Dzīvesvietas norādīšana ārvalstīs

23.01.2024. 09:31

Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā Konsulārā nodaļa sniedz konsulāros pakalpojumus (piemēram, pase, izziņas, notariālās darbības u.c.) tikai personām,  kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Latvijas Republikas Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu Krievijas Federācijā. To nosaka Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likums.

Personām, kurām ir Latvijas valstiskā piederība un kuras uzturas ārpus Latvijas, ir pienākums paziņot  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī. To nosaka Fizisko personu reģistra likuma 14. pants.

Dzīvesvietu var paziņot:

  • elektroniski portālā latvija.lv, reģistrējoties ar Latvijas internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti;
  • iesniedzot klātienē vai nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai. Iesniedzot iesniegumu klātienē, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Nosūtot iesniegumu pa pastu, tam jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija;
  • iesniedzot klātienē Latvijas pārstāvniecībai ārvalstīs. Iesniedzot iesniegumu klātienē, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Jānomaksā konsulārā nodeva 40 EUR apmērā, ja tas netiek veikts kopā ar citu konsulāro pakalpojumu.

Lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī klātienē vai pa pastu, ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums (lejuplādējams DOC formātā) vai jāuzraksta brīvas formas iesniegumsnorādot datus par sevi un/vai savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī

 Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, t.sk. apstiprinājums par konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanu Konsulāro nodevu kontā.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 22.06.2021. noteikumiem Nr.412 „Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā”.