Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Łotewskiej

23.11.2018. 12:39

Działalność gospodarcza w Republice Łotewskiej

Rynek łotewski od wielu lat jest stałym odbiorcą polskich towarów, a Łotysze cenią sobie produkty polskiego pochodzenia. Wiele polskich firm, chcąc posiadać bezpośredni dostęp do rynku łotewskiego, decyduje się na rozpoczęcie na tym obszarze własnej działalności gospodarczej.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej na Łotwie

Przed ostateczną decyzją, co do wyboru formy prawnej, zapoznać się z przewidzianymi przez ustawodawstwo preferencjami dla napływającego kapitału.

W związku z przynależnością Łotwy do Unii Europejskiej, wiele aktów ustawodawczych i procedur jest dostosowanych do wspólnych standardów unijnych. M.in. z tego względu działalność podmiotów polskich na terenie Łotwy jest ułatwiona w porównaniu do działania poza obszarem Unii.

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łotwy (zarówno przez firmy krajowe, jak i zagraniczne) regulują:

Łotewski kodeks handlowy określa m. in. formy organizacyjno-prawne funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Wśród nich występują:

 • przedsiębiorstwa jednoosobowe
 • spółki jawne
 • spółki komandytowe
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nomenklatura łotewska: SIA)
 • spółki akcyjne (nomenklatura łotewska: AS)

Najczęściej spotykaną formą spółki handlowej jest spółka z o.o. (SIA). Z kolei spółka akcyjna (AS) jest formą obowiązkową dla banków i firm ubezpieczeniowych.

Na Łotwie istnieje status mikroprzedsiębiorstwa, który generuje dodatkowe przywileje. Katalog podmiotów, które mogą uzyskać ten status jest ograniczony do:

 • przedsiębiorców jednoosobowych
 • indywidualnych przedsiębiorstw rolnych, chłopskich lub rybackich
 • osób fizycznych zarejestrowanych w Państwowej Służbie Podatkowej jako osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

W celu otrzymania prawa do skorzystania z obniżonego podatku dla mikroprzedsiębiorstw (9% od obrotów firmy), przedsiębiorstwa muszą spełnić następujące kryteria:

 • wysokość dochodów z działalności gospodarczej/obrotów w roku kalendarzowym nie może przekraczać 100 000 EUR
 • członkami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być tylko osoby fizyczne
 • członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być pracownikami tylko i wyłącznie wskazanego mikroprzedsiębiorstwa
 • liczba pracowników mikroprzedsiębiorstwa w dowolnym momencie nie może przekroczyć pięciu osób
 • dochód żadnego z pracowników mikroprzedsiębiorstwa nie może przekraczać wartości 720 EUR miesięcznie

Na Łotwie wszystkie spółki są wpisywane do rejestru, który jest prowadzony przez ustawowo upoważniony do tego urząd państwowy – Rejestr Przedsiębiorstw.

Firmy zagraniczne mogą otwierać na terenie Łotwy:

 • przedstawicielstwa, które nie posiadają prawa prowadzenia działalności gospodarczej. Przedstawicielstwo pełni rolę reprezentanta interesów spółki zagranicznej, zajmuje się prowadzeniem działań marketingowych i reklamowych oraz pozyskiwaniem klientów. Okres działalności przedstawicielstwa nie może przekraczać 5 lat, jednak po jego upływie może być przedłużony na wniosek podmiotu. Przedstawicielstwa nie posiadają osobowości prawnej;
 • filie (oddziały), które posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Łotwy.

Uwaga praktyczna: Najbardziej aktualne informacje dot. procedur i dokumentów związanych z zakładaniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej na Łotwie można znaleźć na stronie internetowej Łotewskiego Rejestru Przedsiębiorstw  oraz Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju.