Vīzas pieteikuma izskatīšana un papildu pārbaudes

23.10.2023. 17:41

Īstermiņa vīzu (ar uzturēšanās laiku līdz 90 dienām 180 laikposmā) izsniegšanā visas Šengenas valstis, tostarp Latvija, ievēro vienotas procedūras un noteikumus, ko nosaka Vīzu kodekss.

Vīzas pieteikumu iesniedz ne agrāk kā 6 mēnešus pirms plānotā brauciena sākuma (izņemot jūrniekus, kuri veic amata pienākumus, - ne agrāk kā 9 mēnešus pirms brauciena) un ne vēlāk kā 15 kalendārās dienas pirms plānotā brauciena sākuma.

Ja ir izsniegta daudzkārtējas ieceļošanas vīza, pieteikumu jaunas vīzas saņemšanai var iesniegt, pirms beidzies iepriekšējās vīzas derīguma termiņš, bet ne ātrāk kā 6 mēnešus pirms vīzas derīguma termiņa beigām.

Vīzas pieteikumu izskata 15 kalendāro dienu laikā no iesniegšanas dienas. Atsevišķos gadījumos izskatīšanu var pagarināt līdz 45 kalendārajām dienām.

Saskaņā ar Vīzu kodeksa 22. pantu padziļinātu vīzu pieteikumu izskatīšanu un papildu pārbaudes veic šādu valstu pilsoņiem.

Ilgtermiņa vīzu (ar uzturēšanās laiku vairāk nekā 90 dienas 180 dienu laikposmā) pieteikumus Latvijas pārstāvniecībās pieņem ne agrāk kā 3 mēnešus pirms plānotās ieceļošanas dienas.

Ilgtermiņa vīzas pieteikumu izskata 15 dienu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas. Ja ilgtermiņa vīzas izsniegšanai nepieciešama papildu informācija vai pārbaude, izskatīšanu var pagarināt līdz 60 dienām.

Atsevišķu valstu pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, papildus pārbaudes veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 554 "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi".

Vīzu pieteikumu datu apstrādei un lēmuma par pieteikumu pieņemšanai Latvijas pārstāvniecībās izmanto Vīzu informācijas sistēmu.

Vīzas esamība negarantē personas tiesības ieceļot attiecīgajā valstī. Uz Šengenas valstu ārējās robežas var tikt lūgts uzrādīt papildus informāciju par personas atbilstību ieceļošanas nosacījumiem, kā noteikts Šengenas Robežu kodeksā (piemēram, biļeti atpakaļceļam, viesnīcas rezervāciju, informāciju par ielūdzēju, ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polisi, pietiekošus finanšu līdzekļus u.c.).

Papildu pārbaudes

*Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Regula) 13.panta nosacījumiem, informējam par personas datu apstrādi vīzas pieteikuma iesniegšanas un apstrādes procesā. Plašāka informācija pieejama šeit.