osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz prowadzące działalność gospodarczą

Jednolity podatek socjalny – 35%

Składki w roku 2014 wynoszą:

 • dla pracodawcy – 23,59 %
 • dla pracownika – 10,50 %
Podatek od mikroprzedsiębiorstwa

Podatnik:

Mikroprzedsiębiorstwa

Wysokość podatku – 9 % od obrotów działalności gospodarczej, jeśli mikroprzedsiębiorstwo spełnia określone kryteria.

Jeśli mikroprzedsiębiorstwo nie spełnia tych założeń, opłaca podatek zgodnie ze stawką:

 • podatek podwyższa się o 2% za każdego dodatkowego pracownika jeśli liczba pracowników mikroprzedsiębiorstwa w danym kwartale jest większa niż 5,
 • nadwyżka obrotu rocznego ponad kwotę 100 tys. Euro opodatkowana jest stawką 20%,
 • jeżeli dochód pracownika mikroprzedsiębiorstwa przekracza 720 EUR, nadwyżka jest opodatkowana stawką 20%.

Szczegółowe informacje w sprawie systemów opłat i podatków oraz przepisów regulujących zasady ich odprowadzenia można znaleźć na stronach następujących instytucji:

Ulgi i zwolnienia w łotewskim systemie podatkowym

System podatkowy przewiduje ulgi w podatku od dochodów osób prawnych. Celem systemu jest pozyskanie nowych inwestorów i przyciągnięcie długotrwałych inwestycji w sferze m.in. produkcji, telekomunikacji, oprogramowania komputerowego, usług magazynowania oraz transportu. Ulga podatkowa wynosi 25% przy inwestycjach o wartości do 50 mln EUR i 15 %, jeżeli ich kwota przekracza poziom 50 mln EUR.

Ulgi i preferencje przysługują przedsiębiorcom prowadzącym działalność we wcześniej wspomnianych Specjalnych Strefach Ekonomicznych (dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne – w miejscowościach Liepaja i Rezekne oraz dwa Wolne Porty – w Rydze i Venstpils).

Przedsiębiorstwom działającym w powyższych strefach, przysługują preferencyjne warunki podatkowe:

 • ulga od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 80%
 • ulgi od dywidend, opłat z tytułu zarządzania i płatności za wykorzystanie własności intelektualnej w wysokości 80%
 • ulga od podatku od nieruchomości w wysokości 80%
 • 0% VAT w przypadku większości towarów i usług wytworzonych w SSE
 • zwolnienie z podatku VAT, akcyzy i cła na przywożone do SSE towary z zagranicy i eksport tych artykułów do innych krajów
 • preferencje w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne

Od dnia 1 stycznia 2003 roku, wysokość ulg nie może przekroczyć 50% całkowitej kwoty inwestycji.

Ulgi podatkowe mogą być stosowane tylko wtedy, gdy podmiot uzyska odpowiednie zezwolenie wydane przez kierownictwo Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub Wolnego Portu.

Uwaga praktyczna: Należy pamiętać, że pozwolenie może być wydane tylko firmom zlokalizowanym i prowadzącym działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej lub na terenie Wolnego Portu.

Podwójne opodatkowanie

Kwestie unikania podwójnego opodatkowania w stosunkach polsko-łotewskich reguluje Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Dokument został podpisany 17 listopada 1993 roku w Warszawie.