Dzimšanas, laulības, miršanas apliecību un izziņu izprasīšana

19.05.2022. 13:28

PIE DOKUMENTU IESNIEGŠANAS VAI SAŅEMŠANAS LATVIJAS VĒSTNIECĪBAS KONSULĀRAJĀ NODAĻĀ JĀUZRĀDA PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS - PASE VAI eID KARTE.

Lai izprasītu atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību, personai jāaizpilda un klātienē vēstniecībā jāiesniedz iesniegums. Informācija ir jāsniedz precīzi un skaidri salasāmā rokrakstā.

Valsts nodeva par viena dokumenta izprasīšanu ir 7,- EUR. Dokumentu izprasīšana tiek veikta 10 darba dienu laikā.

 

Dokumentu iespējams izprasīt kopā ar Daudzvalodu standarta veidlapu, ko izsniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1191.

Daudzvalodu standarta veidlapas visā Eiropas Savienības teritorijā tiek ieviestas kopš 2019. gada 16. februāra un to ieviešanas mērķis ir vienkāršot vienā dalībvalstī izdotu publisku dokumentu uzrādīšanu citās dalībvalstīs, novēršot nepieciešamību pēc dokumentu tulkošanas.

Daudzvalodu veidlapa tiek pievienota dalībvalsts iestādes izdotam publiskam dokumentam un tai nav juridiska spēka, kā arī tā nav lietojama atsevišķi bez publiskā dokumenta, uz kuru tā attiecas.

Par katru vienā svešvalodā izsniegtu daudzvalodu standarta veidlapu pārstāvniecībā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība – 40,- EUR (spēkā no 2019.gada 1.oktobra).

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Iedzīvotāju reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu ārvalstīs.

Piezīme:

Saskaņā ar Civilstāvokļu aktu reģistrācijas likuma 6. panta trešo daļu personai, kurai ārvalsts iestādē jāiesniedz civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošs dokuments (dzimšanas, laulības vai miršanas apliecība), kas izsniegts dzimtsarakstu nodaļā LPSR Laulības un ģimenes kodeksā paredzētajā kārtībā, ir pienākums izprasīt jaunu dokumentu.

Īrijas institūcijām ir jāpieņem bez legalizācijas (Apostille) Latvijā izsniegtie publiskie dokumenti. Plašāka informācija par dokumentu legalizācijas un Apostille prasības atcelšanu Eiropas Savienībā pieejama šeit.

Civilstāvokļa reģistrācijas fakta apliecinošas izziņas izprasīšana:

Konsulārā nodeva par izziņas sagatavošanu (10 darba dienu laikā) - 40,- EUR (spēkā no 2019.gada 1.oktobra).

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumiem Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.