Paziņošana par dzīvesvietu ārvalstīs

07.03.2024. 15:57

Latvijas vēstniecība Somijā sniedz konsulāros pakalpojumus (piemēram, pase, eID karte, izziņas u.c.) tikai personām, kuras norādījušas Fizisko personu reģistrā, ka dzīvo Somijā. To nosaka Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likums.

Personām, kurām ir Latvijas valstiskā piederība un kuras uzturas ārpus Latvijas, ir pienākums paziņot  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī. To nosaka Fizisko personu reģistra likuma 14. pants.

Dzīvesvietu var paziņot:

  • elektroniski portālā latvija.lv, reģistrējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.
  • klātienē vai nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļaiIesniedzot iesniegumu klātienē, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Nosūtot iesniegumu pa pastu, tam jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija;
  • klātienē vai nosūtot pa pastu Latvijas pārstāvniecībai ārvalstīsIesniedzot iesniegumu klātienē, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Nosūtot iesniegumu pa pastu, tam jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija.

Lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī klātienē vai pa pastu, ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums (lejuplādējams DOC formātā) vai jāuzraksta brīvas formas iesniegumsnorādot datus par sevi un/vai savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī

Ziņas ir iespējams sniegt ar Latvijas vēstniecības Somijā starpniecību. Vēršam uzmanību, ka par dzīvesvietas ziņu aktualizēšanu ar Latvijas vēstniecības Somijā starpniecību ir jāmaksā konsulārā nodeva 40,00 EUR apmērā.

Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, t.sk. apstiprinājums par konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanu Konsulāro nodevu kontā.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 22.06.2021. noteikumiem Nr.412 „Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā”.