Vīzas pieteikuma izskatīšana

07.03.2024. 09:57

Informējam, ka stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 09.09.2022. rīkojumā Nr. 599 “Par Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas Republikā”, pagarinot ierobežojumu termiņu Krievijas pilsoņu ieceļošanai Latvijā līdz 2025. gada 4. martam.

Informācija par Krievijas pilsoņu ieceļošanas ierobežojumiem pieejama Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē: Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošana Latvijā un biežāk uzdotie jautājumi | Ārlietu ministrija (mfa.gov.lv) .

Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs pieņem tikai noteiktu personu kategoriju Krievijas Federācijas pilsoņu vīzu pieteikumus.

 Vīzu pieteikumus varēs iesniegt:

  1. Latvijas Republikas valstspiederīgo ģimenes locekļi (laulātais, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, kā arī apgādībā esošās personas);
  2. Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas valstspiederīgo ģimenes locekļi (atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumiem Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā");
  3. personas, kuras ir saņēmušas uzturēšanās tiesības Latvijā;

  4. personas, kuru ieceļošana saistīta ar humāniem apsvērumiem (tuvinieku smagas slimības gadījumā vai dalībai bērēs, pastāvot apdraudējumam personas vai viņa ģimenes locekļa drošībai, veselībai vai dzīvībai).

Katrs vīzas pieteikums tiks izvērtēts individuāli un padziļināti, lai gūtu apstiprinājumu, ka persona atbilst kādai no augstāk minētajām kategorijām. Ja ieceļošanas mērķis ir saistīts ar humāniem apsvērumiem, vīzas pieteicējam ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina šo ieceļošanas mērķi un radniecību. 

***

Vīzas pieteikumu Latvijas pārstāvniecībās pieņem ne agrāk kā 6 mēnešus pirms plānotā brauciena sākuma, bet no jūrniekiem, kuri veic amata pienākumus - ne agrāk kā 9 mēnešus pirms plānotā apmeklējuma sākuma.  Vīzas pieteikumu iesniedz ne vēlāk kā 15 kalendārās dienas pirms plānotā apmeklējuma sākuma.

Ja ārzemniekam iepriekš ir izsniegta daudzkārtēja vīza, pieteikumu jaunas vīzas saņemšanai var iesniegt pirms tādas vīzas beigu datuma, kas derīga vismaz 6 mēnešus, t.i., daudzkārtējas vīzas turētājam ir tiesības vērsties pēc jaunas vīzas arī tad, kad iepriekšējās vīzas derīguma termiņš vēl nav beidzies.

Saskaņā ar Vīzu kodeksa 23. pantu pārstāvniecībās vīzas pieteikumu izskata 15 kalendāro dienu laikā no vīzas pieteikuma iesniegšanas dienas. Atsevišķos gadījumos vīzas pieteikuma izskatīšanu var pagarināt līdz 45 kalendārajām dienām.

Vīzu pieteikumu datu apstrādei un lēmuma par pieteikumu pieņemšanai Latvijas pārstāvniecībās izmanto Vīzu informācijas sistēmu.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Regula) 13.panta nosacījumiem, informējam par personas datu apstrādi vīzas pieteikuma iesniegšanas un apstrādes procesā. Plašāka informācija pieejama šeit.

Vīzas esamība negarantē personas tiesības ieceļot attiecīgajā valstī. Ja persona ir saņēmusi vīzu ieceļošanai Šengenā, uz Šengenas zonas ārējās robežas var tikt lūgts uzrādīt papildus informāciju par personas atbilstību ieceļošanas nosacījumiem, kā tas paredzēts Šengenas Robežu kodeksa 6. pantā.