Konsulāro pakalpojumu un samaksu apkopojums

14.06.2024. 17:17

Par pārstāvniecībā sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība. Apmeklētājiem klātienē ir iespēja norēķināties:

 • ar maksājumu karti (VISA, VISA Electron, Maestro, Master)

 • veicot bankas pārskaitījumu (Konsulārā nodaļa var sagatavot rēķinu)

Norādīta valsts nodeva un konsulārā atlīdzība kopā Euro

PASES un PERSONAS APLIECĪBAS

EURO

Pases izsniegšana

74.00

Personas apliecības izsniegšana

55.00

Pases izsniegšana:

 1. bērniem (līdz 20 gadu vecumam)
 2. personai, kura sasniegusi pensijas vecumu
 3. personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību
 4. personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa

55.00

Personas apliecības izsniegšana:

 1. bērniem (līdz 20 gadu vecumam)
 2. personai, kura sasniegusi pensijas vecumu
 3. personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību
 4. personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa

45.00

ĀRZEMNIEKA eID KARTE

EURO

Ārzemnieka eID kartes izsniegšana

120.00

IZZIŅAS no FIZISKO PERSONU REĢISTRA izsniegšana latviešu valodā

EURO

Rakstiskas izziņas sagatavošana (viens dokuments)  
 • 2 stundu laikā (par vienu personu)
 • 5 darba dienu laikā (par vienu personu)
 

20.00

5.00

Izziņas saņemšana par personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu (par personu)

2.50

IZZIŅAS no FIZISKO PERSONU REĢISTRA izsniegšana svešvalodā

EURO

Rakstiskas izziņas sagatavošana (viens dokuments):  
 • 2 stundu laikā (par vienu personu)
 • 5 darba dienu laikā (par vienu personu)

 
60.00

45.00

IZZIŅAS IZSNIEGŠANA

EURO

1 darbdienas laikā (viens dokuments)

40.00

IZZIŅAS no SODU REĢISTRA

EURO

 • 5 darba dienu laikā (10,40 Eiro IC maksa par izziņu, klientam jāmaksā pa tiešo IC)
 • 1 darba dienas laikā (20,80 Eiro IC maksa par izziņu, klientam jāmaksā pa tiešo IC)

 
40.00

40.00

Izziņas tulkošana (krievu / angļu valodā) Informācijas centrā:  
 • 5 darba dienu laikā (16,80 Eiro IC maksa par izziņu, klientam jāmaksā pa tiešo IC)
 • 1 darba dienas laikā (33,60 Eiro IC maksa par izziņu, klientam jāmaksā pa tiešo IC)


40.00

40.00

IZZIŅAS no SODU REĢISTRA personam, kurām izziņa nepieciešama ASV vīzas noformēšanai

EURO

Izziņa tiek pieprasīta no IeM IC un sagatavota uz IC veidlapas (21,10 Eiro IC maksa par izziņu, klientam jāmaksā pa tiešo IC)
1,5–2 mēneši (pa pastu)

80.00

ATGRIEŠANĀS APLIECĪBAS un PAGAIDU CEĻOŠANAS DOKUMENTI

EURO

Atgriešanās apliecības izsniegšana

15.00

NOTARIĀLĀS DARBĪBAS

EURO

Notariālā akta sagatavošana (papildus 20,00 euro par lpp)

50.00

Pirmā izraksta no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo aktu norakstu izsniegšana 10.00
Otrā un turpmāko izrakstu no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo aktu norakstu izsniegšana (papildus 30,00 euro par lpp) 50.00
Paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta, kā arī tulkotāja paraksta īstuma apliecināšana (papildus 10,00 euro par otro un katru nākamo lappusi / parakstu) 50.00
Apliecinājums par to, ka pieteicējs ir dzīvs 50.00

DOKUMENTU SŪTĪŠANA

EURO

Dokumentu pārsūtīšana ar pārstāvniecības starpniecību (viens sūtījums) 40.00

UZAICINĀJUMA NOFORMĒŠANA ŠENGENAS VĪZAS SAŅEMŠANAI

EURO

Uzaicinājuma noformēšana Šengenas vīzas saņemšanai (viens pieprasījums)

40.00

CIVILSTĀVOKĻA AKTI

EURO

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana vai atjaunošana

7.00

Atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšana

7.00

Pārstāvniecībā sagatavota izziņa no CARIS:  
 • 1 darbdienas laikā (viens dokuments)

  
40.00

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa

111.00

PILSONĪBAS un NEPILSOŅA STATUSA JAUTĀJUMI

EURO

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana

61.34

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana politiski represētai personai, I grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu

47.11

Atteikšanās no nepilsoņa statusa

40.00

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS

EURO

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:  
 • 30 dienu laikā
 • 10 darbdienu laikā
 • 5 darbdienu laikā

 
210.00

310.00

510.00

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa un PUA saņēmuša ārzemnieka laulātajam, viņa nepilngadīgajam bērnam vai aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, kā arī akreditētas izglītības iestādes audzēknim vai pilna mācību laika studentam:  
 • 30 dienu laikā
 • 10 darbdienu laikā
 • 5 darbdienu laikā

 
150.00

280.00

480.00

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana alternatīvo statusu saņēmušam ārzemniekam, viņa laulātajam, alternatīvo statusu saņēmuša ārzemnieka vai viņa laulātā nepilngadīgajam bērnam vai apgādībā esošai personai vai ārzemniekam, kurš pieprasa TUA saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 27.punktu:  
 • 30 dienu laikā
 • 10 darbdienu laikā
 • 5 darbdienu laikā

 
130.00

150.00

190.00

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana ārzemniekam, kurš pieprasa TUA saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29. vai 30.punktu, un viņa ģimenes loceklim:  
 • 30 dienu laikā
 • 10 darbdienu laikā
 • 5 darbdienu laikā


260.00

410.00

560.00

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana saskaņā ar Imigrācijas likuma 33. panta pirmās daļas 2.punktu:  
 • 90 dienu laikā
 • 45 dienu laikā
 • 10 darbdienu laikā

  
260.00

410.00

560.00

VĪZAS

EURO

 • Īstermiņa vīza - personām, sākot no 12 gadu vecuma (vīzas kategorija C)
 • Īstermiņa vīza  - bērniem 6-12 (vīzas kategorija C)
 • Vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu (C kategorija)
 • Ilgtermiņa vīza (vīzas kategorija D)
 • Valsts nodeva par īstermiņa vīzu (tikai to valstu pilsoņiem, ar kurām Eiropas Savienībai ir nolīgumi par vīzu atvieglinātu izsniegšanu):

  
90.00

45.00

90.00

60.00

 • Ukrainas pilsoņiem:
  • 10 kalendāro dienu laikā
  • 3 dienu laikā

 

  
35.00

70.00

 • Moldova, Georgia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, Albania, Macedonia, Armenia, Azerbaijan:
  • 10 kalendāro dienu laikā

  
  

 
35.00

DOKUMENTU ĪSTUMA APLIECINĀŠANA (LEGALIZĀCIJA)

EURO

Valsts nodeva (2 darba dienu laikā)

25.00

Valsts nodeva (2 stundu laikā)

40.00