Vīzas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti

16.10.2023. 10:04

Vīzas pieprasīšanai jāiesniedz šādi dokumenti: 

 1. pase vai cits ceļošanas dokuments:
  • kas izdots pēdējo 10 gadu laikā,
  • kura derīguma termiņš ir par trīs mēnešiem garāks nekā pieprasītās vīzas termiņš,
  • kurā ir brīvas vismaz divas vīzām paredzētas lappuses.
 2. aizpildīta vīzas pieteikuma veidlapa (E-anketa vīzas saņemšanai), kuru ārzemnieks ir izdrukājis un pašrocīgi parakstījis,
 3. viena krāsaina fotogrāfija (35 mm x 45 mm),
  Vīzai nepieciešamā sejas attēla kvalitātes nosacījumi
 4. visās Šengenas valstīs derīga ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polise periodam, kurā ārzemnieks uzturēsies Šengenas valstīs,
 5. valsts nodeva par vīzas pieteikuma izskatīšanu.
 6. Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņi vīzu pieteikumam pievieno aizpildītu anketu.

Apliecinošie dokumenti:

 1. dokumenti, kuros norādīts ceļojuma iemesls,
 2. dokumenti par apmešanās vietu Latvijā vai apliecinājums par pietiekamiem līdzekļiem, lai segtu izdevumus par apmešanās vietu,
 3. dokumenti, kas apliecina, ka ārzemniekam ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai uzturētos Latvijā un atgrieztos izcelsmes vai dzīvesvietas valstī vai tranzītā dotos uz kādu trešo valsti, kurā viņu noteikti uzņems, vai arī, ka viņš var likumīgi iegūt šādus līdzekļus,
 4. informācija, kas ļauj izvērtēt ārzemnieka nodomu atstāt Šengenas valstu teritoriju pirms beidzas vīzas derīguma termiņš,
 5. ja ārzemnieks pieprasa Šengenas vīzu tranzītam, ir jābūt tās valsts vīzai, kurā viņš ieceļos, pametot Šengenas valstis. Izņēmums šim nosacījumam ir tad, ja ārzemniekam vīza ieceļošanai galamērķa valstī nav nepieciešama.

Biometrijas datu (pirkstu nospiedumu) nodošana vīzas pieprasīšanai

Iesniedzot dokumentus Šengenas vīzai, ir jānodod biometrijas dati (pirkstu nospiedumi). Ja kādā no Šengenas valstu pārstāvniecībām pēdējo 5 gadu laikā biometriskie dati (pirkstu nospiedumi) jau ir nodoti, tad atkārtoti tie nav jānodod.

Finanšu līdzekļu apmērs ārzemniekam, kurš Latvijā ieceļo ar vīzu vai var ieceļot bez vīzas, ir:

 • ne mazāks par 14 EUR katrai uzturēšanās dienai, ja uzturēšanās Latvijā nepārsniedz 30 dienas,
 • ne mazāks par 620 EUR (minimālā mēneša darba alga Latvijā), ja uzturēšanās Latvijā pārsniedz 30 dienas.

Iztikas nodrošinājums ir 1373 EUR mēnesī (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju) jeb ne mazāks par darba samaksu atbilstoši Latvijā strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai gadā, ja ārzemnieks pieprasa vīzu un darba atļauju sakarā ar nodarbinātību.

Valsts nodeva par vīzas pieteikuma izskatīšanu

Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana