Tautiešiem

30.12.2021. 11:37

Diasporas biedrības, skolas, kopas un plašsaziņas līdzekļi

 Plašsaziņas līdzekļi

Diasporas atbalsta projekti

Ārpus Latvijas dzīvo vairāk nekā 370 tūkstoši tautieši, no kuriem aptuveni 150 tūkstoši mīt Apvienotajā Karalistē. Latvija sniedz nozīmīgu atbalstu, lai atbalstītu pasākumus nacionālās identitātes stiprināšanai, latviešu valodu un kultūru diasporā, pilsonisko līdzdalību, bērnu un jauniešu piederības sajūtu Latvijai, remigrācijai, kā arī pasākumus diasporas iesaistei Latvijas tautsaimniecības, valsts pārvaldes un zinātnes attīstīšanā. Ar diasporai pieejamiem resursiem un atbalstu var iepazīties Ārlietu ministrijas lapas sadaļā “Tautiešiem ārvalstīs” un sadaļā “Diasporas politika”.

Lai stiprinātu sadarbību ar Latvijas diasporu, veicinātu atbalstu diasporas organizācijām un diasporas ieguldījumu Latvijas attīstībā, Ārlietu ministrijā vērtē atbalstu projektiem, līdzfinansējot aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, komunikācijas, pilsoniskās līdzdalības, sporta un citās jomās.

 

PRIORITĀTES

Realizējot Diasporas likumā noteiktos mērķus un uzdevumus, diasporas atbalsta projektiem katru gadu tiek noteiktas tematiskās prioritātes.

2022. gada prioritātes:

 • Pasākumi nacionālās identitātes stiprināšanai, tostarp latviešu valodas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana diasporā;
 • Diasporas pasākumi pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšanai;
 • Pasākumi bērniem un jauniešiem piederības sajūtas un patriotisma Latvijai veicināšanai (EK priekšlikums pasludināt 2022. gadu par Eiropas Jaunatnes gadu);
 • Pasākumi diasporas iesaistei Latvijas tautsaimniecības attīstībā un zināšanu pārnesē.

 

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA UN TERMIŅI

Ārlietu ministrija katru gadu izsludina termiņus diasporas atbalsta projektu iesniegšanai. Kārtība paredz, ka diasporas mītnes valstīs, kurās ir Latvijas vēstniecība, diasporas organizācijas savus projektus piesaka ar vēstniecības starpniecību. Ņemot vērā vēstniecības nozīmīgo lomu projektu iesniedzēju konsultēšanā un iesniegto projektu apkopošanā, Latvijas vēstniecība Apvienotajā Karalistē nosaka agrākus termiņus projektu iesniegšanai diasporas organizācijām, kuras ir Apvienotajā Karalistē. Vēstniecība aicina laiku līdz katram vēstniecības noteiktajam termiņam aktīvi izmantot kā konsultāciju periodu, lai apspriestu projektu idejas un kopīgiem spēkiem stiprinātu projekta saturisko kvalitāti, kā arī lai pārliecinātos, ka projekta tāmē iekļauti Kārtībai atbilstoši, attiecināmi izdevumi.

Latvijas vēstniecība Apvienotajā Karalistē izsludinātie projektu pieteikšanas termiņi

2022. gadā plānotajiem diasporas atbalsta projektiem Apvienotajā Karalistē:

Konsultāciju periods:

Latvijas vēstniecības AK termiņš:

Diasporas projekta īstenošanas laika posms:

08.-26.11.2021.

26.11.2021.

01.01.-30.06.2022.

20.12.2021.-14.01.2022.

14.01.2022.

01.03.-30.06.2022.

11.04.-13.05.2022.

13.05.2022.

01.07.-31.12.2022.

22.08.-16.09.2022.

16.09.2022.

01.11.-31.12.2022.

PIETEIKŠANĀS DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

 • DIASPORAS ATBALSTA PROJEKTA PIETEIKUMA UN ATSKAIŠU VEIDLAPAS
 • KĀRTĪBA, kādā Ārlietu ministrija atbalsta Latvijas diasporu un tās organizāciju veidotos projektus
 • Saziņas e-pasts konsultācijām un projekta pieteikuma anketas iesniegšanai: lŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Sagatavojot pieteikumu, aicinām pārliecināties, ka projekta pieteikumā (9. pieteikuma anketas sadaļā) ir iekļauti aktuālie organizācijas rekvizīti (bankas nosaukums, konts, juridiskā adrese, u.c.), kā arī ka projekta pieteikumu apstiprina persona, kas ir tiesīga to parakstīt, vai tās pilnvarota persona. Aicinām pieteikumus iesniegt parakstītus un ieskenētus PDF formātā un izmērā, kas pārsūtāms pa e-pastu (nepieciešamības gadījumā, samazinot datnes lielumu), nelietojot attālinātus datu glabāšanas rīkus jeb tā sauktos “mākoņus”. Projekta pieteikumus lūgums aizpildīt datorrakstā.

 

DIASPORAS ATBALSTA PROJEKTA “DZĪVES CIKLS”

Katrs projekts iziet šādu “dzīves ciklu”:

 • Projekta iesniedzējs apzina dienu vai periodu, kurā vēlas īstenot savu projektu un plāno laiku, kad sagatavot projekta pieteikumu, kuru iesniedz vēstniecībā konsultāciju periodā. Projekta iesniedzējs un vēstniecība aktīvi sadarbojas, lai atbildētu neskaidros jautājumus, precizētu attiecināmos un neattiecināmos izdevumus, laicīgi plānotu uz projektu attiecināmo izmaksu apmaksas kārtību un saturiski stiprinātu projektu;
 • Pēc vēstniecības noteiktā termiņa, vēstniecība virza iesniegtos projektus skatīšanai Ārlietu ministrijas Komisijā, kas vērtē projektus saskaņā ar Kārtību;
 • Vēstniecība informē projekta iesniedzēju par to, vai un kādā apmērā Ārlietu ministrijas Komisija projektu atbalstījusi.
 • Ja projekts ieguvis Ārlietu ministrijas Komisijas atbalstu, vēstniecība un projekta īstenotājs pirms projekta uzsākšanas noslēdz vienošanos, kas paredz sadarbības kārtību finansējuma apgūšanā, atskaišu iesniegšanas un attiecināmo izdevumu kompensēšanas termiņus, kā arī citus būtiskus aspektus.
 • Pēc projekta norises, projekta īstenotājs, saskaņā ar noslēgto vienošanos, iesniedz vēstniecībā atbilstošu saturisko un finanšu atskaiti, kā arī atbilstošus izdevumus apliecinošus dokumentus. Pēc visu atbilstošu dokumentu saņemšanas, vēstniecība kompensē attiecināmos izdevumus projekta īstenotājam saskaņā ar abu pušu noslēgto vienošanos.

Īstenojot projektus un apgūstot Latvijas valsts finansējumu, aicinām ņemt vērā:

 • No sākuma organizācija iegulda savus līdzekļus: projekta īstenošanai organizācija (juridiskā persona) no sākuma pati veic visus nepieciešamos izdevumus projekta vajadzībām. Pēc tam, kad organizācija ir iesniegusi atbilstošas projekta atskaites, tiek kompensēti projekta izdevumi. Tātad organizācijas kontā ir jābūt pieejamiem līdzekļiem, kas būs nepieciešami projekta vajadzībām;
 • Izdevumu dokumentu attiecināmība: vēstniecība slēdz vienošanās ar organizācijām (juridiskām personām), tāpēc aicinām projekta īstenošanas laikā nelietot privātpersonu līdzekļus (piemēram, organizācijas vadītāja privātos līdzekļus), lai veiktu uz projektu attiecināmus maksājumus;
 • Projekta īstenošanā aicinām neveikt maksājumus skaidrā naudā vai tādus maksājumus, par kuriem tiek pašrocīgi sagatavoti dokumenti rokrakstā. Aicinām visus maksājumus veikt elektroniski un izmantot organizācijas (juridiskās personas) kontu. Aicinām iegādāties preces un pakalpojumus bez starpniekiem un no juridiskām personām, kuras ir tiesīgas izdot čeku vai izrakstīt rēķinu un attiecīgi maksā nodokļus (uzņēmumi, reģistrēti pakalpojumi sniedzēji).
 • Līdzfinansējums: aicinām identificēt projekta pieteikumā iekļauto līdzfinansējuma avotu un precīzu tā apjomu.

Remigrācija

Kopš 2018. gada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno projektu "Reģionālais remigrācijas koordinators" jeb PAPS ("Palīdzi atgriezties pašu sētā". Vairāk: https://www.paps.lv/.

PAPS remigracijas koordinatori

Darba meklētājiem

Breksits

2018 E dari digitali apmacibas