Vīzas un pierobežas satiksmes atļaujas atteikuma, anulēšanas vai atcelšanas apstrīdēšana

16.10.2023. 10:50

Ārzemniekam ir tiesības apstrīdēt Latvijas pārstāvniecībā ārvalstī pieņemtu lēmumu atteikt, anulēt vai atcelt vīzu vai pierobežas satiksmes atļauju Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktoram[1]. Taču lēmuma apstrīdēšana neaptur tā darbību.

Iesnieguma iesniegšana

Lēmumu ir tiesīgs apstrīdēt tikai pats ārzemnieks, kuram atteikta, anulēta vai atcelta vīza vai pierobežas satiksmes atļauja. Ielūdzējiem un/vai trešajām personām, uz kurām pieņemtais lēmums attiecas pastarpināti, šādu tiesību nav.

30 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas rakstveidā jāiesniedz pašrocīgi parakstīts iesniegums latviešu, krievu vai angļu valodā:

  • tajā Latvijas pārstāvniecībā, kurā vīza vai pierobežas satiksmes atļauja ir atteikta, anulēta vai atcelta, vai
  • Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (adrese: Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments, Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika). 

Iesniegumu var iesniegt:

  • personīgi;
  • pa pastu;
  • elektroniski, ja šādi iesniegts iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu[2].

Iesnieguma iesniegšana ar pilnvarotās personas starpniecību

Pārstāvību apstrīdēšanas procesā noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kas  jāpievieno iesniegumam.

Pilnvaru, kura nav izsniegta Latvijā, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs vai Šveicē, nepieciešams:

  • legalizēt Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai Latvijas pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī, vai
  • pilnvaras īstums jāapliecina ar apliecinājumu apostille attiecīgās ārvalsts, kura izdevusi dokumentu, kompetentajā iestādē[3].

Informācija par dokumentu īstuma apliecināšanu pieejama šeit.

Ja ārvalstnieku pārstāv Latvijā praktizējošs zvērināts  advokāts, tad iesniegumam jāpievieno rakstveida pilnvara bez notariāla apliecinājuma.

Iesnieguma izskatīšana

30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas Konsulārā departamenta direktors pieņem lēmumu par pārstāvniecības amatpersonas lēmuma atstāšanu spēkā, atcelšanu pilnībā vai daļēji.

Direktora lēmums tiek izsniegts latviešu valodā ar paskaidrojošu informāciju angļu valodā, ja iesniegums saņemts svešvalodā.

Konsulārā departamenta direktora lēmumu var pārsūdzēt Latvijas Republikas tiesā. Tiesas lēmums vīzas vai pierobežas satiksmes atļaujas lietā ir galīgs un nav pārsūdzams apelācijas kārtībā.

 


[1] Imigrācijas likuma 4. panta un 17. panta trešā daļa

[2] Elektronisko dokumentu likuma 26. pants

[3] Dokumentu legalizācijas likuma 10. pants, 11. pants un 12. pants