Latvijas Republikas un Somijas Republikas divpusējās attiecības

31.05.2022. 12:06

Latvijas un Somijas tradicionāli veiksmīgās attiecības ir balstītas uz kopīgām interesēm nodrošināt stabilitāti, drošību un labklājību Baltijas jūras reģionā un Eiropā kopumā. Būdamas ģeogrāfiski tuvas valstis, Latvija un Somija īsteno ciešu un praktisku sadarbību visdažādākajās jomās un līmeņos - ekonomikā, kultūrā, pilsonisko kontaktu jomā, pašvaldību starpā.

Abu valstu divpusējā sadarbība ir intensīva: regulārs ir valsts augstāko amatpersonu dialogs, noturīga un sekmīga ir praktiskā sadarbība starp nozaru ministrijām un to padotības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām. 13. Saeimā darbojas deputātu grupa sadarbības veicināšanai ar Somijas parlamentu – Eduskuntu. Latvijas sadarbība ar Somiju īstenojas arī Baltijas jūras reģiona sadarbības programmu, Eiropas Savienības iniciatīvu, Ziemeļu dimensijas ietvaros. 

 


DIPLOMĀTISKO ATTIECĪBU VĒSTURE

 1921. gada 26. janvārī Somija de iure atzina Latvijas neatkarību. Diplomātiskās attiecības abu valstu starpā tika atjaunotas 1991. gada 29. augustā.

Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Somijas Republikā no 2018. gada 6. septembra ir Kristīne Našeniece. Somijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijas Republikā no 2018. gada 4. septembra ir Rīta Korpivāra (Riitta Korpivaara).

Somijā darbojas četri Latvijas goda konsuli: Tapio Aho (Tapio Aho) Satakunta reģionā, Kajs Holmbergs (Kai Holmberg) Kimenlākso un Dienvidkarēlijas reģionā, Timo Levo (Timo Levo) Ziemeļostrobotnijas un Kainū reģionā, Tapio Kankaanpā (Tapio Kankaanpää) Ziemeļsavo, Dienvidsavo un Ziemeļkarēlijas reģionā.

 


SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Somija ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas ārējās tirdzniecības partneriem un abu valstu starpā pastāv stabilas ekonomiskās attiecības.

Somijā darbojas Latvijas ārējā ekonomiskā pārstāvniecība, kas sniedz atbalstu Latvijas uzņēmējiem eksporta veicināšanā, informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, un iespējām realizēt investīciju projektus, kā arī sniedz palīdzību ārējās tirdzniecības veicināšanai.  

 


 

SADARBĪBA KULTŪRAS SFĒRĀ

Sadarbība ar Somiju kultūrā ir plaša un daudzveidīga praktiski visās kultūras jomās un pamatojas uz pragmatisku un ciešu sadarbību starp ieinteresētajām institūcijām. Abu valstu mākslinieki regulāri viesojas otrā valstī rīkotajos starptautiskajos pasākumos – izstādēs, mūzikas, kino un citos festivālos. Somu mākslinieki Latvijā bieži ir pārstāvēti Ziemeļvalstu kopīgi rīkotajos pasākumos.

Jaunu un spēcīgu stimulu sadarbības tālākai aktivizēšanai deva abu valstu dibināšanas 100. gadadienu svinības, kuru ietvaros tika īstenota virkne kultūras un mākslas kopprojektu. Spilgti pamanāmi bija Somijas un Latvijas simtgadēm veltītie Valsts Akadēmiskā kora "„Latvija” koncerti Somijā; Latvijas bruņoto spēku orķestra koncerti Valmierā un Jelgavā, Somijas Aizsardzības spēku orķestra koncerti; Somijas dabai veltīto filmu “Ezera stāsts” un “Meža stāsts” demonstrēšana Ziemeļvalstu Filmu dienās Rīgā un Daugavpilī. Sadarbojoties abu valstu nacionālajiem arhīviem, somu jēgeru muzejam, somu jēgeru 27. bataljona tradīciju kopšanas biedrībai, kā arī Somijas vēstniecībai Latvijā, tika izveidota dokumentāro liecību izstāde “Somu jēgeri Latvijā”, kas tika eksponēta Latvijā, Somijā un citās valstīs. 


SADARBĪBA IZGLĪTĪBĀ UN ZINĀTNĒ

Latvijas augstskolām izveidojusies cieša sadarbība ar Somijas augstskolām Eiropas Savienības izglītības programmas Socrates/Erasmus+ ietvaros, ES Mūžizglītības programmu un projektu ietvaros, ZMP izglītības programmas NORDPLUS projektos. Daudzi studenti no Somijas augstāko izglītību iegūst Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Universitātē. Somu valodu Latvijā var apgūt Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijā un Latvijas  Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Somugru valodu bakalaura studiju programmas ietvaros.

Vairākas kultūrizglītības iestādes, piemēram, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, Valmieras Mākslas vidusskola, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola sadarbojas ar Somijas kultūrizglītības iestādēm. Tāpat studentu un pasniedzēju apmaiņa ar Somiju notiek Latvijas augstskolām: Latvijas Kultūras akadēmijai un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai. Latvijas Universitāte un Jiveskiles Universitāte Somijā sadarbojas ES augstskolu tīkla ietvaros.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte īsteno sadarbību ar Somijas partneriem lauksaimniecības pētniecības jomā. Latvijai ir aktīva sadarbība ar Somiju Starptautiskās jūras pētniecības padomes (ICES) un HELCOM (Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas – Helsinku Komisija) darba un izpētes grupu ietvaros.

 


SADARBĪBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Divpusējo līgumu par sadarbību aizsardzības jomā Latvija un Somija noslēdza 2009. gada 9. jūnijā. Savukārt 2017. gada 3. novembrī abas valstis parakstīja Saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomai nepieciešamā aprīkojuma iepirkumos, pētījumos un industrijā. 2018. gadā tika uzsākta divpusējā sadarbība apmācības jomā, Somijas bruņotajiem spēkiem nododot pieredzi Latvijas karavīriem pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu izmantošanā. 2020.gada 29.janvārī Latvijas un Somijas aizsardzības ministri parakstīja tehnisko vienošanos par kopīgas bruņumašīnu sistēmas izstrādi.

Somija ir viena no valstīm, kuras pieredzi Latvija izmanto visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešanā. Abas valstis ir ieinteresētas attīstīt sadarbību iepirkumu jomā, apmācību sfērā. Somija ir aktīva Baltijas valstu aizsardzības koledžas (BALTDEFCOL) atbalstītāja, nodrošinot Somijas instruktoru (pasniedzēju) iesaisti koledžas darbā. Somija ir NATO partnervalsts, un sniedz būtisku ieguldījumu drošības sekmēšanā Baltijas jūras reģionā.  

Kopš 2017. gada jūlija Somijas aizsardzības atašejs Latvijā ar rezidenci Tallinā ir komandkapteine Ulla Murtomeki (Ulla Tuulikki Murtomäki). No 2018. gada oktobra nerezidējošā Latvijas aizsardzības atašeja pienākumus pilda pulkvežleitnants Rinalds Buls (ar rezidenci Rīgā).

 


SADARBĪBA IEKŠLIETU un TIESLIETU JOMĀ

Regulāra un cieša ir Latvijas Valsts policijas sadarbība ar radniecīgajiem dienestiem Somijā INTERPOLA ietvaros, kā arī izmantojot SIRENE un EIROPOLA sadarbības mehānismus. Valsts policijai un tās struktūrvienībām ir regulāra sadarbība ar Somiju, piedaloties ikgadējās Baltijas valstu un Somijas kārtības policijas, kriminālpolicijas un iestāžu vadības priekšnieku sanāksmēs, kurās tiek pārrunātas aktualitātes, kā arī iezīmētas nākotnes stratēģiskās sadarbības prioritātes. Tāpat netieša sadarbība kārtības policijas jomā notiek, izmantojot dažādas sadarbības un izglītības platformas.

Somija ir viena no valstīm, kura, lai sekmētu policijas sadarbību un svarīgu izmeklēšanas pasākumu koordinēšanu komplicētās lietās, ir nozīmējusi Somijas sakaru virsnieku (ar rezidenci Tallinā), atbildīgu par sadarbības īstenošanu ar visām trim Baltijas valstīm.  Tāpat starp Latvijas un Somijas tiesībsargājošām iestādēm notiek sadarbība ES pretterorisma vienību asociācijas “ATLAS” ietvaros un atbilstoši dienesta specifikai tiek organizētas pieredzes apmaiņas un apmācības.

Latvijas Republikas Valsts robežsardzes divpusējā sadarbība ar Somijas Robežsardzi notiek, pamatojoties uz 2010. gada 14. oktobra Protokolu par sadarbību starp Latvijas Valsts robežsardzi un Somijas Valsts robežsardzi. Saskaņā ar minēto protokolu Latvijas un Somijas robežapsardzības dienestu vadītāji tiekas reizi gadā, tiek organizētas ekspertu vizītes riska analīzes, kriminālizmeklēšanas, informācijas tehnoloģiju, kinoloģijas un citās jomās, kā arī notiek informācijas apmaiņa. Turklāt Latvijas un Somijas robežapsardzības dienestu sadarbība tiek turpināta Eiropas Komisijas pilotprojektu ietvaros, kā arī BSRBCC, FRONTEX un citu starptautisko forumu ietvaros.

Somijas robežsardze sniegusi ieguldījumu Latvijas Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes kapacitātes stiprināšanā. Latvijas Valsts robežsardzes koledžai un Somijas robežsardzes Krasta apsardzes akadēmijai izveidojusies cieša sadarbība akadēmiskā personāla un kadetu pieredzes apmaiņas jomās. Regulāra sadarbība un informācijas apmaiņa notiek ar Somijas robežsardzes sakaru virsnieku Baltijas valstīs, Ukrainā un Baltkrievijā.   

Ieslodzījuma vietu pārvalde, īstenojot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projektu "Zināšanu, pieredzes un labās prakses apmaiņa ieslodzījuma vietu sistēmas darbības uzlabošanai", organizējusi pieredzes apmaiņas vizīti Somijā. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas ietvaros Latvijas ieslodzījuma vietas ir apmeklējušas  delegācijas no Somijas Kriminālo sankciju aģentūras. Organizēti mācību semināri Somijas pārstāvjiem Pārvaldes Iļģuciema cietumā, Centrālcietumā un Olaines cietuma Atkarīgo centrā.

Valsts probācijas dienests ir partneris Eiropas Komisijas projektā “Taisnīguma atjaunošanas prakses darbā ar cietušajiem bērniem ieviešana”, kurā piedalās arī Somijas Nacionālā Veselības un labklājības institūta partneri.

 


SADARBĪBA VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS JOMĀ

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014. - 2020. gadam Latvija sadarbībā ar partneriem no Somijas īsteno 36 pārrobežu sadarbības projektus visdažādākajās jomās: pārrobežu sadarbība starp uzņēmumiem, attīstot uzņēmumu kapacitāti un reģionu kopumā; uzņēmējdarbības veicināšana jauniešu vidū; pakalpojumu un produktu attīstīšana jauniem tirgiem; kopīgu tūrisma pakalpojumu izveide; pilsētvides plānošanas uzlabošana; transporta un pasažieru plūsmas veicināšanas risinājumi u.c. Sadarbība veidota galvenokārt starp universitātēm un citām izglītības iestādēm, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī privātajiem uzņēmumiem.

Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2014. - 2020. gadam Latvija sadarbībā ar partneriem no Somijas īsteno 64 transnacionālās sadarbības projektus. Projektu ietvaros Latvijas partneri uzsākuši aktivitāšu ieviešanu projektos ar Somiju šādās jomās: Baltijas jūras ostu sadarbība, Baltijas jūras ūdeņu piesārņojuma mazināšana un ūdens resursus pārvaldība, biotehnoloģiju attīstība, jūras telpiskās plānošana, pētniecības un inovāciju veicināšanā uzņēmējdarbībā, digitālo inovāciju tīkla attīstība, esošās infrastruktūras izmantošana transnacionālai pētniecībai, jaunie energoefektivitātes risinājumi un sociālās sfēras infrastruktūras attīstība visā reģionā. Partnerība veidota starp nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa iestādēm, universitātēm, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem.

Latvijas un Somijas partneri īsteno kopīgus projektus arī starpreģionu sadarbības programmā INTERREG EUROPE, starpreģionu sadarbības programmā pilsētvides attīstībai URBACT III.

Latvija ir atvērta sadarbības iespējām ar partneriem no Somijas kopīgu projektu īstenošanā pieredzes apmaiņas un labās prakses pārnesei pētniecības un inovāciju jomā, mazo un vidējo konkurētspējas veicināšanā, pārejā uz ekonomiku, radot mazas oglekļa emisijas, vides aizsardzības un efektīvā resursu izmantošanā.

 


PAŠVALDĪBU SADARBĪBA

Plaša un daudzveidīga ir Latvijas un Somijas pašvaldību sadarbība, noslēgti sadarbības līgumi starp atsevišķām rajonu, pilsētu un pagastu pašvaldībām, uz kuru pamata notiek aktīva pieredzes un informācijas apmaiņa. Sadarbība notiek tādās jomās kā izglītība, sports, kultūra, tūrisms, uzņēmējdarbība, ekoloģija, reģionālā attīstība, sociālā un veselības aprūpe, NVO jautājumi.

Rīgas senākā sadraudzības pilsēta ir Pori (kopš 1964. gada). Sadarbība notiek ES projektu ietvaros, kultūras mantojuma saglabāšanas, pilsētas attīstības, uzņēmējdarbības un tūrisma, kultūras, izglītības un sporta jomās. Aktīva un cieša ir arī Rīgas un Helsinku sadarbība. Arī citām Latvijas pilsētām un novadiem ir sadraudzības pilsētas Somijā (Jūrmala – Pietarsāri, Olaines novads – Rīhimeki, Kocēnu novads – Vammala). 

 


NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES UN TIKŠANĀS

Latvijas amatpersonu vizītes Somijā

2021. g. 9. novembris

2020.gada 12.februāris

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Somijā

Ministru prezidenta K.Kariņa darba vizīte Somijā

2019. gada 28. augusts Valsts prezidenta E. Levita darba vizīte Somijā
2017. gada 11.-12.maijs Ministru prezidenta M. Kučinska darba vizīte Somijā
2016.gada 31.oktobris - 1.novembris Valsts prezidenta R. Vējoņa darba vizīte Somijā

2015.gada 28.-29.janvāris

Valsts prezidenta A. Bērziņa valsts vizīte Somijā

2014. gada 17.-18. jūnijs

Saeimas priekšsēdētājas S. Āboltiņas oficiālā vizīte Somijā

2014. gada 15. aprīlis

Ārlietu ministra E. Rinkēviča darba vizīte Somijā

2014. gada 16. janvāris

Ministru prezidenta V. Dombrovska darba vizīte Somijā

2013. gada 26. augusts

Ārlietu ministra E. Rinkēviča dalība ikgadējā Somijas vēstnieku sanāksmē

2013. gada 7. jūnijs

Ministru prezidenta V. Dombrovska dalība Eiropas Studiju Centra rīkotajā Ekonomisko Ideju Forumā Helsinkos

2013. gada 22.-24. marts

Ministru prezidenta V. Dombrovska vizīte Sāriselkē, Somija (dalība neformālajā Sāriselkes sanāksmē)

2012. gada 2.-4. novembris

Ministru prezidenta V. Dombrovska dalība Trīspusējās komisijas sanāksmē Helsinkos

2012. gada 29. oktobris

Ministru prezidenta V. Dombrovska dalība NB8 premjerministru sanāksmē Helsinkos

2012. gada 16.-17. augusts

Saeimas priekšsēdētājas S. Āboltiņas dalība NB8 parlamenta priekšsēdētāju konferencē Somijā

2012. gada 23. jūlijs

Valsts prezidenta A. Bērziņa darba vizīte Somijā (Turku)

2012. gada 23.-25. marts

Ministru prezidenta V. Dombrovska vizīte Sāriselkē, Somija (dalība neformālajā Sāriselkes sanāksmē)

2012. gada 10.-11. janvāris

Valsts prezidenta A. Bērziņa vizīte (dalība Araijološas grupas sanāksmē)

2012. gada 19. janvāris

Ārlietu ministra E. Rinkēviča darba vizīte Somijā

2011. gada 30. augusts

Ārlietu ministra Ģ.V. Kristovska dalība NB-8 sanāksmē Helsinkos

2011. gada 20. janvāris

Ārlietu ministra Ģ. V. Kristovska darba vizīte

2010. gada 17. februāris

Ārlietu ministra M. Riekstiņa darba vizīte

2010. gada 9. februāris

Valsts prezidenta V. Zatlera darba vizīte (dalība Baltijas jūras rīcības samitā)

Somijas amatpersonu vizītes Latvijā

2020. g. 11. augusts

 

2019. gada 30. jūlijs

Somijas ārlietu ministra Pekas Hāvisto (Pekka Haavisto) darba vizīte Latvijā, lai kopīgi ar Latvijas, Igaunijas un Polijas ārlietu ministriem atzīmētu Latvijas un Krievijas miera līguma parakstīšanas simto gadadienu

Somijas ārlietu ministra P. Hāvisto darba vizīte Latvijā

2019. gada 7. marts Somijas premjerministra J. Sipiles darba vizīte Latvijā
2018. gada 18. novembris Somijas prezidenta S. Nīnistes dalība Latvijas valsts simtgades svinību pasākumos 
2018. gada 13.-14. septembris Somijas prezidenta S. Nīnistes dalība 14. Arajološas grupas neformālajā sanāksmē Latvijā
2018. gada 7.-8. jūlijs Somijas parlamenta priekšsēdētājas P. Risiko neformāla vizīte, Dziesmu un deju svētku koncerta apmeklējums
2016. gada 13. janvāris Somijas ārlietu ministra T. Soini darba vizīte

2013. gada 10.-11. septembris

Somijas prezidenta S. Nīnistes valsts vizīte

2013. gada 11. februāris

Somijas ārlietu ministra E. Tuomiojas darba vizīte

2013. gada 17.-18. janvāris

Somijas parlamenta priekšsēdētāja E. Heineluoma vizīte

2011. gada 20. decembris

Somijas ārlietu ministra E. Tuomioja darba vizīte

2011. gada 16. septembris

Somijas premjerministra J. Katainena darba vizīte

2010. gada 25. septembris

Somijas premjerministres M. Kiviniemi un Ministru prezidenta V.Dombrovska neformāla tikšanās Rīgā

2010. gada 26.-27. augusts

Somijas ārlietu ministra A. Stuba dalība NB8 ārlietu ministru sanāksmē Rīgā

2010. gada 7.-8. jūnijs

Somijas prezidentes T. Halonenas valsts vizīte


LĪGUMI

Datu bāze ar informāciju par divpusējiem līgumiem: Somijas Republika

 

Informācijas avoti par Somiju:
Somijas Republikas prezidenta kanceleja: https://www.presidentti.fi/en/
Somijas Republikas valdība: https://valtioneuvosto.fi/en/frontpage
Somijas Republikas Ārlietu ministrija: https://um.fi/frontpage
Somijas Republikas parlaments (Eduskunta): https://www.eduskunta.fi/EN/Pages/default.aspx
Somijas Republikas vēstniecība Rīgā: https://finlandabroad.fi/web/lva/mission