Attīstības sadarbības politika 2008.gadā

02.12.2014. 19:09

LR vēstniecība Ukrainā informē, ka Attīstības sadarbības politikas ietvaros 2008. gadā vēstniecībai ir piešķirts finansējums 15 000 Ls (31 380 USD) apmērā attīstības sadarbības projektu īstenošanai Ukrainā un Moldovā.

Projekta iesniedzējs var būt saņēmējvalsts (Ukrainas un Moldovas) nevalstiska organizācija (turpmāk - NVO), komersants, pašvaldība vai valsts institūcija, kā arī Latvijas NVO, komersants, pašvaldība vai valsts institūcija.

Finansēšanai atbalsta projektus, kas atbilst vismaz vienai no šādām noteiktajām prioritārajām jomām:

Ukrainā:

1. Atbalsts valsts pārvaldes un pašvaldību kapacitātes celšanai, to darbības stabilitātes un efektivitātes stiprināšana;

2. Atbalsts Ukrainas uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai, tirgus ekonomikas principu ieviešanai praksē:

2.1.funkcionējošas tirgus ekonomikas attīstīšana;

2.2.investīciju vides attīstīšana;

3. Demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana.

Moldovas Republikā:

1. Līdzsvarota reģionālā attīstība:

1.1. ekonomiskās un sociālās nevienlīdzības mazināšana reģionos;

1.2. sociālās palīdzības attīstīšana;

1.3. vides aizsardzības jautājumu risināšana;

1.4.demokrātiskas un decentralizētas pašvaldības sistēmas attīstības veicināšana;

2. Tieslietas, iekšlietas un likuma vara; demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana:

2.1. demokrātiju veicinošo institūciju stabilitātes un efektivitātes veicināšana;

2.2. tiesu sistēmas attīstības un neatkarības veicināšana;

2.3. cīņas pret korupciju stiprināšana;

2.4. Moldovas Republikas robežapsardzības sistēmas stiprināšana un nelegālās migrācijas ierobežošana;

2.5. masu mediju darbības brīvības nodrošināšana;

2.6. demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana;

3. Pilnvērtīgi funkcionējošas tirgus ekonomikas izveide, eksportspējas stiprināšana un starptautisku standartu ieviešana uz eksportu orientētās nozarēs.