Paziņošana par dzīvesvietu ASV

25.05.2022. 16:25

 

Personām, kurām ir Latvijas valstiskā piederība un kuras uzturas ārpus Latvijas, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī. To nosaka Fizisko personu reģistra likuma 14. pants.

  • triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs;
  • 30 dienu laikā pēc ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas.

Lai paziņotu par dzīvesvietas adresi ārvalstī, personai ir sekojošas iespējas - iesniegums elektroniskā veidā vai iesniegums papīra veidā, ko nosūta uz PMLP Rīgā.

  • Elektroniskā veidā: izmantojot e-pakalpojumu interneta portālā www.latvija.lv, tajā autentificējoties: ar internetbanku lietotāju autentifikācijas paņēmieniem vai ar eID kartes elektronisko parakstu. 
  • Papīra veidā: jāaizpilda noteikta parauga iesniegums vai jāuzraksta brīvas formas iesniegums, kurā norāda datus par sevi vai savu bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī. Aizpildīts iesniegums un pases vai personas apliecības kopija jānosūta pa pastu uz Latviju: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP), Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, Latvija.

Par iesnieguma iesniegšanu valsts nodeva nav jāmaksā. Pēc iesnieguma saņemšanas PMLP aktualizē ziņas Latvijas Fizisko personu reģistrā un par to paziņo personai, nosūtot jums paziņojumu uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi. Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā Fizisko personu reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

Papildus informācija PMLP mājaslapā: Dzīvesvietas deklarēšana

Ziņas ir iespējams sniegt arī klātienē Latvijas vēstniecībā ASV. Vēršam uzmanību, ka par dzīvesvietas ziņu aktualizēšanu ar Latvijas vēstniecības ASV starpniecību ir jāmaksā konsulārā nodeva 40,00 EUR apmērā (apmaksa ar bankas karti). Samaksa nav jāveic, ja tiek saņemts cits konsulārais pakalpojums.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 22.06.2021. noteikumiem Nr.412 „Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā”.