Vīzas pieteikuma izskatīšana

21.11.2023. 16:49

Vīzas pieteikumu Latvijas pārstāvniecībās pieņem ne agrāk kā 6 mēnešus pirms plānotā brauciena sākuma, bet no jūrniekiem, kuri veic amata pienākumus - ne agrāk kā 9 mēnešus pirms plānotā apmeklējuma sākuma.  Vīzas pieteikumu iesniedz ne vēlāk kā 15 kalendārās dienas pirms plānotā apmeklējuma sākuma.

Ja ārzemniekam iepriekš ir izsniegta daudzkārtēja vīza, pieteikumu jaunas vīzas saņemšanai var iesniegt pirms tādas vīzas beigu datuma, kas derīga vismaz 6 mēnešus, t.i., daudzkārtējas vīzas turētājam ir tiesības vērsties pēc jaunas vīzas arī tad, kad iepriekšējās vīzas derīguma termiņš vēl nav beidzies.

Saskaņā ar Vīzu kodeksa 23. pantu pārstāvniecībās vīzas pieteikumu izskata 15 kalendāro dienu laikā no vīzas pieteikuma iesniegšanas dienas. Atsevišķos gadījumos vīzas pieteikuma izskatīšanu var pagarināt līdz 45 kalendārajām dienām.

Vīzu pieteikumu datu apstrādei un lēmuma par pieteikumu pieņemšanai Latvijas pārstāvniecībās izmanto Vīzu informācijas sistēmu.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)13.panta nosacījumiem, informējam par personas datu apstrādi vīzas pieteikuma iesniegšanas un apstrādes procesā. Plašāka informācija pieejama šeit.

NB!! Vīzas esamība negarantē personas tiesības ieceļot attiecīgajā valstī.

Ja persona ir saņēmusi vīzu ieceļošanai Šengenā, uz Šengenas zonas ārējās robežas var tikt lūgts uzrādīt papildus informāciju par personas atbilstību ieceļošanas nosacījumiem, kā tas paredzēts Šengenas Robežu kodeksa 6. pantā.