Dzimšanas, laulības, miršanas apliecības

28.09.2023. 13:01

Atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus (apliecības un izziņas) var izprasīt:

Svarīgi:

! Vēstniecības pakalpojumi ir pieejami personām, kuras Latvijas Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu Apvienotajā Karalistē).

! Vēstniecības izsniegtie dokumenti ir paredzēti iesniegšanai Apvienotās Karalistes iestādēs. Ja dokuments iesniedzams citā valstī un nepieciešama dokumenta legalizācija vai apliecināšana ar apostille, dokuments jāizprasa no Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta.

Atkārtota dzimšanas, laulības, vai miršanas apliecība

Pieteikumu vēstniecībai atkārtotas apliecības izprasīšanai var nosūtīt:

 • elektroniski portālā www.latvija.gov.lv;
 • vai pa pastu Konsulārajai nodaļai (adrese: The Grove House 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom), nosūtot:

1)    Aizpildītu iesnieguma veidlapu;

2)    Pases datu lapas kopiju (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta: „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos dzimšanas/laulību/miršanas apliecības izprasīšanas procesā”, un jāparakstās).

Par šo pakalpojumu noteikta valsts nodeva un konsulārā atlīdzība 22 EUR apmērā. Kad iesniegums ir saņemts vēstniecībā, pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts rēķins apmaksai.

Laulības apliecība nav izsniedzama, ja laulība ir šķirta vai laulātais ir miris; dzimšanas apliecība nav izsniedzama, ja persona ir mirusi. Šajos gadījumos ir izprasāma izziņa par civilstāvokļa akta reģistrāciju.

Izziņa no civilstāvokļa aktu reģistra

Pieteikumu vēstniecībai izziņas izprasīšanai var nosūtīt:

 • elektroniski portālā www.latvija.gov.lv;
 • vai pa pastu Konsulārajai nodaļai (adrese: The Grove House 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom) nosūtot:

1)    pieprasījuma anketu-
     anketa izziņas pieprasīšanai no dzimšanas reģistra
     anketa izziņas pieprasīšanai no laulību reģistra
     anketa izziņas pieprasīšanai no miršanas reģistra

2)    Pases datu lapas kopiju (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta: „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos izziņas izprasīšanas procesā”, un jāparakstās).

Par šo pakalpojumu noteikta konsulārā atlīdzība 55 EUR apmērā. Kad iesniegums ir saņemts vēstniecībā, pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts rēķins apmaksai.

Informācijai:

 • Par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu EUR valūtā.
 • Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošie dokumenti (apliecības un izziņas) tiek sastādīti tikai latviešu valodā.
 • Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.
 • Vēstniecība neuzņemas atbildību par saņemtajos dokumentos norādītās informācijas pareizību. Negatīvas atbildes gadījumā iekasētās valsts un konsulārās nodevas netiek atmaksātas.
 • Laulības šķiršanas dokumentu izprasīšanai jāvēršas pie attiecīgā zvērinātā notāra, ja laulība šķirta pie zvērināta notāra- www.latvijasnotars.lv , vai jāvēršas attiecīgajā tiesā, ja laulība šķirta tiesā https://tiesas.lv/tiesas/saraksts.
 • Iesniegumi, kuri ir saņemti ar nepilnīgiem datiem un ir lūgts tos papildināt, tiek glabāti 1 (vienu) mēnesi. Ja šajā laika periodā iesniegums netiek papildināts ar iztrūkstošo informāciju, iesniegums tiek iznīcināts.
 • Iesniegumi, par kuriem ir izrakstīts rēķins, bet tie nav apmaksāti 1 (viena) mēneša laikā, tiek iznīcināti.

*Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumiem Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.