Konsulārie pakalpojumi Latvijas vēstniecībā ASV

09.02.2024. 21:25

Par pakalpojumiem uz vietas vēstniecībā iespējams norēķināties TIKAI ar bankas karti. Saņemot konsulāro pakalpojumu attālināti, apmaksu var veikt vēstniecības atsūtītajā maksājuma saitē. 

 

PASES un PERSONAS APLIECĪBAS

 

Valsts nodeva euro

Konsulārā atlīdzība euro

Kopā euro

Pases izsniegšana: 10 darbdienu laikā

34,00

40,00

74,00

Personas apliecības izsniegšana: 10 darbdienu laikā

15,00

40,00

55,00

Pases un personas apliecības izsniegšana :

10 darbdienu laikā

34,00

+

15,00

40,00

89,00

Pases izsniegšana: 10 darbdienu laikā

1)       bērniem (līdz 20 gadu vecumam)

2)       personai, kura sasniegusi pensijas vecumu

3)       personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību

4)       personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda invaliditāti apliecinošu dokumentu

15,00

40,00

55,00

Personas apliecības izsniegšana: 10 darbdienu laikā

1)       personai līdz 20 gadu vecumam

2)       personai, kura sasniegusi Latvijā noteikto pensijas vecumu

3)       personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību

4)       personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda invaliditāti apliecinošu dokumentu

5,00

40,00

45,00

Pases un personas apliecības izsniegšana vienlaikus:

10 darbdienu laikā

1)       bērniem (līdz 20 gadu vecumam)

2)       personai, kura sasniegusi pensijas vecumu

3)       personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību

4)       personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda invaliditāti apliecinošu dokumentu:

15,00

+

5,00

40,00

60,00

Ārzemnieka eID kartes izsniegšana:

80,00

40,00

120,00

KONSULĀRO FUNKCIJU VEIKŠANA ĀRPUS PĀRSTĀVNIECĪBAS

Valsts nodeva euro

Konsulārā atlīdzība euro

Kopā euro

Konsulārās amatpersonas izbraukums ārpus pārstāvniecības telpām (mobilā pasu darbstacija)

-

40,00

40,00

IZZIŅAS no FIZISKO PERSONU REĢISTRA izsniegšana svešvalodā

(portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums)

Valsts nodeva euro

Konsulārā atlīdzība euro

Kopā euro

izziņas sagatavošana par vienu personu (sevi, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu):

   

2 stundu laikā

20,00 (30USD)

40,00 (50USD)

60,00 (80USD)

5 darba dienu laikā

5,00 (10USD)

40,00 (50USD)

45,00 (60USD)

izziņas sagatavošana par trešo personu (vienu personu):

   

2 stundu laikā

35,00 (40USD)

40,00 (50USD)

75,00 (90USD)

5 darba dienu laikā

12,50 (20USD)

40,00 (50USD)

52,50 (70USD)

izziņas sagatavošana par vienas personas (sevi, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu) aktuālu deklarētās, reģistrētās vai norādītās dzīvesvietas adresi:

   

1 darba dienas laikā

2,50 (10USD)

40,00 (50USD)

42,50 (60USD)

Informācija par samazinātu valsts nodebvas apmēru  vai atbrīvošanu no valsts nodevas: Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra

IZZIŅAS no SODU REĢISTRA izsniegšana svešvalodā

(portālā www.e.ic.iem.gov.lv pieejams arī e-pakalpojums)

Konsulārā atlīdzība EUR

Kopā EUR

Izziņa angļu valodā uz pārstāvniecības veidlapas:

   

1 darba dienas laikā

20,80 (30USD) (maksa par izziņu)

+

12,80 (50USD) (tulkošana)

+

40,00 (20USD)

73,60 (100USD)

5 darba dienu laikā

10,40 (20USD) (maksa par iziņu)

+

6,40 (10USD) (tulkošana)

+

40,00 (50USD)

56,80 (80USD)

MK 08.11.2022. noteikumi Nr. 693 “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis”: https://likumi.lv/ta/id/337100-iekslietu-ministrijas-informacijas-centra-maksas-pakalpojumu-cenradis

ATGRIEŠANĀS APLIECĪBAS un PAGAIDU CEĻOŠANAS DOKUMENTI

Valsts nodeva euro

Konsulārā atlīdzība euro

Kopā euro

Atgriešanās apliecības vai pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšana

15,00 (20USD)

-

15,00 (20USD)

DOKUMENTU IZPRASĪŠANA

no Latvijas iestādēm - portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums

Valsts nodeva euro

Konsulārā atlīdzība euro

Kopā euro

Dokumenta izprasīšana un pārsūtīšana (viens dokuments)

-

40,00 (50USD)

+

40,00 (50USD)

80,00 (100 USD)

Dokumenta pārsūtīšana, ja dokuments izprasīts bez pārstāvniecības starpniecības

-

40,00 (50USD)

40,00 (50USD)

NOTARIĀLĀS DARBĪBAS

Valsts nodeva euro

Konsulārā atlīdzība euro

Kopā euro

Notariālā akta sagatavošana: pilnvara/piekrišana vai apliecinājums par to, ka persona ir dzīva

10,00 (par vienu dokumentu)

40,00

50,00

Pirmā izraksta no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo aktu norakstu izsniegšana:

10,00 (par vienu dokumentu)

-

10,00

Otrā un turpmāko izrakstu no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo aktu norakstu izsniegšana:

10,00 (par vienu dokumentu)

40,00

50,00

Dokumenta noraksta pareizības apliecināšana:

10,00

(par pirmo lappusi)

+

10,00 (par otro un katru nākamo lappusi)

40,00

50,00

+

10,00 (par otro un katru nākamo lappusi)

Dokumenta tulkojuma citā valodā pareizības apliecināšana:

Valsts nodeva par apliecināšanu

Konsulārā atlīdzība par apliecināšanu

Kopā euro

10,00 (par pirmo lappusi)

+

10,00 (par otro un katru nākamo lappusi)

40,00 (par pirmo lappusi)

50

+

10,00 (par otro un katru nākamo lappusi)

DOKUMENTU SŪTĪŠANA

Valsts nodeva euro

Konsulārā atlīdzība euro

Kopā euro

Dokumentu pārsūtīšana ar pārstāvniecības starpniecību

-

40,00 (50USD)

40,00 (50USD)

Dokumenta nosūtīšana personai ASV iekšienē:

     

ar ierakstītu sūtījumu

-

15,00 (20USD)

15,00 (20USD)

ar kurjerpastu

-

25,00 (30USD)

25,00 (30USD)

Ziņu par personas norādītās dzīvesvietas adresi aktualizēšana Fizisko personu reģistrā:

Valsts nodeva euro

Konsulārā atlīdzība euro

Kopā euro

ja tas netiek veikts kopā ar citu konsulāro pakalpojumu

-

40,00 (50USD)

40,00 (50USD)

UZAICINĀJUMA NOFORMĒŠANA VIENOTĀS VĪZAS SAŅEMŠANAI

Valsts nodeva euro

Konsulārā atlīdzība euro

Kopā euro

Uzaicinājuma noformēšana vienotās vīzas saņemšanai (viens pieprasījums)

-

40,00 (50USD)

40,00 (50USD)

CIVILSTĀVOKĻA AKTI

Valsts nodeva euro

Konsulārā atlīdzība euro

Kopā euro

Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana

7,00 (10USD)

 

7,00 (10USD)

Atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana (portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums)

7,00 (10USD)

-

7,00 (10USD)

Pārstāvniecībā sagatavota izziņa no CARIS:

     

1 darbdienas laikā (viens dokuments)

-

40,00 (50USD)

40,00 (50USD)

MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”: http://likumi.lv/doc.php?id=260214

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa

71,00 (80USD) (par katra ieraksta maiņu)

40,00 (50USD)

111,00 (130USD)

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums: http://likumi.lv/doc.php?id=191209

 

PILSONĪBAS un NEPILSOŅA STATUSA JAUTĀJUMI

Valsts nodeva euro

Konsulārā atlīdzība euro

Kopā euro

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana

21,34 (30USD)

40,00 (50USD)

61,34 (80USD)

Atteikšanās no nepilsoņa statusa

-

40,00 (50USD)

40,00 (50USD)

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS

Valsts nodeva euro

Konsulārā atlīdzība euro

Kopā euro

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana, tai skaitā repatrianta statusa pieprasītājam un viņa ģimenes locekļiem (repatrianta laulātā vecāki – līdz 31.12.2023.):

   

30 dienu laikā:

100,00 (110USD)

110,00 (120USD)

210,00 (230USD)

10 darbdienu laikā:

200,00 (220USD)

110,00 (120USD)

310,00 (340USD)

5 darbdienu laikā:

400,00 (440USD)

110,00 (120USD)

510,00 (560USD)

TUA pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa un PUA saņēmuša ārzemnieka laulātajam, viņa nepilngadīgajam bērnam vai aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, kā arī akreditētas izglītības iestādes audzēknim vai pilna mācību laika studentam:

   

30 dienu laikā:

70,00 (80USD)

80,00 (90USD)

150,00 (170USD)

10 darbdienu laikā:

200,00 (220USD)

80,00 (90USD)

280,00 (310USD)

5 darbdienu laikā:

400,00 (440USD)

80,00 (90USD)

480,00 (530 USD)

MK 12.09.2017. noteikumi Nr. 557 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”: https://likumi.lv/ta/id/293626-noteikumi-par-valsts-nodevu-par-vizas-uzturesanas-atlaujas-vai-eiropas-savienibas-pastaviga-iedzivotaja-statusa-latvijas

VĪZAS

Valsts nodeva euro

Konsulārā atlīdzība euro

Kopā euro

Valsts nodeva par Šengenas īstermiņa vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu (15 dienu laikā):

   

1)       īstermiņa vīza (C kategorija)

80,00

-

80,00

2)       īstermiņa vīza (C kategorija) bērniem no 6 gadu vecuma un jaunākiem par 12 gadiem

40,00

-

40,00

3)       vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu (C kategorija)

80,00

-

80,00

4)       valsts nodeva par nacionālās ilgtermiņa vīzas (D kategorija) pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu:

60,00

-

60,00

MK 12.09.2017. noteikumi Nr.557 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”: https://likumi.lv/ta/id/293626-noteikumi-par-valsts-nodevu-par-vizas-uzturesanas-atlaujas-vai-eiropas-savienibas-pastaviga-iedzivotaja-statusa-latvijas-republ...

Valsts nodeva par Šengenas īstermiņa vīzām (C kategorija) to valstu pilsoņiem, ar kurām Eiropas Savienībai ir līgumi par vīzu atvieglinātu izsniegšanu: Ukraina, Moldovas Republika, Gruzija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalnes Republika, Serbijas Republika, Albānijas Republika, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Armēnija, Azerbaidžāna

35,00

 

35,00

DOKUMENTU ĪSTUMA APLIECINĀŠANA (LEGALIZĀCIJA)

Valsts nodeva euro

Konsulārā atlīdzība euro

Kopā euro

Valsts nodeva par publiska dokumenta legalizāciju:

   

 

5 dienu laikā

25,00 (30USD)

 

25,00 (30USD)

                                                                 2 stundu laikā

40,00 (50USD)

 

40,00 (50USD)