LV dokumentu derīgums KF teritorijā

01.03.2019. 12:03

Latvijas Republikā izsniegts oficiāls dokuments, kurš apzīmogots ar Latvijas ģerboņzīmogu un ir derīgs izmantošanai Krievijas Federācijā saskaņā ar Līguma starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās bez jebkāda cita apstiprinājuma (skat. 13.pantu).

13.pants - Dokumentu derīgums

  1. Dokumenti, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā noformējusi vai apliecinājusi tiesa vai oficiāla persona (pastāvīgs tulks, eksperts un tml.) savas kompetences robežās un ievērojot noteikto formu un kas apzīmogoti ar ģerboņa zīmogu, tiek pieņemti otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā bez jebkāda cita apstiprinājuma.
  2. Dokumentiem, kuri vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā tiek uzskatīti par oficiāliem, arī otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā ir oficiālu dokumentu pierādījuma spēks.

Vēršam uzmanību, ka Līguma 13.pantā paredzētā vienas Līgumslēdzējas Puses oficiālo dokumentu pieņemšana otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā bez jebkāda cita apstiprinājuma (legalizācijas vai apliecināšanas ar Apostille) ir attiecināma vienīgi uz oficiāliem dokumentiem, kas tiek pārsūtīti, sniedzot starptautisko tiesisko palīdzību saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

Savukārt, dokumenti, kurus privātpersonas otras Līgumslēdzējas Puses iestādēs iesniedz nepastarpināti, ir pakļaujami dokumentu īstuma apliecināšanas prasībai!