Bērnu aprūpes jautājumi Apvienotajā Karalistē

14.09.2023. 18:11

 Vadlīnijas bērnu vecākiem Lielbritānijā

Izvērtējot iespēju pārcelties uz dzīvi citā valstī kopā ar nepilngadīgiem bērniem, vecāku pienākums ir rūpīgi pārdomāt bērnu aprūpes, izglītības un socializēšanās iespējas ārvalstīs. Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas izstrādātajām Vadlīnijām vecākiem bērnu aprūpes nodrošināšanai Apvienotajā Karalistē. Tieslietu ministrijas mājas lapā ir pieejami bukleti vecākiem angļu valodā par bērnu audzināšanu un rīcību gadījumā, ja bērns tiek izņemts no ģimenes.

Ja ir nepieciešama informācija ģimenes un bērnu tiesību jautājumos, iesakām vērsties ārvalsts atbildīgajā institūcijā The International Child Abduction and Contact Unit. Konsultācijas par bērnu tiesību aizsardzības iespējams saņemt nevalstiskā organizācijā Children and Families Across Borders.

Informējam, ka vēstniecība nenodrošina juridiskās palīdzības sniegšanu, tādēļ savu likumīgo interešu aizsardzībai aicinām meklēt palīdzību pie atbilstošajā jomā kvalificētiem juristiem vai advokātiem.

Latvijas tiesību akti paredz iespēju Latvijas valstspiederīgajiem lūgt nodrošināt finansiālo atbalstu aizskarto vai apstrīdēto personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai, kas saistītas ar bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstī. Detalizēta informācija par šo pakalpojumu pieejama Juridiskās palīdzības administrācijas tīmekļa vietnē: Finansiālā atbalsta nodrošināšana Latvijas valstspiederīgajiem jautājuma par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu risināšanai ārvalstī.