Ziņu iekļaušana Fizisko personu reģistrā (dzīvesvieta, laulība, bērni)

28.02.2024. 16:49

Saskaņā ar Fizisko personu reģistra likumu, ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, pastāvīgi uzturas ārpus Latvijas, tās pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Fizisko personu reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas tās aizbildnībā vai aizgādnībā, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās. Latvijas valstspiederīgie paziņo ziņas par savu laulības reģistrēšanu ārvalstīs (t.sk. uzvārda maiņu), laulības šķiršanu (t.sk. uzvārda maiņu), ārvalstīs dzimušu bērnu un dubultpilsonību.

Ziņas sniedzamas 30 dienu laikā pēc Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu maiņas vai pēc tam, kad attiecīgās ziņas personai kļuvušas zināmas.

Ziņas ir iespējams reģistrēt attālināti, nosūtot dokumentus pa pastu vai elektroniski parakstītus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei šādos veidos:

  • nosūtot pa pastu tuvākajai PMLP teritoriālajai nodaļai (dokumentu kopijām jābūt apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju);
  • nosūtot uz jebkuras PMLP teritoriālas nodaļas elektronisko pastu vai izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopija nav jāapliecina);
  • izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv sadaļā “Iesniegums iestādei”, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu  parakstītas dokumentu apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopija nav jāapliecina).

Plašāka informācija pieejama PMLP mājaslapā: www.pmlp.gov.lv

Dokumentus klātienē var iesniegt arī Latvijas vēstniecībā Krievijā, iepriekš pierakstoties elektroniskā pieraksta sistēmā.

Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem atrodama Pilsonības un migrācijas pārvaldes mājaslapā. Par pakalpojumu tiek iekasēta konsulārā nodeva 40 EUR apmērā.

! Vēršam uzmanību, ka Latvijas vēstniecībā Krievijā par pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība. Ar Krievijas banku maksājumu kartēm norēķināties nav iespējams. Ja nav iespējas par pakalpojumu veikt apmaksu uz vietas vēstniecībā ar bankas karti, tiks izdrukāts maksājumu uzdevums.

 

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 22.06.2021. noteikumiem Nr.412 „Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā”.